ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหลีกเลี่ยงประโยคกรรม ถูก ในเรื่อง แฮร์รี่ พอตเตอร์ ฉบับภาษาไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหลีกเลี่ยงประโยคกรรม ถูก ในเรื่อง แฮร์รี่ พอตเตอร์ ฉบับภาษาไทย
นักวิจัย : ปฤณา มโนมัยวิบูลย์
คำค้น : ภาษาไทย -- การใช้ภาษา , ภาษาอังกฤษ -- การแปลเป็นภาษาไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เทพี จรัสจรุงเกียรติ , ปรีมา มัลลิกะมาส , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741759851 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2717
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการหลีกเลี่ยงประโยคกรรม "ถูก" ในภาษาไทย และศึกษาตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยให้หลีกเลี่ยงการใช้ประโยคกรรม "ถูก" ในภาษาไทย โดยการศึกษาจากวรรณกรรมแปลเยาวชนด้วยการเทียบต้นฉบับภาษาอังกฤษกับฉบับแปลภาษาไทยเรื่อง แฮร์รี่ พอตเตอร์ (Harry Potter) 2 เล่ม คือ แฮร์รี่ พอตเตอร์กับห้องแห่งความลับ (Harry Potter and the Chamber of Secrets) และ แฮร์รี่ พอตเตอร์กับนักโทษแห่งอัซคาบัน (Harry Potter and the Prisoner of Azkaban) ผลการวิจัยพบว่าการหลีกเลี่ยงประโยคกรรม "ถูก" ในภาษาไทยมี 2 กลวิธี ได้แก่ 1) กลวิธีการหลีกเลี่ยงที่ประธานในประโยคภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นตัวเดียวกัน แบ่งเป็น 4 วิธี คือ การใช้คำว่า "ได้รับ" การใช้คำกริยาที่เป็นได้ทั้งกริยาอกรรมและกริยาสกรรมทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การใช้คำกริยาบอกผล และการแปลงคำกริยาจากกริยาสกรรมในภาษาอังกฤษมาเป็นกริยาอกรรมในภาษาไทย 2) กลวิธีการหลีกเลี่ยงที่ประธานในประโยคภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ใช่ตัวเดียวกัน แบ่งเป็น 2 วิธี คือ การสลับตำแหน่งระหว่างผู้ถูกกระทำกับผู้กระทำ และการที่ผู้แปลกำหนดผู้กระทำจากปริบท จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่ากลวิธีที่ใช้มากที่สุด คือกลวิธีแบบการใช้คำกริยาที่เป็นได้ทั้งกริยาอกรรมและกริยาสกรรม ตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยให้หลีกเลี่ยงการใช้ประโยคกรรม "ถูก" ในภาษาไทย แบ่งได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ ตัวบ่งชี้ด้านมุมมอง ตัวบ่งชี้ด้านประธาน ตัวบ่งชี้ด้านภาคแสดง และตัวบ่งชี้ด้านปริบท

บรรณานุกรม :
ปฤณา มโนมัยวิบูลย์ . (2547). การหลีกเลี่ยงประโยคกรรม ถูก ในเรื่อง แฮร์รี่ พอตเตอร์ ฉบับภาษาไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปฤณา มโนมัยวิบูลย์ . 2547. "การหลีกเลี่ยงประโยคกรรม ถูก ในเรื่อง แฮร์รี่ พอตเตอร์ ฉบับภาษาไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปฤณา มโนมัยวิบูลย์ . "การหลีกเลี่ยงประโยคกรรม ถูก ในเรื่อง แฮร์รี่ พอตเตอร์ ฉบับภาษาไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ปฤณา มโนมัยวิบูลย์ . การหลีกเลี่ยงประโยคกรรม ถูก ในเรื่อง แฮร์รี่ พอตเตอร์ ฉบับภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.