ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประมาณตำแหน่งการแตกแขนงของเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อ Biceps จากเส้นประสาท Musculocutaneous สำหรับการผ่าตัด Neurotization ในผู้ป่วย Brachial plexus injury

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประมาณตำแหน่งการแตกแขนงของเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อ Biceps จากเส้นประสาท Musculocutaneous สำหรับการผ่าตัด Neurotization ในผู้ป่วย Brachial plexus injury
นักวิจัย : สัญญาณ เนียมปุก , ธนพงษ์ ไวทยะวิญญู
คำค้น : เส้นประสาท , Biceps , Musculocutaneous , Brachial plexus injury
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : ธรรมศาสตร์เวชสาร 6, 1 (ก.ย.-ธ.ค. 2548) 53-59 , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/2913
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาทางกายวิภาค ของเส้นประสาทที่เลี้ยงกล้ามเนื้อ biceps brachii ซึ่งเป็นแขนงสำคัญของเส้นประสาท musculocutaneous โดยเป็นการหาค่าเฉลี่ยของตำแหน่งของเส้นประสาทนี้เมื่อวัดจาก acromian process และหาความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งของเส้นประสาทดังกล่าวกับความสูงและความยาวแขน จากการศึกษาในศพทั้งหมด ๑๖ ศพ แขน ๓๒ ข้าง พบว่าค่าเฉลี่ยของตำแหน่งเส้นประสาทจาก acromian process เท่ากับ ๑๓.๑๐ เซนติเมตร พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างตำแหน่งของเส้นประสาทนี้ในแขนข้างซ้ายเทียบกับความสูงและสามารถใช้สมการในการคำนวณหาตำแหน่งของเส้นประสาทที่เลี้ยง biceps brachii ได้

บรรณานุกรม :
สัญญาณ เนียมปุก , ธนพงษ์ ไวทยะวิญญู . (2548). การประมาณตำแหน่งการแตกแขนงของเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อ Biceps จากเส้นประสาท Musculocutaneous สำหรับการผ่าตัด Neurotization ในผู้ป่วย Brachial plexus injury.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สัญญาณ เนียมปุก , ธนพงษ์ ไวทยะวิญญู . 2548. "การประมาณตำแหน่งการแตกแขนงของเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อ Biceps จากเส้นประสาท Musculocutaneous สำหรับการผ่าตัด Neurotization ในผู้ป่วย Brachial plexus injury".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สัญญาณ เนียมปุก , ธนพงษ์ ไวทยะวิญญู . "การประมาณตำแหน่งการแตกแขนงของเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อ Biceps จากเส้นประสาท Musculocutaneous สำหรับการผ่าตัด Neurotization ในผู้ป่วย Brachial plexus injury."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2548. Print.
สัญญาณ เนียมปุก , ธนพงษ์ ไวทยะวิญญู . การประมาณตำแหน่งการแตกแขนงของเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อ Biceps จากเส้นประสาท Musculocutaneous สำหรับการผ่าตัด Neurotization ในผู้ป่วย Brachial plexus injury. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2548.