ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาคาริโอไทป์ของจระเข้พันธุ์น้ำจืด จระเข้พันธุ์น้ำเค็ม และจระเข้ลูกผสม โดยวิธีธรรมดา และการใช้เทคนิคแบนดิ้ง : รายงานผลการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาคาริโอไทป์ของจระเข้พันธุ์น้ำจืด จระเข้พันธุ์น้ำเค็ม และจระเข้ลูกผสม โดยวิธีธรรมดา และการใช้เทคนิคแบนดิ้ง : รายงานผลการวิจัย
นักวิจัย : วิวัฒน์ ชวนะนิกุล , ดวงสมร สุวัฑฒน , วีระพงศ์ โกยกุล , สุมิตรา วัฒโนดร , จุฑารัตน์ สุขไข่
คำค้น : จระเข้ , คาริโอไทป์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาสัตวบาล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาสัตวบาล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์. ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์. ภาควิชาพยาธิวิทยา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาสัตวบาล
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2648
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

คาริโอไทป์ของจระเข้น้ำจืด (freshwater crocodile, Crocodylus siamensis) จำนวน 20 ตัว จระเข้พันธุ์น้ำเค็ม (saltwater crocodile, Crocodylus porosus) จำนวน 17 ตัว และจระเข้ลูกผสม (interspecific hydrid) ชั่วที่ 1 (F1) จำนวน 15 ตัว และชั่วที่ 2 (F2) จำนวน 10 ตัว ได้มาจากการเพาะเลี้ยงเซลล์เม็ดเลือดขาวในอาหารเลี้ยงเชื้อ Ham's F10 และ EMEM โดยทำการเพาะเลี้ยงเซลล์ในตู้อบที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส จำนวน โครโมโซมของจระเข้พันธุ์น้ำจืดคือ 2n=30 ประกอบไปด้วยโครโมโซมเมตาเซนตริคขนาดใหญ่ 5 คู่ โครโมโซมอะโครเซนตริค 1 คู่ โครโมโซมซับเมตาเซนตริค 4 คู่ และโครโมโซมเซนตริคขนาดเล็ก 5 คู่ จระเข้พันธุ์น้ำเค็มมีจำนวน โครโมโซม 2n=34 ประกอบด้วยโครโมโซมเมตาเซนตริคขนาดเล็ก 5 คู่ เช่นเดียวกับจระเข้าพันธุ์น้ำจืด แต่มีโครโมโวมเมตาเซนตริคขนาดใหญ่เพียง 4 คู่ โครโมโซมอะโครเซนตริค 5 คู่ และโครโมโซมซับเมตาเซนตริค 3 คู่ ในจระเข้ทั้งสองชนิดโครโมโซมอะโครเซนตริคคู่หนึ่งแสดงลักษณะของ secondary constriction อย่างชัดเจน คาริโอไทป์ของลูกผสมชั่วที่ 1 (F1) มีจำนวนโครโมโซม 2n=32 ประกอบไปด้วยชนิดของโครโมโซมที่เกิดจากการผสมกันของพ่อและแม่ ได้แก่ โครโมโซมเมตาเซนตริคขนาดใหญ่ 9 ตัว โครโมโซมอะโครเซนตริค 6 ตัว โครโมโซมซับเมตาเซนติค 7 ตัว และโครโมโซมเมตาเซนตริคขนาดเล็ก 10 ตัว ในลูกผสมชั่วที่ 2 (F2) ปรากฏว่าลูกผสม F2 ที่ได้คาริโอไทป์ 3 แบบ ขึ้นอยู่กับการจับคู่ของการผสมพันธุ์ ลูกที่เกิดจากการผสม F1 กับจระเข้พันธุ์น้ำจืดมีจำนวนโครโมโซม 2n=31 ในขณะที่ ลูกที่เกิดจากการผสม F1 กับจระเข้าพันธุ์น้ำเค็มมีจำนวนโครโมโซม 2n= 33 คาริโอไทป์ทั้งสองแบบมีโครโมโซมเมตาเซนตริคขนาดใหญ่ และขนาดเล็กเท่ากันคือ จำนวน 9 และ 10 ตัวตามลำดับ อย่างไรก็ตาม จระเข้ที่มีจำนวนโครโมโซม /ช31 มีโครโมโซมอะโครเซนตริค 4 ตัว