ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาหัวข้อด้านวิจัยด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่มีความสำคัญ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาหัวข้อด้านวิจัยด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่มีความสำคัญ
นักวิจัย : สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
คำค้น : foreign direct investment , Trade , การค้าระหว่างประเทศ , การลงทุนระหว่างประเทศ
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDG4910001 , http://research.trf.or.th/node/817
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการการพัฒนาหัวข้อวิจัยด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่มีความสำคัญมีวัตถุประสงค์ในการ 1. ระบุหัวข้อวิจัยด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศซึ่งมีความสำคัญสูงในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า แต่ยังไม่มีหน่วยงานรัฐใดให้การสนับสนุนให้มีการ ศึกษา และ 2. ระบุรายละเอียดของหัวข้อวิจัยด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศดังกล่าวข้างต้นที่สกว. ควรให้การสนับสนุนการวิจัย และระบุนักวิจัยที่เหมาะสมในการศึกษาในบางหัวข้อ ในกรณีที่สามารถทำได้. โดยการ/โดยใช้วิธีการจากการสำรวจงานวิจัยด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ และการระดมสมองกับผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ นักวิชาการ ผู้แทนธุรกิจเอกชน และฝ่ายการเมือง จากผลการศึกษาสรุปได้ว่าข้อวิจัยที่ สกว. ควรให้การสนับสนุน 15 หัวข้อ ในชุดโครงการย่อย 5 โครงการคือ 1. การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางการค้า-การลงทุนระหว่างประเทศ 2. กฎระเบียบและอุปสรรคทางการค้าของประเทศคู่ค้า 3. การเปิดเสรีทางการค้ากับผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมไทย 4. มาตรการด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศของประเทศไทย 5. เครื่องมือวิเคราะห์และฐานข้อมูลด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ทั้งนี้ หัวข้อที่น่าจะมีความสำคัญสูงสุดในการให้การสนับสนุนการวิจัยได้แก่ การศึกษาผลกระทบจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนและอินเดียต่อประเทศไทย ทางเลือกในการเปิดเสรีฝ่ายเดียว (unilateral liberalization) ของประเทศไทยและแนวทางในการอำนวยความสะดวกทางการค้า (trade facilitation) ผลจากการศึกษาได้นำมาใช้ประโยชน์/พัฒนาชุดโครงการวิจัยด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศซึ่งมีความสำคัญสูง. The purpose of the project is to 1. identify important research topics in the areas of trade and foreign direct investment that are closely related to the development of Thailand but are not likely to be funded by Thai governmental agencies in the next 2-3 years and 2. identify the outline of the research topics in 1. that the Thailand Research Fund should provide funding, and to identify qualified researchers, where possible. From literature survey and brainstorming with trade policy makers, members of parliaments, businessperson and academicians, fifteen research topics that should be funded by the TRF are identified and grouped into five sub-themes: 1. Changes in trade and investment environment 2. Trade regulations and non-tariff barriers in major trading partners 3. Socio-economic impacts of trade liberalization on Thailand 4. Evaluation of costs and effectiveness of trade and investment measures of the Thai government 5. Development of analytical tools and creation of databases for future research Among the research topics identified with top priorities for funding by the TRF are the impacts of China’s and India’s increasing roles in the global trade on Thailand, appropriateness of unilateral liberalization as a liberalization tool and trade facilitation.

บรรณานุกรม :
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ . (2549). การพัฒนาหัวข้อด้านวิจัยด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่มีความสำคัญ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ . 2549. "การพัฒนาหัวข้อด้านวิจัยด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่มีความสำคัญ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ . "การพัฒนาหัวข้อด้านวิจัยด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่มีความสำคัญ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549. Print.
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ . การพัฒนาหัวข้อด้านวิจัยด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่มีความสำคัญ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2549.