ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของอีพิแกลโลคาทีชินแกลเลตต่อกระบวนการหายใจและสมรรถนะของเอนไซม์โมโนเอมีนออกซิเดสของไมโตคอนเดรียที่แยกจากตับหนูขาว

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของอีพิแกลโลคาทีชินแกลเลตต่อกระบวนการหายใจและสมรรถนะของเอนไซม์โมโนเอมีนออกซิเดสของไมโตคอนเดรียที่แยกจากตับหนูขาว
นักวิจัย : พรทิพา ตระการรังสี
คำค้น : ไมโตคอนเดรีย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิทยา จันทสูตร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745313904 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3109
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ภ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การศึกษาผลของอีพิแกลโลคาทีชินแกลเลต (EGCG) ซึ่งเป็นสารโพลีฟีนอลที่มีปริมาณมากที่สุดในชาเขียวต่อกระบวนการหายใจ และสมรรถนะของเอนไซม์โมโนเอมีนออกซิเดสของไมโตคอนเดรียที่แยกจากตับหนูขาวพบว่า EGCG ที่ความเข้มข้นสูงตั้งแต่ 454.48 ฟุต [micromolar] กระตุ้นอัตราการใช้ออกซิเจนใน state 4 แต่ลดอัตราการใช้ออกซิเจนใน state 3 ซึ่งมีผลทำให้ค่า RCI ลดลงเมื่อใช้กลูตาเมตและมาเลตเป็นสับสเตรท จากผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า EGCG ไปรบกวนการควบคู่ระหว่างกระบวนการหายใจและการฟอสฟอริเลชันหรืออาจกล่าวได้ว่า EGCG มีฤทธิ์เป็นสาร uncoupler ฤทธิ์ในการกระตุ้นอัตราการใช้ออกซิเจนของ EGCG สามารถถูกยับยั้งด้วย bovine serum albumin และเมื่อใช้ซักซิเนตเป็นสับสเตรทพบว่า EGCG ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้ออกซิเจนใน state 4 แต่ยังคงมีผลลดอัตราการใช้ออกซิเจนใน state 3 และลดค่า RCI เช่นเดียวกับเมื่อใช้กลูตาเมตและมาเลตเป็นสับสเตรทนอกจากนี้ EGCG ยังมีฤทธิ์ยับยั้งการหายใจที่ถูกกระตุ้นด้วย DNP แต่ในกรณีที่การหายใจถูกกระตุ้นด้วยแคลเซียม EGCG เฉพาะที่ความเข้มข้นสูงสุดที่ทำการศึกษาเท่านั้น (908.96 [micromolar]) จึงแสดงฤทธิ์ในการยับยั้งการหายใจได้ EGCG ที่ความเข้มข้นตั้งแต่ 219.54 [micromolar] สามารถกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ ATPase ส่วนผลต่อการทำงานของเอนไซม์โมโนเอมีนออกซิเดส (MAO) พบว่า EGCG มีผลยับยั้งได้ทั้ง MAO-A และ MAO-B แต่สามารถยับยั้ง MAO-A ได้แรงกว่า MAO-B

บรรณานุกรม :
พรทิพา ตระการรังสี . (2547). ผลของอีพิแกลโลคาทีชินแกลเลตต่อกระบวนการหายใจและสมรรถนะของเอนไซม์โมโนเอมีนออกซิเดสของไมโตคอนเดรียที่แยกจากตับหนูขาว.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรทิพา ตระการรังสี . 2547. "ผลของอีพิแกลโลคาทีชินแกลเลตต่อกระบวนการหายใจและสมรรถนะของเอนไซม์โมโนเอมีนออกซิเดสของไมโตคอนเดรียที่แยกจากตับหนูขาว".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรทิพา ตระการรังสี . "ผลของอีพิแกลโลคาทีชินแกลเลตต่อกระบวนการหายใจและสมรรถนะของเอนไซม์โมโนเอมีนออกซิเดสของไมโตคอนเดรียที่แยกจากตับหนูขาว."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
พรทิพา ตระการรังสี . ผลของอีพิแกลโลคาทีชินแกลเลตต่อกระบวนการหายใจและสมรรถนะของเอนไซม์โมโนเอมีนออกซิเดสของไมโตคอนเดรียที่แยกจากตับหนูขาว. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.