ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาอาการหมดระดูของสตรีที่มารับบริการที่คลินิกวัยหมดระดู โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาอาการหมดระดูของสตรีที่มารับบริการที่คลินิกวัยหมดระดู โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
นักวิจัย : อรวรรณ เล็กสกุลไชย
คำค้น : วัยหมดระดู , โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : ธรรมศาสตร์เวชสาร 4, 3 (พ.ค.-ส.ค. 2547) 662-669 , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/2922
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงอาการวัยหมดระดูของสตรีที่มารับบริการที่คลินิกวัยหมดระดู โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ รูปแบบการวิจัย การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive study) การดำเนินการวิจัย ทำการสัมภาษณ์สตรีทุกรายที่มารับบริการที่คลินิกวัยหมดระดู ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ระหว่างเดือนมีนาคม 2546 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2547 ตามแบบสอบถามที่สร้างขึ้น นำข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรและประวัติทั่วไปโดยใช้สแควร์ (X²) ใช้อัตราร้อยละ และ 95% Confidence interval เปรียบเทียบความรุนแรงของอาการเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผลการวิจัย กลุ่มสตรีที่ตอบแบบสอบถามจำนวน 548 ราย มีอายุเฉลี่ย 56.5±8.2 ปี ร้อยละ 70.8 เป็นสตรีที่หมดระดูตามธรรมชาติ ร้อยละ 16.8 เป็นสตรีที่หมดระดูจากการผ่าตัดรังไข่ทั้งสองข้างและร้อยละ 12.4 เป็นสตรีวัยก่อนหมดประจำเดือน สตรีที่หมดระดูตามธรรมชาติมีอายุเฉลี่ยวัยหมดระดูเท่ากับ 49.7±3.1 ปี อาการวัยหมดระดูที่พบได้บ่อยที่สุดในสตรีที่มารับบริการที่คลินิกวัยหมดระดูโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ คือ อาการปวดข้อและกล้ามเนื้อ พบร้อยละ 78.8 อาการที่พบได้บ่อยรองลงมาคืออาการหลงลืมง่าย พบร้อยละ 77.4 อาการที่พบได้น้อยที่สุดคืออาการหายใจไม่ทั่วท้อง พบได้เพียงร้อยละ 9.5 และเมื่อเปรียบเทียบอาการวัยหมดระดูที่มีความรุนแรงมาก (ระดับ 2-3) ระหว่างกลุ่มสตรีทั้ง 3 กลุ่ม พบว่า อาการร้อนวูบวาบพบได้บ่อยที่สุดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในกลุ่มสตรีวัยก่อนหมดระดูคิดเป็นร้อยละ 70.6 (95% CI = 59.5, 81.7) ส่วนอาการเหงื่อออกมาก, อาการปวดข้อและกล้ามเนื้อ, อาการหลงลืมง่ายและอาการนอนไม่หลับเป็นอาการวัยหมดระดูที่มีความรุนแรงและพบบ่อยในสตรีทั้ง 3 กลุ่ม สรุป อาการวัยหมดระดูของสตรีที่มารับบริการที่คลินิกวัยหมดระดูโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ที่พบบ่อยที่สุดคืออาการปวดข้อและกล้ามเนื้อ รองลงมาได้แก่อาการหลงลืมง่าย และอาการเหงื่อออกมากส่วนอาการที่พบน้อยที่สุดคืออาการหายใจไม่ทั่วท้อง แต่อาการวัยหมดระดูที่มีความรุนแรงรบกวนการดำเนินชีวิตและพบได้บ่อยที่สุดในสตรีกลุ่มวัยก่อนหมดระดู คือ อาการร้อนวูบวาบ

บรรณานุกรม :
อรวรรณ เล็กสกุลไชย . (2547). การศึกษาอาการหมดระดูของสตรีที่มารับบริการที่คลินิกวัยหมดระดู โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
อรวรรณ เล็กสกุลไชย . 2547. "การศึกษาอาการหมดระดูของสตรีที่มารับบริการที่คลินิกวัยหมดระดู โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
อรวรรณ เล็กสกุลไชย . "การศึกษาอาการหมดระดูของสตรีที่มารับบริการที่คลินิกวัยหมดระดู โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2547. Print.
อรวรรณ เล็กสกุลไชย . การศึกษาอาการหมดระดูของสตรีที่มารับบริการที่คลินิกวัยหมดระดู โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2547.