โครโมโซมซับเมตาเซนตริค 8 ตัวในขณะที่จระเข้ที่มีจำนวน โครโมโซม 2n=33 มีโครโมโซมอะโครเซนตริค 8 ตัว และโครโมโซมซับเมตาเซนตริค 6 ตัว คาริโอไทป์แบบที่สามได้จากการผสมระหว่างลูกผสม F1 ด้วยกัน (interse mating) มีจำนวนโครโมโซม 2n=32 ประกอบด้วยโครโมโซมเมตาเซนตริคขนาดใหญ่ 5 คู่ โครโมโซมอะโครเซนตริค 3 คู่ โครโมโซมซับเมตาเซนตริค 3 คู่ และโครโมโซมเมตาเซนตริค 3 คู่ และโครโมโซมเมตาเซนตริคขนาดเล็ก 5 คู่ อย่างไรก็ตาม คาริโอไทป์ทุกแบบที่ได้ศึกษามีจำนวนแขนของโครโมโซมที่เรียกว่า Fundamental number (NF) เท่ากันหมดคือ 58 จากการวิเคราะห์พบว่าจนะเข้ทั้งสองชนดมีความสัมพันธ์กันในเชิงวิวัฒนาการ คือ มีการเชื่อมกันของโครโมโซมอะโครเซนตริค ทำให้เกิดโครโมโซมเมตาเซนตริคหรือซับเมตาเซนตริค และก่อให้เกิดคาริโอไทป์ที่ไม่เหมือนกันในจระเข้ทั้งสองพันธุ์ การวิเคราห์สรุปได้ว่าโครโมโซมอะโครเซนตริคคู่ที่หนึ่ง และคู่ที่สองของจระเข้าน้ำเค็มเกิดการเชื่อมกันกลายเป็นโครโมโซมเมตาเซนตริคขนาดใหญ่คู่ที่สามของจระเข้พันธุ์น้ำจืด และโครโมโซมอะโครเซนตริคคู่ที่สาม และคู่ที่ห้าของจระเข้พันธุ์น้ำเค็มเกิดการเชื่อมกันกลายเป็นโครโมโซมซับเมตาเซนตริคคู่ที่ 1 ของจระเข้พันธุ์น้ำจืด การศึกษารูปแบบที่เกิดจากการทำ NOR's banding ทำให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า secondary constriction ของโครโมโซมอะโครเซนตริคเท่านั้นที่ติดสีเข้ม ซึ่งพบได้ทั้งเพศผู้และเพศเมีย โดยเฮพาะจระเข้าพันธุ์น้ำจืดตำแหน่งนี้อยู่บนโครโมโซมอะโครเซนตริคที่มีอยู่คู่เดียว ส่วนจระเข้น้ำเค็มอยู่บนโครโมโซมอะโครเซนตริคคู่ที่ 4

บรรณานุกรม :
วิวัฒน์ ชวนะนิกุล , ดวงสมร สุวัฑฒน , วีระพงศ์ โกยกุล , สุมิตรา วัฒโนดร , จุฑารัตน์ สุขไข่ . (2535). การศึกษาคาริโอไทป์ของจระเข้พันธุ์น้ำจืด จระเข้พันธุ์น้ำเค็ม และจระเข้ลูกผสม โดยวิธีธรรมดา และการใช้เทคนิคแบนดิ้ง : รายงานผลการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิวัฒน์ ชวนะนิกุล , ดวงสมร สุวัฑฒน , วีระพงศ์ โกยกุล , สุมิตรา วัฒโนดร , จุฑารัตน์ สุขไข่ . 2535. "การศึกษาคาริโอไทป์ของจระเข้พันธุ์น้ำจืด จระเข้พันธุ์น้ำเค็ม และจระเข้ลูกผสม โดยวิธีธรรมดา และการใช้เทคนิคแบนดิ้ง : รายงานผลการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิวัฒน์ ชวนะนิกุล , ดวงสมร สุวัฑฒน , วีระพงศ์ โกยกุล , สุมิตรา วัฒโนดร , จุฑารัตน์ สุขไข่ . "การศึกษาคาริโอไทป์ของจระเข้พันธุ์น้ำจืด จระเข้พันธุ์น้ำเค็ม และจระเข้ลูกผสม โดยวิธีธรรมดา และการใช้เทคนิคแบนดิ้ง : รายงานผลการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535. Print.
วิวัฒน์ ชวนะนิกุล , ดวงสมร สุวัฑฒน , วีระพงศ์ โกยกุล , สุมิตรา วัฒโนดร , จุฑารัตน์ สุขไข่ . การศึกษาคาริโอไทป์ของจระเข้พันธุ์น้ำจืด จระเข้พันธุ์น้ำเค็ม และจระเข้ลูกผสม โดยวิธีธรรมดา และการใช้เทคนิคแบนดิ้ง : รายงานผลการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2535.