ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาคุณสมบัติของโอลิโกแซคคาไรด์จากกัมของเมล็ดมะขาม

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาคุณสมบัติของโอลิโกแซคคาไรด์จากกัมของเมล็ดมะขาม
นักวิจัย : กล้าณรงค์ ศรีรอต
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDF4580001 , http://research.trf.or.th/node/744
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณสมบัติของโอลิโกแซคคาไรด์ที่ได้จากการย่อยกัมที่สกัดแยกจากเมล็ดมะขามด้วยเอนไซม์เซลลูเลส โดยงานวิจัยเริ่มตั้งแต่ การศึกษาผลของวิธีการลอกเปลือกเมล็ดมะขามต่อคุณสมบัติของแป้งเมล็ดมะขามในด้านองค์ประกอบทางเคมีคุณสมบัติทางกายภาพ ผลการทดลองพบว่าการลอกเปลือกเมล็ดมะขาม 3 วิธี คือไม่ผ่านความร้อน ผ่านความร้อนที่อุณหภูมิ 150?C เป็นเวลา 15 นาที และผ่านความร้อนที่อุณหภูมิ 200 ?C เป็นเวลา 2 นาที ให้แป้งเมล็ดมะขามที่มีเปอร์เซ็นต์ผลผลิตไม่แตกต่างกัน คือประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ และมีองค์ประกอบทางเคมีที่ใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตามแป้งเมล็ดมะขามที่ผ่านการลอกเปลือกโดยไม่ใช้ความร้อนจะมีค่าความสว่าง ( lightness ; L*value ) และความขาว ( whiteness ) มากกว่าแป้งเมล็ดมะขามที่ผ่านการลอกเปลือกด้วยความร้อน โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญกับแป้งเมล็ดมะขามที่ผ่านการลอกเปลือกโดยการคั่วที่อุณหภูมิ200 ?C เป็นเวลา 2 นาที ผลการศึกษาด้านคุณสมบัติการไหลพบว่า แป้งเมล็ดมะขามที่ผ่านการลอกเปลือกที่ความเข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์ มีคุณสมบัติการไหลแบบ pseudoplastic และไม่แสดงคุณสมบัติ yield stress อย่างไรก็ตามแป้งเมล็ดมะขามที่ได้จากการลอกเปลือกโดยไม่ผ่านความร้อนจะมีค่า consistency coefficient ( k ) สูงกว่าแป้งเมล็ดมะขามที่ผ่านการลอกเปลือกโดยใช้ความร้อนทั้ง 2 วิธี อย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่ค่า flow behavior index ( n ) มีค่าต่ำกว่า นอกจากนี้แป้งเมล็ดมะขามที่ผ่านการลอกเปลือกโดยใช้ความร้อนจะสูญเสียความหนืดเมื่อทำการกวนที่อุณหภูมิ 95 ? C เป็นเวลา 30 นาที เมื่อทำการสกัดแยกกัมจากเมล็ดมะขาม หรือ xyloglucan ที่ผ่านการลอกเปลือกทั้ง 3 วิธี แล้วนำมาตรวจสอบการกระจายของน้ำหนักโมเลกุลโดยเทคนิคทางคอลัมน์โครมาโตกราฟฟี และวิเคราะห์น้ำหนักโมเลกุลโดยเทคนิคการกระเจิงแสง พบว่ากัมจากแป้งเมล็ดมะขามที่ผ่านการลอกเปลือกโดยไม่ใช้ความร้อนจะมีน้ำหนักโมเลกุลสูงสุด คือ 3.831 x 106 กรัม/โมล แสดงว่าการลอกเปลือกเมล็ดมะขามโดยใช้ความร้อนมีผลต่อการแตกหักของสายโพลิเมอร์ของ xyloglucan ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อคุณสมบัติด้านการไหล เมื่อนำกัมที่สกัดจากแป้งเมล็ดมะขามที่ผ่านการลอกเปลือกโดยไม่ใช้ความร้อน มาทำการย่อยให้เป็นโอลิโกแซคคาไรด์ ด้วยเอนไซม์เซลลูเลส แล้วนำมาผ่านคอลัมน์เจลฟิวเตรชัน พบว่าสารละลายโอลิโกแซคคาไรด์ที่ได้ ประกอบด้วยโอลิโกแซคคาไรด์ที่มีขนาดแตกต่างกัน 4 ชนิด คือ เมื่อนำมาวิเคราะห์ด้วยเครื่อง MALDI-TOF mass spectrometer พบว่าแต่ละชนิดมีน้ำหนักโมเลกุล 956,960,1424 และ 5039 ดาลตันตามลำดับ ผลการศึกษาคุณสมบัติการเป็นสาร prebiotic ของโอลิโกแซคคาไรด์ จากกัมเมล็ดมะขาม แสดงให้เห็นว่าโอลิโกแซคคาไรด์จากกัมของเมล็ดมะขาม สามารถช่วยการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์สุขภาพ ( probioti ) 4 ชนิด คือ Lactobacillus acidophilus , Lactobacillus casei , Lactobacillus plantarum และ Biphidobacterium bifidum ได้ดีกว่า inulin ซึ่งเป็นสาร prebiotic ทางการค้า This research was conducted to study the properties of oilgosaccharide from enzymatic hydrolysate of tamarind kernel powder ( TKP ) by cellulase. First , the effect of dehulling processed on the physical and rheological properties of TKPs were studied. The results showed that the yield of TKPs from the three different dehulling processes, namely non-heating, heating at 150?C , 15 min and roasting at 200?C , 2 min were about 50%. The chemical compositions of TKPs from the three different dehulling processes were not significant. However, TKPs from non-heating dehulling process showed more lightness ( L* value ) and whiteness than TKPs from the other heating dehulling processes. The rheological data indicated that 3% of TKP suspensions from different dehulling processes were pseudoplastic fluids and did not exhibit yield stress. The consistency coefficient ( k ) of TKP from non-heating dehulling process was significantly higher than that of TKPs from the other two heating-dehulling processes, whereas the flow index ( n ) was the lowest. Inaddition , the loss of viscosity with stirring at 95?C for 30 min was found in TKPs from heating dehulling processes. The macromolecular distribution of purified xyloglucan from TKPs was studied by gel permeation chromatography and their molecular weight ( Mw ) were determined by light scattering technique. The Mw of xyloglucan was found to be 3.831 x 106 , 3.440 x106 and 3.304 x 106 g/mol respectively. This indicates the polymer degradation due to dehulling process by heating. The purified xyloglucan of TKP from non-heating dehulling process was hydrolyzed to oligosaccharides by cellulase and the molecular weight distribution were studied by gel permeation chromatography. The result indicated that hydrolyzed xyloglucan from tamarind seed composed of 4 fractions. The molecular weight of each fraction studied by MALDI-TOF mass spectrometry were 956 , 960 , 1424 and 5039 dalton respectively. The pooled fraction of oligosaccharides from hydrolyzed xyloglucan was evaluated for prebiotic effect and the results showed that it could promore cell growth of Lactobacillus acidophilus , Lactobacillus casei , Lactobacillus plantarum and Biphidobacterium bifidum better than inulin , a commercial used prebiotic in many food products.

บรรณานุกรม :
กล้าณรงค์ ศรีรอต . (2548). การศึกษาคุณสมบัติของโอลิโกแซคคาไรด์จากกัมของเมล็ดมะขาม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
กล้าณรงค์ ศรีรอต . 2548. "การศึกษาคุณสมบัติของโอลิโกแซคคาไรด์จากกัมของเมล็ดมะขาม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
กล้าณรงค์ ศรีรอต . "การศึกษาคุณสมบัติของโอลิโกแซคคาไรด์จากกัมของเมล็ดมะขาม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548. Print.
กล้าณรงค์ ศรีรอต . การศึกษาคุณสมบัติของโอลิโกแซคคาไรด์จากกัมของเมล็ดมะขาม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2548.