ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวัดเพื่อประเมินค่าเพ็ดดิเคิลของกระดูกสันหลังส่วนก้นสำหรับการใส่สกรูยึด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวัดเพื่อประเมินค่าเพ็ดดิเคิลของกระดูกสันหลังส่วนก้นสำหรับการใส่สกรูยึด
นักวิจัย : อนงค์นาฎ งามจริยาวัตร, 2519-
คำค้น : กระดูกกระเบนเหน็บ , กระดูกสันหลังส่วนก้น
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชูเกียรติ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741712987 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2433
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การศึกษาในครั้งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประเมินค่าเพ็ดดิเคิลของกระดูกสันหลังส่วนก้น ชิ้นที่ 1 สำหรับการใส่ pedicular screw จากทางด้านหลัง โดยวัดระยะทางและค่ามุม พร้อมทั้งประเมินค่าตำแหน่งจุดทางเข้าของสกรู ในกระดูกสันหลังส่วนก้น จำนวน 50 ตัวอย่าง การวัดค่าประกอบด้วย การวัดค่าความสูง ความกว้าง ความยาวสกรู ระยะทางจากจุดทางเข้าของสกรู ไปยัง superior sacral notch และขอบนอกของ superior articular process รวมทั้งวัดค่ามุมในแนวขวาง และ มุมในแนวดิ่ง เก็บข้อมูลโดยแยกเพศชายและเพศหญิง ค่าที่ได้สรุปผลเป็น ค่าเฉลี่ย ค่าพิสัย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% ผลที่ได้พบว่า ค่าที่ได้ในเพศชายและเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ความสูงมีค่าเฉลี่ย 22.1 มม. ความกว้างมีค่าเฉลี่ย 14.4 มม. ค่าเฉลี่ยความยาวสกรูมีค่า 49.0 มม. ระยะทางจากจุดทางเข้าของสกรูไปยัง superior sacral notch และขอบนอกของ superior articularprocess มีค่าเฉลี่ย 10.1 มม. และ 2.7 มม. ตามลำดับ ค่าเฉลี่ยของมุมในแนวขวาง มีค่า 37. 3 องศา ส่วนค่ามุมในแนวดิ่ง มีค่า 102.9 องศา จากผลการศึกษาที่ได้ พบว่า ตำแหน่งจุดทางเข้าของสกรูอยู่ห่างจาก superior sacral notch ในแนวดิ่ง เป็นระยะทางประมาณ 10 มม. และอยู่ห่างจากขอบนอกของ superior articular process ประมาณ 2 - 3 มม. สกรูควรใส่เอียงเข้าด้านในทำมุมกับ median sacral crest ประมาณ 37 - 38 องศา และทำมุมกับแนวขอบนอกของ superior articular process ประมาณ 102 - 103 องศา นอกจากนั้นความยาวสกรูที่ใช้ไม่ควรยาวเกิน 50 มม

บรรณานุกรม :
อนงค์นาฎ งามจริยาวัตร, 2519- . (2545). การวัดเพื่อประเมินค่าเพ็ดดิเคิลของกระดูกสันหลังส่วนก้นสำหรับการใส่สกรูยึด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อนงค์นาฎ งามจริยาวัตร, 2519- . 2545. "การวัดเพื่อประเมินค่าเพ็ดดิเคิลของกระดูกสันหลังส่วนก้นสำหรับการใส่สกรูยึด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อนงค์นาฎ งามจริยาวัตร, 2519- . "การวัดเพื่อประเมินค่าเพ็ดดิเคิลของกระดูกสันหลังส่วนก้นสำหรับการใส่สกรูยึด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
อนงค์นาฎ งามจริยาวัตร, 2519- . การวัดเพื่อประเมินค่าเพ็ดดิเคิลของกระดูกสันหลังส่วนก้นสำหรับการใส่สกรูยึด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.