ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดิน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดิน
นักวิจัย : วรากร ไม้เรียง
คำค้น : Database , expert system , Knowledge Base , Soil Slope Stability Analysis , การวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดิน , ฐานข้อมูล , ฐานความรู้ , ระบบผู้เชี่ยวชาญ
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4130003 , http://research.trf.or.th/node/1010
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การพิบัติของลาดดินเป็นสิ่งที่สามารถคาดการณ์ และมีสิ่งที่บอกเหตุเตือนล่วงหน้าได้หากมี ความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้นอย่างเพียงพอ แต่ ปัจจุบันยังขาดวิศวกรผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งข้อมูลของการพิบัติ และขบวนการที่จะวิเคราะห์เสถียร ภาพของลาดดิน โครงการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) ชื่อ “KU-EXslope” เพื่อช่วยในการประเมินความมั่นคงของลาดดินแทนผู้เชี่ยวชาญ พร้อมกับ โปรแกรมสนับสนุนการวิเคราะห์ความมั่นคงของลาดดิน “KUslope” และฐานข้อมูลการพิบัติของ ลาดดิน ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ได้จากทฤษฎี ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ และกรณีพิบัติที่เคยเกิด ขึ้น การวิจัยดำเนินการโดยรวบรวมข้อมูลและความรู้จากหลายๆแหล่งมาจัดเข้าอยู่ในระบบของ ฐานความรู้สองส่วนคือ “KB1” เป็นขบวนการวินิจฉัยรูปแบบการเคลื่อนพังและสถานภาพความมั่น คงของลาดดินและ “KB2” เป็นส่วนให้คำแนะนำการเลือกใช้ความแข็งแรงของดินและความเข้มของ แผ่นดินไหวที่จะใช้ในการวิเคราะห์ โดยได้มาจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กรณีพิบัติในสนามกว่า 100 แห่ง บันทึกและรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์ ความมั่นคงด้วยโปรแกรมกว่า 800 หน้าตัด ผลของการวิจัยทำให้สร้างกฎจากฐานความรู้ได้ 1196 กฎ ครอบคลุมการพิบัติส่วนใหญ่ที่ ตรวจพบแล้วนำเข้าสู่การจัดทำโปรแกรมระบบผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้ทั้งด้าน กำลังของดินที่เกี่ยวข้อง รูปร่างการพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น และระดับความมั่นคงของลาดดิน โดย ผ่านการประเมินความถูกต้องเทียบกับกรณีที่พิบัติจริงในสนาม และให้วิศวกรทดลองใช้ก่อนการ เผยแพร่ โปรแกรมนี้นอกจากจะให้คำแนะนำที่ถูกต้องต่อวิศวกรแล้วยังนำไปสู่การลดโอกาสการเกิด การพิบัติซึ่งเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อไป. Soil slope failures can be effectively predicted and notified in advance if we have enough knowledge, experiences and previous case studies. At present due to the lack of experts, information, and decision making process for slope stability problem lead us to research on the expert system called “KU-EXslope”. This expert program with accompanying slope stability analysis program “KUslope” and soil slope failure database should help the practicing engineer to deal with stability problems as if they are advised by the expert engineer. This research was carried out via gathering the knowledge and information into two knowledge bases. Failure patterns and levels of stability are grouping in “KB1” while soil strength and seismic intensity are in “KB2” These relevant knowledge came from; expert opinions, more than 100 cases of field observation, essential documents and more than 800 cases of stability analysis. The results consisted of 1196 rules from the knowledge bases covering most of the investigated failure modes. The expert system can advise the users for suitable soil strength, possible failure mode and level of stability. The results are compared to the existing failure cases and evaluated by experienced engineer before distribution to the users. This expert program will guide the engineer for appropriate soil slope stability analyses and furthermore reduce the damages from loss of life and properties caused by slope failure.

บรรณานุกรม :
วรากร ไม้เรียง . (2544). ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดิน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วรากร ไม้เรียง . 2544. "ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดิน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วรากร ไม้เรียง . "ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดิน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544. Print.
วรากร ไม้เรียง . ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดิน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2544.