ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสังคม และการเตรียมความพร้อมจากการเปิดเสรีทางกาาค้าและบริการด้านสาธารณสุข

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสังคม และการเตรียมความพร้อมจากการเปิดเสรีทางกาาค้าและบริการด้านสาธารณสุข
นักวิจัย : สมชาย สุขสิริเสรีกุล
คำค้น : health sector , Liberalization , services , social impacts , Trade , การค้า , บริการ , ผลกระทบทางสังคม , สาธารณสุข , เปิดเสรี
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4110005 , http://research.trf.or.th/node/976
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลของความตกลงระหว่างประเทศที่ไทยเข้าเป็นสมาชิก (องค์การการ ค้าโลก กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก และเขตการค้าเสรีอาเซียน) เหล่านี้ที่มีต่อการ ค้าและการลงทุนในภาคบริการสุขภาพของไทย และประเมินผลกระทบทางสังคมที่จะเกิดตามมา รวม ทั้งเสนอแนะมาตรการควบคุมผลกระทบทางสังคม ผลการศึกษาพบว่า ความตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัด อัตราศุลกากรและการค้าทำให้อัตราการคุ้มครองที่แท้จริงของการผลิตยาสำเร็จรูปและเครื่องมือแพทย์ ภายในประเทศลดลง ซึ่งจะทำให้ขนาดอุตสาหกรรมการผลิตยาและเครื่องมือแพทย์ของไทยหดตัวลง ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้าทำให้ราคายาที่มีสิทธิบัตรสูงขึ้น และมูลค่ายาที่ประเทศไทยต้องจ่ายเพิ่มมากขึ้นอยู่กับความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อยาที่มีสิทธิบัตร ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการจะส่งผลให้เพิ่มอุปทานของโรงพยาบาลเอกชนและแพทย์ใน ระบบบริการสุขภาพของไทย ผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากความตกลงระหว่างประเทศจะส่งผลดีในลักษณะที่ผู้บริโภคมีทาง เลือกในการซื้อยา เครื่องมือแพทย์ และบริการของโรงพยาบาลเอกชนมากขึ้น และมีการแข่งขันกันให้ สินค้าและบริการสุขภาพมีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้น แต่ผลเสียที่เกิดขึ้นได้แก่ การที่ยาและเครื่องมือ แพทย์ที่มีสิทธิบัตรจะมีราคาสูงขึ้นจนประชาชนบางส่วนไม่อาจซื้อหาได้ การควบคุมคุณภาพของ แพทย์ต่างชาติทำได้ยากขึ้น และจะมีความเหลื่อมล้ำของการเข้าถึงบริการสุขภาพระหว่างคนรวยและ คนจนมากขึ้น การศึกษานี้ได้มีข้อเสนอแนะว่า ควรจัดอุตสาหกรรมยาไว้ในกลุ่มสินค้าลดภาษีปกติ ขณะที่อุต สาหกรรมเครื่องมือแพทย์จัดไว้ในกลุ่มสินค้าเร่งลดภาษี เนื่องจากมูลค่าการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นของยาสูง กว่าเครื่องมือแพทย์และเนื่องจากจำนวนโรงงานผลิตยาที่ได้รับผลกระทบมีมากกว่าโรงงานผลิตเครื่อง มือแพทย์ ควรสนับสนุนให้มีประเภทของยาและเครื่องมือแพทย์ที่มีสิทธิบัตรจำหน่ายในท้องตลาด มากๆ เพื่อทำให้อุปสงค์ต่อยาและเครื่องมือแพทย์มีความยืดหยุ่นมาก ซึ่งนำไปสู่มูลค่าการนำเข้าที่จะ เพิ่มสูงขึ้นในอัตราต่ำ ในการเจรจาความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการในปี ค.ศ. 2000 ประเทศไทย น่าจะขอผัดผ่อนการเปิดเสรีการค้าในสาขาบริการสุขภาพไประยะหนึ่ง เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข ยังไม่ได้พัฒนาหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบมาตรฐานของแพทย์ต่างชาติ ด้วยเหตุที่โรงพยาบาลเอก ชนส่วนใหญ่เผชิญกับปัญหาทางการเงิน ธุรกิจนี้จึงยังไม่พร้อมที่จะแข่งจันกับต่างประเทศในเวลานี้ This study aims at analyzing the effects of the international agreements on the trade and investment in Thai health sector (World Trade Organization , Asia-Pacific Economic Cooperation , ASEAN Free Trade Area) and evaluating the social impacts due to these agreements. Also, it suggests some measures to contain the social impacts. The results of study reveals that the General Agreement on Tariffs and Trade reduces the effective rate of protection for the domestic productions of drugs and medical equipment. This causes a decline in the size of the domestic drug and medical equipment industries. The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights escalates that prices of patented drugs and their import values, depending on the elasticity of the demand for patented drugs. The General Agreement on Trade in Services raises the supply of private hospitals and medical doctors in the Thai health sector since the rates of returns to the private hospital business and to the medical profession are higher in Thailand than those in most countries. The social impacts can be beneficial in the sense that consumers have a wider range of choices of drugs, medical equipment and private hospital services. Moreover, the competition in these goods and services raises their quality and standards. However, there are also undesirable social impacts. Patent causes the prices of some new drugs and medical equipment so high that some people cannot afford to purchase them. It becomes difficult to control the standard of foreign doctors. A gap in the access to health care between the rich and the poor widens. This study suggests that the drug industry should be classified in the normal-track tariff reduction group whereas the medical equipment industry can be grouped in the fast-track tariff reduction group. This is because the import values of drugs are higher than those of medical equipment and because the number of the drug factories affected is more than that of medical equipment factories. More drugs and medical equipment with patent should be made available in the marketplace in order that the demand for patented drugs and medical equipment becomes more elastic. In turn, it leads to the lower growth rate of the import values. In the next round of the multilateral negotiation on the General Agreement on Trade in Services in the year 2000, Thailand ought to postpone the liberalization of trade in services in the Thai health sector for some time. This is because the Ministry of Public Health has not developed appropriate criteria for monitoring the standard of foreign medical sectors. As most private hospitals are in the financial trouble, they are not ready for the competition from abroad at the moment.

บรรณานุกรม :
สมชาย สุขสิริเสรีกุล . (2543). การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสังคม และการเตรียมความพร้อมจากการเปิดเสรีทางกาาค้าและบริการด้านสาธารณสุข.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สมชาย สุขสิริเสรีกุล . 2543. "การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสังคม และการเตรียมความพร้อมจากการเปิดเสรีทางกาาค้าและบริการด้านสาธารณสุข".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สมชาย สุขสิริเสรีกุล . "การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสังคม และการเตรียมความพร้อมจากการเปิดเสรีทางกาาค้าและบริการด้านสาธารณสุข."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543. Print.
สมชาย สุขสิริเสรีกุล . การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสังคม และการเตรียมความพร้อมจากการเปิดเสรีทางกาาค้าและบริการด้านสาธารณสุข. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2543.