ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 2545 ในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 2545 ในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
นักวิจัย : สุรีย์ แสงรุ่งศรี, 2507-
คำค้น : พยาบาลศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุญมี เณรยอด , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745322547 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3290
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 2545 ในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร จำนวน 25 คน และใช้แบบสอบถามอาจารย์ผู้สอนจำนวน 134 ฉบับ ในวิทยาลัยพยาบาล 5 แห่ง ได้รับแบบสอบถามคืน 134 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า วิทยาลัยพยาบาลส่วนใหญ่มีการศึกษาวิเคราะห์และทำความเข้าใจหลักสูตรแม่บท เอกสารประกอบหลักสูตรและคู่มือการใช้หลักสูตร มีการวางแผนการใช้หลักสูตร จัดแผนการเรียน จัดทำแผนการสอน เอกสารประกอบการสอนและแผนการนิเทศ มีการเตรียมบุคลากร อาจารย์ผู้สอนมีการเตรียมตนเอง มีเกณฑ์ในการพิจารณาจัดอาจารย์เข้าสอนและจัดตารางเรียน มีการจัดบริการสื่อการเรียนการสอนและวัสดุหลักสูตร สำรวจและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน สำรวจหนังสือเรียนและหนังสืออ่านเพิ่มเติมในห้องสมุด มีการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน และเตรียมอาคารสถานที่และแหล่งฝึก ติดต่อประสานงานกับแหล่งฝึกล่วงหน้า มีหลักในการบริหารจัดการงบประมาณ อาจารย์ผู้สอนมีการปรับหลักสูตร จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและสอนเสริม มีการเตรียมการสอน วิธีที่ใช้สอนภาคทฤษฎีมากที่สุดคือ การบรรยาย วิธีที่ใช้สอนภาคปฏิบัติมากที่สุดคือ การประชุมปรึกษาการพยาบาล ลักษณะการนิเทศการฝึกปฏิบัติงานคือ อาจารย์นิเทศก์ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีวัดและประเมินผลให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า วิธีที่ใช้วัดผลภาคทฤษฎีมากที่สุดคือ การทดสอบ และวิธีที่ใช้วัดผลภาคปฏิบัติมากที่สุดคือ การใช้แบบฟอร์มการประเมิน ปัญหาในการใช้หลักสูตร ได้แก่ อาจารย์ไม่เข้าใจเนื้อหาในเอกสารหลักสูตร ขาดผู้มีประสบการณ์ความรู้ด้านหลักสูตรอาจารย์ไม่มีเวลาในการศึกษาเอกสารประกอบหลักสูตร การจัดทำแผนการสอนและเอกสารประกอบการสอน การจัดทำแผนการนิเทศการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพราะมีงานต้องรับผิดชอบมาก วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและสื่อการเรียนการสอนมีจำนวนไม่เพียงพอได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ล่าช้า ขาดเอกสารหลักสูตรและเอกสารต่างๆ ตำรา สำหรับค้นคว้า อาจารย์ในแต่ละกลุ่มวิชามีไม่เพียงพอสัดส่วนระหว่างอาจารย์นิเทศก์ต่อจำนวนนักศึกษาไม่เหมาะสม ห้องปฏิบัติการและห้องเรียนมีไม่เพียงพอ ยานพาหนะมีไม่เพียงพอและไม่สามารถให้บริการได้ทุกครั้ง อาจารย์ขาดทักษะการสอนในเทคนิควิธีสอนแบบบูรณาการที่ใช้ชุมชนเป็นฐานของการเรียนรู้ เนื้อหาวิชามากเกินไปในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อาจารย์ขาดความรู้ ขาดทักษะในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล

บรรณานุกรม :
สุรีย์ แสงรุ่งศรี, 2507- . (2547). การใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 2545 ในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรีย์ แสงรุ่งศรี, 2507- . 2547. "การใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 2545 ในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรีย์ แสงรุ่งศรี, 2507- . "การใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 2545 ในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
สุรีย์ แสงรุ่งศรี, 2507- . การใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 2545 ในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.