ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาคุณภาพข้าวสารเพื่อการส่งออก

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาคุณภาพข้าวสารเพื่อการส่งออก
นักวิจัย : งามชื่น คงเสรี
คำค้น : packaging , rice , Rice quality , ข้าว , คุณภาพข้าว , บรรจุภัณฑ์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG3825104 , http://research.trf.or.th/node/911
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีการและทดสอบวัสดุบรรจุสำหรับการถนอมคุณภาพข้าว สารในบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กเพื่อการส่งออกและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นไปสู่ผู้ประกอบ ผลการ สำรวจข้อมูลจากผู้ประกอบการจำนวน 14 ราย ในเดือนธันวาคม 2538 พบว่า ตลาดที่สำคัญ คือ เอเซีย และยุโรป และมีแนวโน้มในการขยายตลาดที่ดี วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้ คือ polypropylene, polyethylene และกล่องกระดาษ ชนิดข้าวที่นำมาบรรจุส่วนใหญ่เป็นข้าวคุณภาพดี เช่น ข้าวหอม ข้าว ขาว 100% และข้าวเหนี่ยว ปัญหาสำคัญที่ประสบ คือ การมีแมลงและการเสื่อมคุณภาพของข้าว ในการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาคุณภาพข้าวสารได้ทำการศึกษาข้าว 2 ชุด คือ ชุดข้าวที่เก็บเกี่ยวในฤดูนา ปรัง พ.ศ. 2538 โดยบรรจุข้าวสาร 2 กิโลกรัมในถุงกระสอบ polypropylene, ถุง Polyethylene รวมทั้ง ถุงไนลอนและถุงอลูมินัมฟอยล์ชนิดประกบหลายชั้นและปิดผนึกถุง 3 แบบ คือ ปิดผนึกปกติ ปิดผนึก ระบบสูญญากาศที่ -0.9 bar หรือใส่สารดูดออกซิเจนก่อนปิดผนึก สำหรับชุดที่2 ใช้ข้าวหอมมะลิจากฤดู นาปี 2538 ที่ผ่านการขัดขาว(ธรรมดา) และขัดมัน บรรจุในถุงชนิดต่างๆ ทำการวิเคราะห์การเปลี่ยน แปลงคุณสมบัติและคุณภาพของข้าวสารและข้าวสุกทุกเดือนเป็นเวลา 6 เดือน โดยวางแผนการทดลอง แบบ Completely randomized design ผลการศึกษาพบว่า ข้าวที่บรรจุในถุง polypropylene และ polyethylene จะมีแมลงปรากฏ เมื่อเก็บไว้ 1 เดือน ปริมาณแมลงจะเพิ่มขึ้นเมื่อยืดเวลาเก็บ ผลดังกล่าว ทำให้ข้าวสุกมีกลิ่นเหม็นปรากฏเมื่อเก็บครบ 4 เดือน และกลิ่นเหม็นจะรุนแรงมากขึ้นหลังจากนั้น การ ใช้บรรจุภัณฑ์ชนิด polypropylene และ polyethylene จึงควรทำการรมด้วยสาร phosphine ก่อนส่ง ออก และอายุการขายไม่ควรเกิน 4 เดือน โดยใช้ระบบการตลาดมาช่วยจัดการ การบรรจุข้าวในถุง ไนลอนและอลูมินัมฟอยล์ชนิดประกบหลายชั้นและปิดผนึกด้วยระบบ สูญญากาศหรือบรรจุพร้อมสารดูด ออกซิเจน นอกจากจะสามารถป้องกันการพัฒนาของแมลงยังช่วยชลอการเกิดกลิ่นเหม็นสาบและการลด ลงของกลิ่นหอมของข้าวหอมได้ ทั้งนี้ ข้าวหอมที่ผ่านการขัดมันมีแมลงเกิดขึ้นน้อยกว่าข้าวขัดขาว บรรจุ ภัณฑ์ประเภทนี้เหมาะสำหรับการส่งออกข้าวไปยังประเทศที่มีข้อห้ามการใช้สารเคมีในการผลิตข้าว เช่น ข้าวอินทรีย์ ทั้งนี้ ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาการผลิตวัสดุสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์ภายในประเทศ เพื่อ ช่วยลดต้นทุน ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชนจำนวน 30 คน The objective of this project was aimed to develop a method and to test packaging material for milled rice quality preservation and transfer the technology to private rice enterprises. The survey study from 14 rice exporters during December 1995 indicated that the important export market for small package rice located in Asia and Europe. The market was expected to have a good trend. In general, package of exported rice made from polypropylene, polyethylene or paper box. Most of the products were good grade rice; Hom Mali rice, 100% white rice and waxy rice. The existing problems involved insect infestation and grain quality deterioration. To develop packaging, two experiments were investigated. The first test was started from rice harvested from the dry season crop in 1995. Two kilogram of milled rice was packed in each bag. The material of the container might be polypropylene, polyethylene, and laminated nylon or laminated aluminum foil. The rice in the nylon and aluminum foil packages might either packed in side with or without a small bag of oxygen absorber. Sealing the bags under vacuum pressure was also applied to these packages at – 0.9 bar. Similar investigation was also conducted for the second trial using Hom Mali rice harvested from the wet season crop in 1995. The milled rice was derived from either normal whitening or water polishing process. Changes in the properties of milled rice and the quality of cooked product was determined at one-month interval for a period of 6 months. A completely randomized design was used in the study. The results indicated that, insect infestation occurred in the polypropylene and the polyethylene bags after 1-month storage. If the rice was kept longer, the number of the pests increased significantly. Its cooked rice also produced a mild bad smell at 4 months period. This bad smell became stronger when the keeping period was extended. To pack milled rice in a polypropylene or a polyethylene bag, the commodity is necessary to expose to phosphine fumigation to eliminate infested insect. To maintain the rice having good quality, marketing management must be considered in order to sold out the product within 4 months. To seal the package under vacuum condition or pack the rice with oxygen absorber was able to inhibit the insect growing satisfactory. In cooked rice, present of off flavor could be retarded in these packages as well as loss of aroma in Hom Mali rice. These packaging are appropriate for rice exportation to countries where sanitation is seriously controlled or chemical treatment is not allowed, such as organic rice. To reduce the cost of packaging material, research in packaging development should be supported.

บรรณานุกรม :
งามชื่น คงเสรี . (2539). การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาคุณภาพข้าวสารเพื่อการส่งออก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
งามชื่น คงเสรี . 2539. "การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาคุณภาพข้าวสารเพื่อการส่งออก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
งามชื่น คงเสรี . "การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาคุณภาพข้าวสารเพื่อการส่งออก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2539. Print.
งามชื่น คงเสรี . การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาคุณภาพข้าวสารเพื่อการส่งออก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2539.