ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตัดคำและการกำกับหมวดคำภาษาไทยแบบเบ็ดเสร็จด้วยคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตัดคำและการกำกับหมวดคำภาษาไทยแบบเบ็ดเสร็จด้วยคอมพิวเตอร์
นักวิจัย : นัฐวุฒิ ไชยเจริญ, 2521-
คำค้น : การแจกแจงรูปประโยค , การตัดคำ , ภาษาไทย--โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิโรจน์ อรุณมานะกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9741705212 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2659
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโปรแกรมสำหรับตัดคำและกำกับหมวดคำแบบเบ็ดเสร็จด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับภาษาไทย โดยใช้แบบจำลองไตรแกรมและชุดหมวดคำภาษาไทยที่ได้คัดสรรมา โดยมองว่าปัญหาการตัดคำและการกำกับหมวดคำเป็นส่วนงานเดียวกันซึ่งสามารถแก้ปัญหาไปพร้อมๆกันได้ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเกณฑ์เรื่องคำ และนำเสนอชุดหมวดคำ เพื่อใช้สำหรับตัดคำและกำกับหมวดคำด้วยมือให้กับคลังข้อมูลซึ่งรวบรวมจากคลังข้อมูลของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ชุดหมวดคำภาษาไทยที่ใช้ในงานวิจัยนี้แบ่งเป็น 9 หมวดคำหลัก คือ นาม, กริยา, ตัวกำหนด, ตัวบอกปริมาณ, วิเศษณ์, คำหน้าหน่วยสร้างไร้ศูนย์, สันธาน, อนุภาค และเครื่องหมาย ตามเกณฑ์ทางวากยสัมพันธ์: การปรากฏร่วมของคำ และ การกระจายของคำ และแบ่งย่อยได้ทั้งหมด 26 หมวดคำสำหรับใช้เป็นป้ายกำกับหมวดคำในคลังข้อมูลและโปรแกรม ในการทดลอง ให้โปรแกรมเรียนรู้ค่าสถิติจากคลังข้อมูลฝึกสอนที่ได้ทำการตัดคำและกำกับหมวดคำด้วยมือไว้ และทดสอบประสิทธิภาพกับข้อมูลทดสอบที่ไม่ได้มีการตัดคำ ผลการทดลองปรากฏว่า โปรแกรมสามารถกำกับหมวดคำและตัดคำได้ถูกต้อง 89.590% และ 96.087% ตามลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแบบจำลองไตรแกรมที่ใช้ปริบทหมวดคำข้างเคียงสามารถตัดคำและกำกับหมวดคำได้ประสิทธิภาพสูงในระดับหนึ่ง แต่เมื่อเทียบผลการตัดคำของแบบจำลองไตรแกรมที่ใช้หมวดคำข้างเคียงกับผลการตัดคำของแบบจำลองไตรแกรมที่ใช้รูปคำข้างเคียงแล้วพบว่า แบบจำลองที่ใช้หมวดคำข้างเคียงมีค่าความถูกต้องในการตัดคำต่ำกว่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่า หากใช้แบบจำลองไตรแกรมเพื่อทำการตัดคำและกำกับหมวดคำภาษาไทย การแยกกระบวนการตัดคำและกระบวนการกำกับหมวดคำเป็นคนละกระบวนการน่าจะเหมาะสมมากกว่า โดยกระบวนการตัดคำควรเป็นกระบวนการขั้นต้นก่อนนำไปกำกับหมวดคำ

บรรณานุกรม :
นัฐวุฒิ ไชยเจริญ, 2521- . (2544). การตัดคำและการกำกับหมวดคำภาษาไทยแบบเบ็ดเสร็จด้วยคอมพิวเตอร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นัฐวุฒิ ไชยเจริญ, 2521- . 2544. "การตัดคำและการกำกับหมวดคำภาษาไทยแบบเบ็ดเสร็จด้วยคอมพิวเตอร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นัฐวุฒิ ไชยเจริญ, 2521- . "การตัดคำและการกำกับหมวดคำภาษาไทยแบบเบ็ดเสร็จด้วยคอมพิวเตอร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
นัฐวุฒิ ไชยเจริญ, 2521- . การตัดคำและการกำกับหมวดคำภาษาไทยแบบเบ็ดเสร็จด้วยคอมพิวเตอร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.