ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิในระดับเกษตรกร

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิในระดับเกษตรกร
นักวิจัย : อนันต์ พลธานี
คำค้น : crop management , Kao Dok Mali 105 , landform class , Zoning , การจัดการการผลิต , การแบ่งเขตการผลิต , ข้าวขาวดอกมะลิ 105 , สัณฐานภูมิประเทศ
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG3920010 , http://research.trf.or.th/node/923
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

อนันต์ พลธานี และคณะศึกษาปัญหาหรือปัจจัยที่มีผลต่อการให้ผลผลิตข้าวหอมมะลิ และ แบ่งเขตพื้นที่การผลิตข้าวหอมมะลิระดับอำเภอ สำหรับให้คำแนะนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพิ่มผล ผลิตต่อไร่ โดยวิเคราะห์สภาพดินฟ้าอากาศ, สำรวจพื้นที่และสัมภาษณ์เกษตรกร,วิเคราะห์ตัวอย่างดินและ พืช, สุ่มวัดผลผลิตข้าวและประเมินช่องว่างผลผลิตที่ได้จริงกับผลผลิตตามศักยภาพ ผลจากการศึกษาพบ ว่าปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการให้ผลผลิตข้าวหอมมะลิได้แก่ ความเป็นประโยชน์ของน้ำ, ดินเค็มและศัตรูพืช ได้แก่ วัชพืช, โรคและแมลง โดยความเป็นประโยชน์ของน้ำ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับลักษณะสันฐานภูมิ ประเทศเป็นปัจจัยสำคัญในการใช้แบ่งเขตพื้นที่การผลิต (zone) ส่วนความลึกดิน, เนื้อดินและความเค็ม เป็นปัจจัยสำคัญในการใช้แบ่งเขตการผลิตย่อย (sub-zone) จึงสามารถแบ่งเขตการผลิตได้ 3 เขต คือ พื้นที่ ราบลุ่มน้ำท่วมถึง,พื้นที่ลุ่มและพื้นที่ดอน ซึ่งประกอบไปด้วยพื้นที่เขตการผลิตย่อย 13 เขต การให้คำแนะ นำเทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ จะต้องให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของปัญหาและศักยภาพของแต่ละ สภาพพื้นที่ในเขตการผลิต ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ การแบ่งเขตพื้นที่การผลิตข้าวหอมมะลิ ระดับอำเภอ โดยใช้ลักษณะสันฐานภูมิประเทศเป็นหลักในการแบ่งมีความเหมาะสมมากที่สุด เพื่อใช้ในการ ให้คำแนะนำเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ เมื่อคำนึงถึงศักยภาพของพื้นที่ในเขตการผลิต อาจกล่าวได้ว่าพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมถึงมีศักยภาพต่ำ, พื้นที่ลุ่มมีศักยภาพสูงและพื้นที่ดอนมีศักยภาพปานกลาง ผลที่ได้จากการศึกษา จะสามารถนำไปใช้ในการวางแผนการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ สำหรับนักส่งเสริมได้ดี เพราะจะทำให้รู้ว่ามีพื้นที่ แต่ละลักษณะในตำบลเป็นสัดส่วนเท่าใด และพื้นที่ใดมีศักยภาพสูงหรือต่ำ ทำให้ สามารถจัดลำดับความสำคัญในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในแต่ละตำบลได้และจะทำให้เกิดความแม่นยำในการ แนะนำเทคโนโลยี Polthanee and colleagues identified problems and factors affecting Hom Mali rice yield, and developed the land classification scheme appropriate for use as a basis of making the specific production technology recommendations to improve Hom Mali production under condition in Northeast Thailand. The analysis of existing data : semi-detailed soil maps, historical weather data; field survey and farmer interviews ; crop cut study; and determination of potential yield gab were done. The results showed that factors affecting the production of Hom Mali generally were including water availability, excess of salts, and pest (weed, insects and diseases). Water availability have shown strong relationship with landform class, soil depth and soil texture. Excess of salts is closely related to soil salinity. Therefore, the land classification scheme included 2 categories; zone and sub-zone. There are 3 zones based on landform class (flood plain, lowland and upland),and 13 sub-zones classified based on the three important soil characteristics (Soil depth, texture, and salinity). Recommendation to improve rice yield should be appropriated and accordance to the potential and constraints each zone. Appropriate technology is presently investigated and validated. The land classification scheme based on landform class for making the specific production technology recommendations to improve Hom Mati ’s production comprises flood plain, lowland and upland. Analysis of potential yield gab indicates greatest potential of improvement was in lowland. Outcome of the study ; land classification scheme and zone recommendation can be used to deprise the proportion of land uses, the potential extended of yield improvement of the area, and followed by technology requirement.

บรรณานุกรม :
อนันต์ พลธานี . (2543). การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิในระดับเกษตรกร.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อนันต์ พลธานี . 2543. "การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิในระดับเกษตรกร".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อนันต์ พลธานี . "การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิในระดับเกษตรกร."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543. Print.
อนันต์ พลธานี . การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิในระดับเกษตรกร. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2543.