ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของวิตามินอีต่อภาวะคาร์บอนิวสเทรสในผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย ที่ได้รับการรักษาทดแทนด้วยการล้างช่องท้องอย่างถาวร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของวิตามินอีต่อภาวะคาร์บอนิวสเทรสในผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย ที่ได้รับการรักษาทดแทนด้วยการล้างช่องท้องอย่างถาวร
นักวิจัย : เพียงเทพ จิรรัตนโสภา
คำค้น : วิตามินอี , ไตวายเรื้อรัง , ไตวายเรื้อรัง--ผู้ป่วย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธาดา สืบหลินวงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741722109 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2448
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

ที่มาและเหตุผล: เนื่องจากผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษา ด้วยการล้างช่องท้องอย่างถาวรจะเกิด carbonyl stress ทำให้มีการสะสมของสาร RCOs และ AGEs มีผลให้ประสิทธิภาพในการขนส่งสารและน้ำของเยื่อบุช่องท้องผิดปกติ ทำให้ผู้ป่วยมีอัตราการเจ็บป่วยและอัตราการตายที่สูงขึ้น ดังนั้นจึงได้มีการศึกษาเพื่อยับยั้งการเกิด RCOs และ AGEs หลายวิธี โดยพบว่าวิตามินอีซึ่งเป็น antioxidant ที่มีผลข้างเคียงน้อยสามารถลดภาวะ carbonyl stress ในผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาโดยการฟอกเลือด แต่ยังไม่มีการศึกษาในผู้ป่วย CAPD จึงเป็นที่มาของการศึกษานี้ วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับ RCOs ใน พลาสมา RCOsในน้ำยา dialysate ประสิทธิภาพในการขนส่งสาร และน้ำผ่านเยื่อบุช่องท้อง การสูญเสียอัลบูมินในน้ำยา dialysate ในผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาด้วยการล้างช่องท้องอย่างถาวร ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ก่อนและหลังการบริหารวิตามินอีทางปาก ตัวอย่างและวิธีการศึกษา: การศึกษานี้เป็นการวิจัยแบบทดลองในผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย ที่ได้รับการรักษาด้วยการล้างช่องท้องอย่างถาวรทั้งสิ้นจำนวน 16 ราย โดยผู้ป่วยทุกรายจะรับประทานวิตามินอีขนาด 800 ยูนิต/วัน นาน 3 เดือน ทดสอบ modified PET หาระดับ RCOs ในพลาสมา RCOs ในน้ำยา dialysate และอัลบูมินในน้ำยา dialysate ก่อนรับประทานวิตามินอี หลังรับประทานวิตามินอีนาน 1.5, 3 เดือน และหลังหยุดรับประทานวิตามินอีนาน 1.5 เดือน ผลการศึกษา: การบริหารวิตามินอีทางปากในผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย ที่ได้รับการรักษาด้วยการล้างช่องท้องอย่างถาวรมีผลข้างเคียงน้อย และไม่มีผลต่อการขนส่งสารผ่านเยื่อบุช่องท้อง การสูญเสียอัลบูมินในน้ำยา dialysate ปริมาณ net ultrafiltration ระดับ RCOs ในพลาสมาและในน้ำยา dialysate สรุป: การบริหารวิตามินอีทางปากไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการขนส่งของสารและน้ำผ่าน เยื่อบุช่องท้อง และไม่มีผลในการลด carbonyl stress ในผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาด้วยการล้างช่องท้องอย่างถาวร ซึ่งอาจเกิดจากปริมาณวิตามินอีที่ต่ำเกินไป ระยะเวลาในการให้วิตามินอีสั้นเกินไป หรือวิธีการให้วิตามินอีที่ไม่เหมาะสม

บรรณานุกรม :
เพียงเทพ จิรรัตนโสภา . (2545). ผลของวิตามินอีต่อภาวะคาร์บอนิวสเทรสในผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย ที่ได้รับการรักษาทดแทนด้วยการล้างช่องท้องอย่างถาวร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เพียงเทพ จิรรัตนโสภา . 2545. "ผลของวิตามินอีต่อภาวะคาร์บอนิวสเทรสในผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย ที่ได้รับการรักษาทดแทนด้วยการล้างช่องท้องอย่างถาวร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เพียงเทพ จิรรัตนโสภา . "ผลของวิตามินอีต่อภาวะคาร์บอนิวสเทรสในผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย ที่ได้รับการรักษาทดแทนด้วยการล้างช่องท้องอย่างถาวร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
เพียงเทพ จิรรัตนโสภา . ผลของวิตามินอีต่อภาวะคาร์บอนิวสเทรสในผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย ที่ได้รับการรักษาทดแทนด้วยการล้างช่องท้องอย่างถาวร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.