ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนา Antagonist Bacillus subtilis สำหรับควบคุมโรคข้าว ระยะที่ 2

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนา Antagonist Bacillus subtilis สำหรับควบคุมโรคข้าว ระยะที่ 2
นักวิจัย : วิจิตรา ลีละศุภกุล
คำค้น : Bacillus subtilis , biological control , fermentation , Pyricularia gresea , repetitive PCR , Rhizoctonia solani , rice , การควบคุมโรคข้าว
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4020022 , http://research.trf.or.th/node/945
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิจิตรา จุติดำรงค์พันธ์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และผู้ร่วมวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมวิชาการเกษตร ได้คัดเลือกจุลินทรีย์ Antagonist B. subtillis ที่มีประสิทธิภาพควบคุมเชื้อราโรคข้าว ศึกษากลไกต้านโรค พันธุกรรมของสายพันธุ์ สมบัติและธรรมชาติ ของสารที่ผลิต จุลินทรีย์จำพวก Bacillus ถูกคัดเลือกจากเมล็ดข้าวและดิน พบว่าเชื้อจุลินทรีย์มีกลไกการ ออกฤทธิ์โดยการผลิตสารออกฤทธิ์และเอนไซม์ ? 1-3 กลูคาเนส เมื่อทำการพิสูจน์เอกลักษณ์ทางเคมีพบว่า สารปฏิชีวนะจาก Bacillus เหล่านี้เป็นสารพวก Inturin A และ Surfactin มีประสิทธิภาพทำลายผนังเซลล์ ของเชื้อราและสปอร์ราโดยผ่านกลไกการเกิดรุพรุนเมื่อศึกษาด้วยวิธีทางจุลชีววิทยาและจุลทรรศน์อิเลกต รอน สารสกัดหยาบที่สามารถแยกได้โดยวิธี Thin layer chromatography มีค่าการยับยั้ง (MIC) และ (EC50) ต่อเชื้อราโรคไหม้และโรคกาบใบแห้ง เป็น (0.4-1.5) และ (1-16) ?g/ml. ตามลำดับ การศึกษาพันธุกรรม Bacillus โดยเทคนิค Repetitive PCR สามารถจำแนกสายพันธุ์ได้จากแบบแผนเอกลักษณ์ของ DNA หรือ ศึกษาจากลำดับเบสของยีนไรโบโซมอลชนิด 16S ใช้ติดตามแบคทีเรียสายพันธุ์เหล่านี้จากต้นข้าวที่ฉีดพ่น เชื้อแล้ว ในแง่ของความปลอดภัยมีผลการทดลองที่ยืนยันว่าสารออกฤทธิ์ไม่มีผลต่อมนุษย์ในระดับเซลล์ ของระบบภูมิคุ้มกันรวมทั้งไม่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารและทางเดิน หายใจของร่างกายมนุษย์ มีการทดลองหาสภาวะการเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ Bacillus ที่เหมาะสมต่อการเจริญ และผลิตสารออกฤทธิ์ในระดับขวดเขย่า และถังหมักจนถึงระดับหนึ่งตัน มีการพัฒนาสูตรเชื้อ Bacillus สำหรับใช้ง่าย สะดวกและเก็บได้นานในรูปสูตรเหลวและสูตรผง การทดสอบประสิทธิภาพของสูตรเชื้อ Bacillus เปรียบเทียบกับชุดควบคุมโดยวิเคราะห์ค่าทางสถิติในเรื่องความสูงสัมพัทธ์ของแผลและผลผลิตที่ ได้แสดงผลแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในการยับยั้งเชื้อราโรคไหม้และกาบใบแห้งในระดับเรือนทดลองแปลงนา เล็ก ขณะนี้งานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่ได้มุ่งเน้นศึกษาเรื่องความคุ้มทุนทางเศรษฐกิจ ในการผลิตระดับกึ่งอุต สาหกรรมและการพัฒนาสูตรที่เหมาะสำหรับใช้กับการควบคุมโรคในระดับแปลงนาใหญ่ อนึ่งคณะผู้วิจัยได้ ทำการรวบรวมข้อมูลที่เป็นผลจากการวิจัยเพื่อหาแนวทางในการขึ้นทะเบียนตำรับสูตรผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ Bacillus และเตรียมจดสิทธิบัตรกรรมวิธีในการผลิต han of Department of Biochemistry, Faculty of Science, Prince of Songkla University (PSU), collaborating with various scientific researchers, from PSU, KSU and DOA of Thailand, has isolated and cultivated antagonistic trains of Bacillus subtilis form rice seeds and field. It was found that the bacteria produced anti-fungal substances identified as Inturin A, Surfactin and ? 1-3 glucanase The disruption of the fungal spores and hyphae exposed to the active subtances was clearly observed by scanning electron micrograph. The MIC and EC50 on growths of Pyricularia grisea and Rhizoctonia solani were obtained. The molecular genetics of the strains were used as a marker to monitor bacteria in bioassays. Patterns of DNA fingerprints obtained from the repetitive PCR and the 16S ribosomal sequences confirmed the identity of antagonists. The safety of bio- active Products for human use from these antagonists is conclusively shown. The optimal growth conditions in various culture media were investigated. The bacilli were produced using fermentation technology. Two formulations of active bacteria, i.e., liquid and powder preparations were employed to control blast and sheath blight inoculated rice plants. The effectiveness of the antagonists were tested at greenhouse and small field levels. The significant differences of the finding in relative lesion heights, bio mass and yields between the bacilli-treated and disease-control plants were demonstrated. Recently, the successful development of a formulation and a large scale production of the bacilli were obtained. Large field trials are now being conducted. Investigation continue into means of creating the most effective formulation of the antagonists for commercial release. In addition, the researchers are working on the processes of registration and/or patent of this antagonistic bacilli product.

บรรณานุกรม :
วิจิตรา ลีละศุภกุล . (2543). การพัฒนา Antagonist Bacillus subtilis สำหรับควบคุมโรคข้าว ระยะที่ 2.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วิจิตรา ลีละศุภกุล . 2543. "การพัฒนา Antagonist Bacillus subtilis สำหรับควบคุมโรคข้าว ระยะที่ 2".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วิจิตรา ลีละศุภกุล . "การพัฒนา Antagonist Bacillus subtilis สำหรับควบคุมโรคข้าว ระยะที่ 2."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543. Print.
วิจิตรา ลีละศุภกุล . การพัฒนา Antagonist Bacillus subtilis สำหรับควบคุมโรคข้าว ระยะที่ 2. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2543.