ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวัดเพื่อประเมินค่าบริเวณกระดูกสันหลังส่วนอกสำหรับการผ่าตัดใส่สกรูยึดทางด้านหลัง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวัดเพื่อประเมินค่าบริเวณกระดูกสันหลังส่วนอกสำหรับการผ่าตัดใส่สกรูยึดทางด้านหลัง
นักวิจัย : น้ำฝน มหาทรัพย์, 2519-
คำค้น : กระดูกสันหลังส่วนอก
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชูเกียรติ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741713002 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2417
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การศึกษาเพื่อหาค่าที่ปลอดภัยในการผ่าตัดทำ Posterior transpedicular screw fixation ในกระดูกสันหลังส่วนอกระดับ T1 ถึง T12 วัตถุประสงค์เพื่อหาขนาดและค่ามุมของ Thoracic pedicle เพื่อหาตำแหน่งทางเข้าและขนาดที่เหมาะสมของ Pedicular screw วิธีการ ศึกษาจากกระดูกสันหลังส่วนอก (Dry bone) ซึ่งมีความสมบูรณ์จำนวน 50 ตัวอย่าง แบ่งเป็นเพศชาย 32 ตัวอย่าง และเพศหญิง 18 ตัวอย่าง นำค่าที่ได้มาคำนวณหาค่าเฉลี่ย พิสัย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดคือ Vernier caliper และกล้องถ่ายรูปดิจิติอลใช้คู่กับ Programe Adobe Photoshop แบ่งหัวข้อในการวัดออกเป็น 1) ค่าความกว้างของ Thoracic pedicle 2) ค่าความสูงของ Thoracic pedicle 3) ค่ามุม Transverse 4 ) ค่ามุม Sagittal 5) ระยะทางจากตำแหน่งทางเข้าของ Pedicular screw ถึง Lateral border of superior articular process และ Upper border of transverse process 6) ค่าระยะทางจากตำแหน่งทางเข้าของ Pedicular screw ถึง ขอบด้านหน้าของกระดูกสันหลัง ผลจากการวัดพบว่า ค่าความกว้างของ Thoracic pedicle มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 4.82 มม. ที่ระดับ T5 ส่วนค่าเฉลี่ยสูงสุด 8.78 มม. ที่ระดับ T11 ค่าความสูงของ Thoracic Pedicle มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดที่ระดับ T1 เท่ากับ 9.20 มม. ส่วนค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ระดับ T11 เท่ากับ 16.27 มม. ค่ามุม Transverse ที่ระดับ T1 มีค่าเฉลี่ย 36.23 องศา และลดลงไปเรื่อยๆจนถึงระดับ T12 ที่มีค่าเฉลี่ย -5.68 องศา ค่ามุม Sagittal มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดที่ระดับ T9 เท่ากับ 89.71 องศา ส่วนค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ระดับ T1 เท่ากับ 110.73 องศา ค่าระยะทางจากจุดตำแหน่งทางเข้าของ Pedicular screw ถึง Lateral border of superior articular process มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดที่ระดับ T7 เท่ากับ 4.68 มม. ส่วนค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ระดับ T1 เท่ากับ 7.62 มม. ค่าระยะทางจากจุดตำแหน่งทางเข้าของ Pedicular screw ถึง Upper border of transverse process มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดที่ระดับ T3 เท่ากับ 3.22 มม. ส่วนค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ระดับ T12 เท่ากับ 4.71 มม. ค่าระยะทางจากจุดตำแหน่งทางเข้าของ Pedicular screw ถึง ขอบด้านหน้าของกระดูกสันหลัง มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดที่ระดับ T1 เท่ากับ 30.37 มม. ส่วนค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ระดับ T9 เท่ากับ 41.21 มม. ผลการศึกษาสรุปได้ว่าความยาวของ Pedicular screw ตั้งแต่ระดับ T1-T12 มีค่าเฉลี่ยประมาณ 30-40 มม. การเลือกใช้ Screw ที่มีความยาวมากกว่า 40 มม. อาจทำให้เกิดอันตรายต่อโครงสร้างที่อยู่ใกล้เคียงกับกระดูกสันหลังส่วนอกได้ ส่วนตำแหน่งทางเข้าของ Pedicular screw ที่ระดับ T1-T2 อยู่ด้านในถัดจาก Lateral border of superior articular process ประมาณ 6-7 มม. และอยู่ด้านล่างต่ำกว่า Upper border of transverse process ประมาณ 3-4 มม. และที่ระดับ T3-T12 อยู่ด้านในถัดจาก Lateral border of superior articular process ประมาณ 4-5 มม.และอยู่ด้านล่างต่ำกว่า Upper border of transverse process ประมาณ 3-4 มม.

บรรณานุกรม :
น้ำฝน มหาทรัพย์, 2519- . (2545). การวัดเพื่อประเมินค่าบริเวณกระดูกสันหลังส่วนอกสำหรับการผ่าตัดใส่สกรูยึดทางด้านหลัง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
น้ำฝน มหาทรัพย์, 2519- . 2545. "การวัดเพื่อประเมินค่าบริเวณกระดูกสันหลังส่วนอกสำหรับการผ่าตัดใส่สกรูยึดทางด้านหลัง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
น้ำฝน มหาทรัพย์, 2519- . "การวัดเพื่อประเมินค่าบริเวณกระดูกสันหลังส่วนอกสำหรับการผ่าตัดใส่สกรูยึดทางด้านหลัง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
น้ำฝน มหาทรัพย์, 2519- . การวัดเพื่อประเมินค่าบริเวณกระดูกสันหลังส่วนอกสำหรับการผ่าตัดใส่สกรูยึดทางด้านหลัง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.