ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัฒนาข้อเสนอโครงการนโยบายและมาตรการความปลอดภัยด้านอาหารของญี่ปุ่นกับผลกระทบและความพร้อมของไทย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พัฒนาข้อเสนอโครงการนโยบายและมาตรการความปลอดภัยด้านอาหารของญี่ปุ่นกับผลกระทบและความพร้อมของไทย
นักวิจัย : ปัทมาวดี ซูซูกิ
คำค้น : agricultural export , food-safety , Japan , management cost , การส่งออกสินค้าเกษตร , ความปลอดภัยด้านอาหาร , ญี่ปุ่น , ต้นทุนการจัดการ
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDG4710001 , http://research.trf.or.th/node/801
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเรื่องนโยบายและมาตรการความปลอดภัยด้านอาหารของญี่ปุ่นกับผลกระทบและความพร้อมของไทย มีวัตถุประสงค์ในการติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการความปลอดภัยด้านอาหารของญี่ปุ่นและการดำเนินการของไทย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ที่เจาะลึกต่อไป โครงการฯใช้วิธีการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของไทยและญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนสำรวจเอกสารและศึกษาข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาสรุปได้ว่าญี่ปุ่นมีการปรับปรุงนโยบายและมาตรการความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อตอบสนองสถานการณ์ปัญหาในประเทศ เช่นไข้หวัดนก โรควัวบ้า ที่ทำให้ผู้บริโภคสูญเสียความเชื่อมั่นในการดำเนินการของรัฐมากกว่าเพื่อมุ่งกีดกันทางการค้า กรอบการเปลี่ยนแปลงของญี่ปุ่นจะอ้างอิงมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานที่ประเทศพัฒนาอื่นๆดำเนินการอยู่ ในขณะที่ประเทศไทยปรับปรุงเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารด้วยเหตุผลของการส่งออกเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม ญี่ปุ่นยังประสบปัญหาอีกมากในทางปฏิบัติ และมีแนวโน้มจะปรับปรุงกฎหมายมาตรการต่างๆให้เข้มงวดขึ้น คาดว่าผลกระทบต่อประเทศไทยจะมีทั้งด้านบวกและด้านลบ ไทยยังขาดความพร้อมของบุคคลากร ห้องปฎิบัติการและระบบในการตรวจสอบ ผู้ผลิตรายเล็กอาจไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนการจัดการที่เพิ่มขึ้นได้ ทำให้ต้องรวมกลุ่มหรือพึ่งพาผู้ผลิตรายใหญ่และผู้นำเข้ามากขึ้นแม้ว่าจะได้รับราคาสูงขึ้น ผลกระทบด้านบวกจะเกิดแก่ผู้บริโภคที่ยินดีจ่ายและสามารถจ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อสินค้าที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงขึ้น นอกจากนี้ เกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายเล็กที่รวมกลุ่มน่าจะได้รับประโยชน์จากโอกาสนี้ ยังไม่ปรากฏหลักฐานว่า รัฐได้ตระหนักหรือมีการศึกษาเชิงลึกในประเด็นด้านการกระจายประโยชน์และภาระต้นทุนนี้ จึงเป็นเรื่องที่ควรมีการศึกษาเชิงลึกต่อไป ผลจากการศึกษาจะนำมาใช้ในการพัฒนางานวิจัยเชิงลึกในประเด็นต่อไปนี้ (1) ติดตามนโยบายและมาตรการความปลอดภัยด้านอาหารของญี่ปุ่น รวมถึงการตอบสนองและผลต่อผู้บริโภค ผู้ผลิตและผู้นำเข้าของญี่ปุ่น (2) ศึกษาผลกระทบจากมาตรการที่เกิดขึ้นแก่เกษตรกรผู้ผลิตผู้ส่งออกและผู้บริโภคของไทย (3) ศึกษาศักยภาพ ขีดจำกัด และต้นทุนผลประโยชน์ในการปรับตัวของไทย ทั้งในระดับเกษตรกรผู้ผลิต ผู้ส่งออก และหน่วยงานที่กำกับดูแล The purpose of this preposal is to explore the policy shift and the progress of measures related to food safety issues in Japan and in Thailand. Based on this preposal, a full proposal will be developed for a more comprehensive study. The study made interviews with Japanese policy makers, Japanese traders, and Thai officials in Japan. Secondary data and information were reviewed. The study found that, rather than aiming at protection and trade, Japan has modified her food safety policy and measures to cope with the fact that people’s losing confidence on the government due to the outbreaks of such problems as bird flu and mad cow diseases. Modification of acts and measures are based on international starndards or practices currently carrying by other developed countries. In comparison, the development of food-safety policy in Thailand is mainly for the purpose of export. However, in Japan, many problems still exist and it is expected that more strict measures will be introduced. It is hypothesized that the impacts of Japanese practices on Thailand can be both positive and negative. More investment is needed to enhance capacities of personnels, laboratories, and monitoring system. Food safety may raise product prices but management will impose additional cost to small farmers. This will result in some institutional changes such as group formation or subcontraction with agro-business and foreign importers. Consumers who are willing to and able to pay more will benefit from a higher safety standard. These issues need further studies.

บรรณานุกรม :
ปัทมาวดี ซูซูกิ . (2549). พัฒนาข้อเสนอโครงการนโยบายและมาตรการความปลอดภัยด้านอาหารของญี่ปุ่นกับผลกระทบและความพร้อมของไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ปัทมาวดี ซูซูกิ . 2549. "พัฒนาข้อเสนอโครงการนโยบายและมาตรการความปลอดภัยด้านอาหารของญี่ปุ่นกับผลกระทบและความพร้อมของไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ปัทมาวดี ซูซูกิ . "พัฒนาข้อเสนอโครงการนโยบายและมาตรการความปลอดภัยด้านอาหารของญี่ปุ่นกับผลกระทบและความพร้อมของไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549. Print.
ปัทมาวดี ซูซูกิ . พัฒนาข้อเสนอโครงการนโยบายและมาตรการความปลอดภัยด้านอาหารของญี่ปุ่นกับผลกระทบและความพร้อมของไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2549.