ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แก๊สสังเคราะห์จากแกซิฟิเคชันของยูคาลิปตัส

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แก๊สสังเคราะห์จากแกซิฟิเคชันของยูคาลิปตัส
นักวิจัย : สุพัตรา ชีวธนาคุปต์
คำค้น : ก๊าซ , ยูคาลิปตัส
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธราพงษ์ วิทิตศานต์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741751362 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3266
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตแก๊สสังเคราะห์ด้วยกระบวนการแกซิฟิเคชันจากชีวมวล ที่อุณหภูมิ 550 - 800 องศาเซลเซียส ในงานวิจัยทำการทดลองใช้ไม้ยูคาลิปตัสโดยมีการป้อนไอน้ำที่อัตราการป้อนคือ 0.15 2.10 กรัม/ชม./กรัมของชีวมวล ซึ่งไอน้ำทำหน้าที่เป็น gasifying medium เพื่อผลิตแก๊สสังเคราะห์ โดยศึกษาหาภาวะที่เหมาะสมในการผลิตแก๊สสังเคราะห์ที่มีอัตราส่วน แก๊สไฮโดรเจน ต่อคาร์บอนมอนอกไซด์ 1:1 โดยประมาณ ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตไดเมทิลอีเทอร์ ตัวแปรที่ทำการศึกษา คือ อุณหภูมิ ปริมาณไอน้ำต่อชีวมวล และ การเติมตัวเร่งปฏิกิริยา ในการทดลองป้อนไม้ยูคาลิปตัสปริมาณ 15 กรัม เข้าเครื่องปฏิกรณ์ พบว่าที่อัตราการป้อนไอน้ำต่อชีวมวลต่ำ จะได้แก๊สสังเคราะห์ที่มีอัตราส่วนไฮโดรเจนต่อคาร์บอนมอนอกไซด์ต่ำ ที่อัตราการป้อนไอน้ำต่อชีวมวลสูง จะได้แก๊สสังเคราะห์ที่มีอัตราส่วนไฮโดรเจนต่อคาร์บอนมอนอกไซด์สูง สำหรับที่อุณหภูมิภายในเครื่องปฏิกรณ์ต่ำนั้นจะให้แก๊สสังเคราะห์ที่มีอัตราส่วนไฮโดรเจนต่อคาร์บอนมอนอกไซด์ต่ำ ส่วนที่อุณหภูมิภายในเครื่องปฏิกรณ์สูงนั้นจะให้แก๊สสังเคราะห์ที่มีอัตราส่วนไฮโดรเจนต่อคาร์บอนมอนอกไซด์สูง ภาวะที่เหมาะสมในการผลิตแก๊สสังเคราะห์ที่มีอัตราส่วนแก๊สไฮโดรเจนต่อคาร์บอนมอนอกไซด์ประมาณ 1:1 คือ ที่อัตราการป้อนไอน้ำ 0.15 กรัม/ชม./กรัมของชีวมวล และที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส ได้แก๊สสังเคราะห์ที่มีอัตราส่วนแก๊สไฮโดรเจนต่อคาร์บอนมอนอกไซด์เป็น 1:1.612 และเมื่อใส่ตัวเร่งปฏิกิริยาโดโรไมต์ที่อัตราการป้อนไอน้ำ 0.15 กรัม/ชม./กรัมของชีวมวล ที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส พบว่าแก๊สสังเคราะห์ที่ได้มีอัตราส่วนแก๊สไฮโดรเจนต่อคาร์บอนมอนอกไซด์เป็น 0.96

บรรณานุกรม :
สุพัตรา ชีวธนาคุปต์ . (2546). แก๊สสังเคราะห์จากแกซิฟิเคชันของยูคาลิปตัส.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุพัตรา ชีวธนาคุปต์ . 2546. "แก๊สสังเคราะห์จากแกซิฟิเคชันของยูคาลิปตัส".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุพัตรา ชีวธนาคุปต์ . "แก๊สสังเคราะห์จากแกซิฟิเคชันของยูคาลิปตัส."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
สุพัตรา ชีวธนาคุปต์ . แก๊สสังเคราะห์จากแกซิฟิเคชันของยูคาลิปตัส. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.