ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความแข็งแรงพันธะในการยึดอินซีแรมกับเคลือบฟันหรือเนื้อฟัน ด้วยซีเมนต์และการปรับสภาพผิวด้วยวิธีต่างๆ : รายงานผลการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความแข็งแรงพันธะในการยึดอินซีแรมกับเคลือบฟันหรือเนื้อฟัน ด้วยซีเมนต์และการปรับสภาพผิวด้วยวิธีต่างๆ : รายงานผลการวิจัย
นักวิจัย : ปรารมภ์ ซาลิมี
คำค้น : พอร์ซเลนทางทันตกรรม , อินซีแรม , เรซินซีเมนต์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3224
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความแข็งแรงพันธะเฉือนในการยึดติด อะลูมินัสเซรามิก อินซีแรม กับเคลือบฟันหรือเนื้อฟันโดยใช้เรซินซีเมนต์และการปรับสภาพผิวต่างๆ กัน การทดลองทำโดยใช้โลหะผสมนิเกิลและโครเมี่ยมเป็นตัวกลางในการเปรียบเทียบโดยทำการยึดด้านเรียบของชิ้นโลหะผสมรูปทรงกระบอก (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม. ยาว 10 มม.) กับเคลือบฟัน เนื้อฟัน และอินซีแรม ที่ทำการตัดผิวเรียบและฝังอยู่ในเรซิน ด้วยเรซินซีเมนต์ ก่อนการยึดติด ทำการปรับสภาพผิวตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต เรซินซีเมนต์ที่ใช้ได้แก่ พานาเวีย21 ซูเปอร์บอนด์ซีแอนด์บี และเรซิโนเมอร์ (ร่วมกับออลบอนด์2) นำชิ้นตัวอย่างที่ยึดติดแล้วเก็บไว้ในความชื้นสัมพัทธ์ 100% อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ชั่วโมงก่อนนำไปทดสอบความแข็งแรงพันธะเฉือนด้วยเครื่องทดสอบยูนิเวอร์ซัล ความเร็วตัดขวาง 2 มม./นาที ผลการทดสอบและการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าพานาเวีย21 สามารถยึดเคลือบฟัน เนื้อฟัน ติดกับ อินซีแรมได้ดีกว่าและซูเปอร์บอนด์ ซีแอนด์บี อย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) แต่เรซินโนเมอร์ร่วมกับออลบอนด์ 2 ไม่สามารถวิเคราะห์ผลได้เนื่องจากไม่สามารถยึดติดกับโลหะตัวกลางที่ใช้ในการทดลองได้ดีพอ

บรรณานุกรม :
ปรารมภ์ ซาลิมี . (2542). ความแข็งแรงพันธะในการยึดอินซีแรมกับเคลือบฟันหรือเนื้อฟัน ด้วยซีเมนต์และการปรับสภาพผิวด้วยวิธีต่างๆ : รายงานผลการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรารมภ์ ซาลิมี . 2542. "ความแข็งแรงพันธะในการยึดอินซีแรมกับเคลือบฟันหรือเนื้อฟัน ด้วยซีเมนต์และการปรับสภาพผิวด้วยวิธีต่างๆ : รายงานผลการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรารมภ์ ซาลิมี . "ความแข็งแรงพันธะในการยึดอินซีแรมกับเคลือบฟันหรือเนื้อฟัน ด้วยซีเมนต์และการปรับสภาพผิวด้วยวิธีต่างๆ : รายงานผลการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
ปรารมภ์ ซาลิมี . ความแข็งแรงพันธะในการยึดอินซีแรมกับเคลือบฟันหรือเนื้อฟัน ด้วยซีเมนต์และการปรับสภาพผิวด้วยวิธีต่างๆ : รายงานผลการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.