ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสปอร์และการผลิตพอลิ-3-ไฮดรอกซีบิวทิเรต โดยเชื้อ Bacillus sp. BA-019

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสปอร์และการผลิตพอลิ-3-ไฮดรอกซีบิวทิเรต โดยเชื้อ Bacillus sp. BA-019
นักวิจัย : สุปริญญา สุขผลพลา, 2520-
คำค้น : Bacillus sp. BA-019 , Poly (-3-Hydroxybutyrate) , Spores (Botany) , สปอร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ส่งศรี กุลปรีชา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741738528 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3263
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต PHB และการสร้รางสปอร์ของเชื้อ Bacillus sp. BA-019 ในระดับขวดเขย่าได้แก่ องค์ประกอบของอาหารเลี้ยงเชื้อคือ แร่ธาตุและภาวะที่ใช้เลี้ยงเชื้อ (อุณหภูมิ การให้อากาศ และพีเอช) Bacillus sp. BA-019 เจริญเติบโต และผลิต PHB ได้โดยใช้แป้งที่ผ่านการย่อยเป็นแหล่งคาร์บอนได้ดีใกล้เคียงกับน้ำตาลกลูโคส คิดเป็นปริมาณ PHB เท่ากับ 49.64 และ 49.69% ต่อน้ำหนักเซลล์แห้ง ตามลำดับ จึงเลือกใช้แป้งที่ผ่านการย่อยเป็นแหล่งคาร์บอนเนื่องจากมีราคาถูก เปรียบเทียบการใช้แอมโมเนียมซัลเฟตและยูเรียเป็นแหล่งไนโตรเจน พบว่า Bacillus sp. BA-019 ใช้แอมโมเนียมซัลเฟตในการเจริญเติบโตและผลิต PHB ได้ดีกว่าการใช้ยูเรียเป็นแหล่งไนโตรเจน พบว่า Bacillus sp. BA-019 ผลิต PHB ได้สูงที่สุดที่เวลา 12 ชั่วโมงและสร้างสปอร์ได้จำนวนมากที่สุดที่เวลา 24 ชั่วโมงของการเลี้ยงเชื้อในทุกปัจจัยที่ศึกษา แร่ธาตุได้แก่ แมกนีเซียม แคลเซียม และแมงกานีส มีผลต่อการผลิต PHB และการสร้างสปอร์ ในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีแมกนีเซียม 200 มก./ล Bacillus sp. BA-019 ผลิต PHB ได้สูงที่สุดคือ 56.48% ต่อน้ำหนักเซลล์แห้ง และที่ภาวะนี้มีจำนวนสปอร์เท่ากับ 7x10[superscript 3] CFU/ml. เมื่อเพิ่มหรือลดปริมาณแมกนีเซียมพบว่าการผลิต PHB ได้ต่ำลง เมื่อเพิ่มปริมาณแมกนีเซียมพบว่ามีการสร้างสปอร์เพิ่มมากขึ้นตามความเข้มข้นของแมกนีเซียมที่เพิ่มขึ้น ผลของปริมาณแคลเซียมและแมงกานีสเท่ากับ 20 และ 0.08 มก./ล ส่งผลให้ปริมาณ PHB ที่ได้สูงสุดเท่ากับ 56.42% ต่อน้ำหนักเซลล์แห้ง (มีจำนวนสปอร์เท่ากับ 7.6x10[superscript 3] CFU/ml.) และ 56.68% ต่อน้ำหนักเซลล์แห้ง (มีจำนวนสปอร์เท่ากับ 7.1x10[superscript 3] CFU/ml.) ตามลำดับ เมื่อปริมาณแคลเซียมและแมงกานีสเพิ่มขึ้นพบว่าการผลิต PHB ต่ำลง แต่มีการสร้างสปอร์มากขึ้น อุณหภูมิในการเลี้ยงเชื้อมีผลต่อการผลิต PHB และการสร้างสปอร์โดยพบว่าอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส Bacillus sp. BA-019 ผลิต PHB ได้ปริมาณสูงที่สุดเท่ากับ 53.42% ต่อน้ำหนักเซลล์แห้ง และที่อุณหภูมินี้มีจำนวนสปอร์เท่ากับ 7x10[superscript 3] CFU/ml. ซึ่งเป็นค่าสูงที่สุดกว่าภาวะอื่นๆ เมื่อลดหรือเพิ่มอุณหภูมิมีผลต่อการผลิต PHB คือ Bacillus sp.BA-019 ผลิต PHB ลดลง อุณหภูมิมีผลต่อการสร้างสปอร์ในทำนองเดียวกับการผลิต PHB โดยเมื่อลดหรือเพิ่มอุณหภูมิจาก 30 องศาเซลเซียสมีการสร้างสปอร์น้อยลง การให้อากาศมีผลต่อการผลิต PHB โดยพบว่าเมื่อใช้ปริมาตรอาหารเลี้ยงเชื้อเท่ากับ 50 มล. และที่ความเร็วรอบของการเขย่าเท่ากับ 200 รอบต่อนาที มีผลให้มีการผลิต PHB ได้ดีกว่าที่ภาวะการให้อากาศอื่น โดยได้ปริมาณ PHB สูงที่สุดเท่ากับ 53.81% ต่อน้ำหนักเซลล์แห้ง และที่ภาวะนี้มีจำนวนสปอร์เท่ากับ 7x10[superscript 3] CFU/ml. พบว่า การให้อากาศมีผลต่อการสร้างสปอร์โดยเมื่อปริมาณอากาศมากขึ้นมีการสร้างสปอร์น้อยลง ค่าพีเอชของอาหารเลี้ยงเชื้อมีผลต่อการผลิต PHB และการสร้างสปอร์ โดยค่าพีเอชของอาหารเลี้ยงเชื้อที่ทำให้ Bacillus sp. BA-019 ผลิต PHB ได้สูงที่สุด คือ เท่ากับ 7.0 โดยได้ปริมาณPHB เท่ากับ 54.65% ต่อน้ำหนักเซลล์แห้งและที่ค่าพีเอชต่างไปจากนี้พบว่า การผลิต PHB ลดลงและเมื่อค่าเอชพีเอชต่ำกว่า 7.0 มีการสร้างสปอร์น้อยลง

บรรณานุกรม :
สุปริญญา สุขผลพลา, 2520- . (2546). ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสปอร์และการผลิตพอลิ-3-ไฮดรอกซีบิวทิเรต โดยเชื้อ Bacillus sp. BA-019.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุปริญญา สุขผลพลา, 2520- . 2546. "ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสปอร์และการผลิตพอลิ-3-ไฮดรอกซีบิวทิเรต โดยเชื้อ Bacillus sp. BA-019".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุปริญญา สุขผลพลา, 2520- . "ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสปอร์และการผลิตพอลิ-3-ไฮดรอกซีบิวทิเรต โดยเชื้อ Bacillus sp. BA-019."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
สุปริญญา สุขผลพลา, 2520- . ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสปอร์และการผลิตพอลิ-3-ไฮดรอกซีบิวทิเรต โดยเชื้อ Bacillus sp. BA-019. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.