ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ต้นและเปลือกข้าวโพดฝักอ่อนเป็นอาหารสำหรับกระต่ายรุ่น : รายงานผลการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ต้นและเปลือกข้าวโพดฝักอ่อนเป็นอาหารสำหรับกระต่ายรุ่น : รายงานผลการวิจัย
นักวิจัย : สุวัฒน์ กลิ่นหอม , สุวรรณา กิจภากรณ์
คำค้น : ข้าวโพดฝักอ่อน , อาหารสัตว์ , กระต่าย--การเลี้ยง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาสัตวบาล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาสัตวบาล
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2597
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในการศึกษาแบ่งเป็น 2 การทดลอง เพื่อหาค่าการย่อยได้และการใช้ประโยชน์ของต้นข้าวโพดฝักอ่อน เปลือกข้าวโพดฝักอ่อน และหญ้าขนในกระต่าย การทดลองที่ 1 แบ่งกระต่ายออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 6 ตัว เพื่อศึกษาค่าการย่อยได้ของโภชนะในอาหารหยาบทั้ง 3 ชนิด ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าค่าการย่อยได้ วัตถุแห้ง อินทรียวัตถุ เยื่อใย ไนโตรเจน-ฟรีเอกแทรคซ์ และพลังงานของเปลือกข้าวโพดฝักอ่อนมีค่าสูงกว่าในต้นข้าวโพดฝักอ่อนและหญ้าขน ยกเว้นค่าการย่อยได้โปรตีนซึ่งต้นข้าวโพดฝักอ่อนมีค่าสูงกว่า ผลจากการให้อาหารหยาบแต่เพียงอย่างเดียวทำให้กระต่ายมีการสูญเสียน้ำหนักตัว จึงไม่ควรใช้อาหารหยาบเหล่านี้เลี้ยงกระต่ายแต่เพียงอย่างเดียว การทดลองที่ 2 ใช้กระต่ายจำนวน 54 ตัว แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 13 ตัว นำกระต่ายแต่ละตัวขึ้นขังกรงเดี่ยวและเลี้ยงด้วยอาหารหยาบชนิดใดชนิดหนึ่ง พร้อมทั้งเสริมด้วยอาหารข้นอัดเม็ดในระดับเต็มที่ ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่ากระต่ายกลุ่มที่เลี้ยงด้วยเหลือกข้าวโพดฝักอ่อนมีระดับการกินต่ำกว่ากระต่ายกลุ่มที่เลี้ยงด้วยต้นข้าวโพดฝักอ่อนและหญ้าขนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) สำหรับอัตราการเจริญเติบโตต่อวันและประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารของกระต่ายทั้ง 3 กลุ่ม ไม่มีความแตกต่างกัน ในการศึกษาพบว่ากระต่ายกลุ่มที่เลี้ยงด้วยเปลือกข้าวโพดฝักอ่อนมีอาการท้องเสียเกิดขึ้นแต่ไม่พบว่ามีอัตราการตาย เมื่อพิจารณาถึงต้นทุนการผลิตในส่วนที่เป็นค่าอาหารพบว่ากระต่ายที่เลี้ยงด้วยต้นข้าวโพดฝักอ่อน และเปลือกข้าวโพดฝักอ่อน มีต้นทุนต่ำกว่าการใช้หญ้าขน 3.7 และ 18.4 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าต้นข้าวโพดฝักอ่อน และเปลือกข้าวโพดฝักอ่อนสามารถนำมาใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับกระต่ายได้ อย่างไรก็ตามในการใช้เปลือกข้าวโพดฝักอ่อนควรระมัดระวังเกี่ยวกับอาการท้องเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ ข้อเสนอแนะในการเลี้ยงกระต่ายด้วยเปลือกข้าวโพดฝักอ่อนก็คือ ควรเพิ่มระดับเยื่อใยในอาหารข้น หรือใช้เปลือกข้าวโพดฝักอ่อนเลี้ยงร่วมกับอาหารหยาบชนิดอื่นที่มีคุณภาพต่ำ เช่น ฟางข้าว

บรรณานุกรม :
สุวัฒน์ กลิ่นหอม , สุวรรณา กิจภากรณ์ . (2532). การใช้ต้นและเปลือกข้าวโพดฝักอ่อนเป็นอาหารสำหรับกระต่ายรุ่น : รายงานผลการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวัฒน์ กลิ่นหอม , สุวรรณา กิจภากรณ์ . 2532. "การใช้ต้นและเปลือกข้าวโพดฝักอ่อนเป็นอาหารสำหรับกระต่ายรุ่น : รายงานผลการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวัฒน์ กลิ่นหอม , สุวรรณา กิจภากรณ์ . "การใช้ต้นและเปลือกข้าวโพดฝักอ่อนเป็นอาหารสำหรับกระต่ายรุ่น : รายงานผลการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. Print.
สุวัฒน์ กลิ่นหอม , สุวรรณา กิจภากรณ์ . การใช้ต้นและเปลือกข้าวโพดฝักอ่อนเป็นอาหารสำหรับกระต่ายรุ่น : รายงานผลการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2532.