ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิภาพในการลดระดับกรดยูริกของยาเบนซ์โบรมาโรน เปรียบเทียบกับยาอัลโลพูรีนอล ในผู้ป่วยที่มีภาวะกรดยูริกในเลือดสูง ที่มีการทำงานของไตบกพร่อง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิภาพในการลดระดับกรดยูริกของยาเบนซ์โบรมาโรน เปรียบเทียบกับยาอัลโลพูรีนอล ในผู้ป่วยที่มีภาวะกรดยูริกในเลือดสูง ที่มีการทำงานของไตบกพร่อง
นักวิจัย : นวรัตน์ จิรรัตนโสภา
คำค้น : กรดยูริค , ภาวะกรดยูริคในเลือดสูง , เบนซ์โบรมาโรน , อัลโลพูรินอล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมชาย อรรฆศิลป์ , มนาธิป โอศิริ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740307442 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2429
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

ศึกษาประสิทธิภาพในการลดระดับกรดยูริกของยาเบนซ์โบรมาโรน เปรียบเทียบกับยาอัลโลพูรีนอล และผลข้างเคียงหลังได้รับยาในผู้ป่วยที่มีภาวะกรดยูริกในเลือดสูง ที่มีการทำงานของไตบกพร่อง โดยศึกษาจากผู้ป่วยที่มีภาวะกรดยูริกในเลือดสูง ที่มีการทำงานของไตบกพร่องจำนวน 14 ราย ด้วยการเจาะเลือดวัดระดับกรดยูริกและเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมงก่อนและหลังได้รับยาอัลโลพูรีนอล ที่ปรับขนาดตามค่าการทำงานของไตเป็นเวลา 1 เดือน จากนั้นหยุดยา 1 เดือน เจาะเลือดและเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมงก่อนและหลังได้ยาเบนซ์โบรมาโรน ขนาด 100 มก./วันเป็นเวลา 1 เดือน จากนั้นนำผลต่างของระดับกรดยูริกที่ลดลงมาเปรียบเทียบกัน พร้อมทั้งเปรียบเทียบผลข้างเคียงทางคลินิก และผลการตรวจชีวเคมีทางห้องปฏิบัติการก่อนและหลังได้รับยาแต่ละชนิด ผลการศึกษาพบว่า ยาอัลโลพูรีนอลสามารถลดระดับกรดยูริกเฉลี่ยร้อยละ 27.41 โดยสามารถลดระดับกรดยูริกต่ำกว่า 6.4 มก./ดล. ร้อยละ 50 และยาเบนซ์โบรมาโรนสามารถลดระดับกรดยูริกเฉลี่ยร้อยละ 42.01 โดยสามารถลดระดับกรดยูริกต่ำกว่า 6.4 มก./ดล. ร้อยละ 78.57 เมื่อนำระดับกรดยูริกที่สามารถลดลงได้มาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม พบว่ายาเบนซ์โบรมาโรนสามารถลดระดับกรดยูริกได้มากกว่า อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p = 0.02) และไม่พบผลข้างเคียงทางคลินิก หรือความผิดปกติจากผลตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการหลังได้ยาแต่ละชนิด สรุปได้ว่า ยาเบนซ์โบรมาโรนขนาด 100 มก./วัน สามารถลดระดับกรดยูริกในเลือดได้ดีกว่ายาอัลโลพูรีนอล ที่ปรับขนาดตามค่าการทำงานของไต ในผู้ป่วยที่มีระดับกรดยูริกสูงและมีการทำงานของไตบกพร่อง

บรรณานุกรม :
นวรัตน์ จิรรัตนโสภา . (2544). ประสิทธิภาพในการลดระดับกรดยูริกของยาเบนซ์โบรมาโรน เปรียบเทียบกับยาอัลโลพูรีนอล ในผู้ป่วยที่มีภาวะกรดยูริกในเลือดสูง ที่มีการทำงานของไตบกพร่อง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นวรัตน์ จิรรัตนโสภา . 2544. "ประสิทธิภาพในการลดระดับกรดยูริกของยาเบนซ์โบรมาโรน เปรียบเทียบกับยาอัลโลพูรีนอล ในผู้ป่วยที่มีภาวะกรดยูริกในเลือดสูง ที่มีการทำงานของไตบกพร่อง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นวรัตน์ จิรรัตนโสภา . "ประสิทธิภาพในการลดระดับกรดยูริกของยาเบนซ์โบรมาโรน เปรียบเทียบกับยาอัลโลพูรีนอล ในผู้ป่วยที่มีภาวะกรดยูริกในเลือดสูง ที่มีการทำงานของไตบกพร่อง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
นวรัตน์ จิรรัตนโสภา . ประสิทธิภาพในการลดระดับกรดยูริกของยาเบนซ์โบรมาโรน เปรียบเทียบกับยาอัลโลพูรีนอล ในผู้ป่วยที่มีภาวะกรดยูริกในเลือดสูง ที่มีการทำงานของไตบกพร่อง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.