ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการการพิสูจน์ยีนคล้าย,oxyR, fur และ algU ในเชื้อBurkholderia pseudomallei ซึ่งเป็นสาเหตุของโรค melioidosis

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการการพิสูจน์ยีนคล้าย,oxyR, fur และ algU ในเชื้อBurkholderia pseudomallei ซึ่งเป็นสาเหตุของโรค melioidosis
นักวิจัย : สุวิทย์ ล้อประเสริฐ
คำค้น : ferric uptake regulator , fur , Melioidosis , Oxidative stress , OxyR
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4030007 , http://research.trf.or.th/node/958
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยนี้ศึกษากลไกระดับโมเลกุลของการก่อให้เกิดโรคของเชื้อ Burkholderia pseudomallei (Bp) โดยศึกษาบทบาทและหน้าที่ของยีน oxyR และ fur โดยยีน oxyR เป็นยีนที่ควบคุม การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันตัวเองจาก oxidative stress และยีน fur ควบคุมการนำ เข้าธาตุเหล็กและเกี่ยวข้องกับการแสดงออกของยีนอื่น โดยเฉพาะยีนที่เกี่ยวกับความรุนแรงของโรค คณะผู้วิจัยประสบความสำเร็จในการ clone ยีน oxyR และ fur จากโครโมโซมของเชื้อ Bp. พบว่า structural gene ของ fur มีขนาด 432 bp สามารถผลิตโปรตีน Fur ได้ขนาด 16 kDa ได้ทำการทดลอง หาจุดเริ่มต้นของ transcription โดยเทคนิค Primer extension ยีน fur มีการ transcribe เป็นแบบยีน เดี่ยวมีขนาด mRNA 640 bp นอกจากนี้ได้ทำการสร้าง fur missense mutant ( BpF1 ) โดยวิธี manganese mutagenesis ทำให้ R ถูกแทนที่ด้วย H ที่ตำแหน่งกรดอะมิโนที่ 69 พบว่า BpF1 มีการ ผลิต Siderophore มากขึ้น มีระดับของ enzyme peroxidase และ FeSOD ลดลง ซึ่งสามารถ complement ได้ด้วยพลาสมิด pFur ส่วนยีน oxyR มี structural gene ขนาด 960 bp สามารถผลิต OxyR โปรตีนขนาด 35 kDa ยีน oxyR มีการแสดงออกเป็นแบบยีนเดี่ยว มีขนาด mRNA 1000 bp ได้ ทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการแสดงออกของยีน oxyR พบว่าสาร organic hydroperoxide และ menadione เป็นตัวกระตุ้นการแสดงออกของยีน นอกจากนิ้ ได้สร้าง oxyR knockout mutant (BpWR) พบว่า BpWR มีความไวต่อสารไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์มากกว่า wild type ขณะนี้กำลังทดสอบความ สามารถของเชื้อ BpF1และ BpWR ในการก่อให้เกิด cytopathic effect ใน mouse macrophage cell line และการอยู่รอดในเม็ดเลือดขาว โดยเปรียบเทียบกับ wild type ผลการศึกษาวิจัยของโครงการนี้ ได้ ค้นพบยีน oxyR และ fur ในเชื้อ Bp ยีนทั้งสองมีความสำคัญมาก กล่าวคือ ยีน oxyR เป็นตัวควบคุมการ แสดงออกของยีนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันตัวเองของเชื้อจาก oxidative stress ซึ่งเป็นขบวน การที่เม็ดเลือดขาวใช้ในการทำลายเชื้อ ส่วนยีน fur นอกจากควบคุมการนำเข้าของธาตุเหล็กแล้ว ยัง กระตุ้นการแสดงออกของเอนไซม์ SOD และ peroxidase ได้สร้าง oxyR และ fur mutants แล้ว พบ ว่า oxyR mutant มีความไวต่อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มาก ส่วน fur mutant มีการผลิต Siderophore สูงขึ้น และมีการผลิต SOD และ peroxidase ลดลง ยีนและ mutants นี้ เป็นประโยชน์มากต่อการ ศึกษากลไกระดับชีวโมเลกุลของการก่อโรคของเชื้อนี้ในอนาคต This research project aimed to study the molecular pathogenesis of Burkholderia pseudomallei (Bp). The physiological functions and roles of oxyR and fur genes were studied at the molecular level. OxyR is a transcription activator which regulates many genes in response to oxidative stress. Fur is a ferric uptake regulator and also considered a global regulator involves in many bacterial virulences. The oxyR and fur genes of Bp were successfully cloned from Bp chromosome by reverse genetic technique. The 432-bp structural fur gene capable of coding for 16 kDa protein was sequenced. A transcription start site was determined by primer extension. The fur gene is monocistronically transcribed with 640 bp mRNA detected by Northern analysis. The fur missense mutant was obtained by manganese mutagenesis and found to have an R-for-H substitution at amino acid position 69. The mutant produced incrreased siderophore but decreased peroxidase and FeSOD activities and the defect can be restored by expression of plasmid encoding fur. The oxyR gene was sequenced and 960-bp open reading frame capable of producing 35 kDa protein was found. Northern analysis revealed that oxyR gene was transcribed as a 1000-bp monocistronic mRNA and its expression was induced by organic hydroperoxide and menadione. The oxyR knockout mutant demonstrated a hypersensitivity toward hydrogen peroxide which could be complemented by plasmid poxyR. Currently, the cytopathic effect and survival of Bp fur missense and oxyR knockout mutants in mouse macrophage cell line are being investigated. In summary, two important regulator genes, oxyR and fur, were successfully cloned and mutated. The oxyR regulon is responsible for oxidative stress response against oxidative burst which is the mechanism used by macrophage to kill engulfed bacteria. oxyR knockout mutant was shown to be more sensitive to hydrogen peroxide killing. The global regulator fur of Bp not only controls the ferric uptake but also activate the expression of superoxide dismutase (SOD) and peroxidase enzymes as demonstrated by fur missense (R69H) mutant which has increased siderophore production but decreased FeSOD and peroxidase activities. The oxyR and fur genes including their mutants are valuable and useful tools to elucidate the molecular pathogenesis of Bp.

บรรณานุกรม :
สุวิทย์ ล้อประเสริฐ . (2543). โครงการการพิสูจน์ยีนคล้าย,oxyR, fur และ algU ในเชื้อBurkholderia pseudomallei ซึ่งเป็นสาเหตุของโรค melioidosis.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุวิทย์ ล้อประเสริฐ . 2543. "โครงการการพิสูจน์ยีนคล้าย,oxyR, fur และ algU ในเชื้อBurkholderia pseudomallei ซึ่งเป็นสาเหตุของโรค melioidosis".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุวิทย์ ล้อประเสริฐ . "โครงการการพิสูจน์ยีนคล้าย,oxyR, fur และ algU ในเชื้อBurkholderia pseudomallei ซึ่งเป็นสาเหตุของโรค melioidosis."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543. Print.
สุวิทย์ ล้อประเสริฐ . โครงการการพิสูจน์ยีนคล้าย,oxyR, fur และ algU ในเชื้อBurkholderia pseudomallei ซึ่งเป็นสาเหตุของโรค melioidosis. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2543.