ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความเครียดในนักศึกษาแพทย์

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความเครียดในนักศึกษาแพทย์
นักวิจัย : วินิทรา นวลละออง
คำค้น : ความเครียด , นักศึกษาแพทย์
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : ธรรมศาสตร์เวชสาร 5, 3 (พ.ค.-ส.ค. 2548) 213-217 , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/2641
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความเครียด (stress) เป็นปัญหาทางสุขภาพจิตที่พบบ่อยมากในการเรียนวิชาแพทยศาสตร์ อาการเครียดส่งผลให้เกิดความผิดปกติได้ทั้งทางจิตใจและร่างกาย โดยมีหลายปัจจัยทำให้เกิดความเครียดขึ้นในนักศึกษาแพทย์ จึงมีความจำเป็นที่บุคลากรผู้เกี่ยวข้องควรทราบปัญหาและวิธีการช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มนี้ มีการศึกษาพบว่าร้อยละ ๙๕ ของนักศึกษาแพทย์ปี ๑-๓ มีความเครียด (Mumbai, 1998) และนักศึกษาแพทย์ปีที่ ๑ (Zimbabwe, 1998) ที่มีความเครียดในระดับสูงพบได้ถึงร้อยละ ๑๑ อาการที่เป็นผลจากความเครียดมีมากมาย นอกจากอาการใจสั่น อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ซึ่งเป็นอาการทางร่างกายที่พบได้บ่อยแล้ว อาการซึมเศร้าและวิตกกังวลยังเป็นอาการทางจิตใจที่พบได้มากเช่นกัน มีหลายปัจจัยที่นำมาซึ่งความเครียดในนักศึกษาแพทย์ ได้แก่ ปัจจัยที่เกี่ยวกับการเรียน เช่น การสอบ ปัจจัยที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพ เช่น การไม่สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม ปัจจัยที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ เช่น ปัญหาความขัดแย้งกับเพื่อนและปัจจัยอื่นๆ เช่น ปัญหาด้านการเงิน แต่แม้นักศึกษาที่ประสบปัญหาเหล่านี้จะมีความเครียดสูง แต่การไม่รู้วิธีจัดการกับความเครียด ความกังวล ว่าการไปปรึกษาอาจารย์จะเป็นการทำลายอนาคตตนเอง และความรู้สึกว่าการป่วยทางจิตเวชเป็นตราบาป ทำให้มีนักศึกษาเพียงจำนวนน้อยที่ตัดสินใจมารับคำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาแพทย์กับอาจารย์ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการประคับประคองนักศึกษาแพทย์ที่มีความเครียด นอกจากนั้นการให้เอกสารประกอบการเรียนอย่างเพียงพอและการสอนวิธีแก้ไขปัญหาถือเป็นสิ่งสำคัญในการดูแลนักศึกษาที่มีความเครียดเช่นกัน สรุป ความเครียดเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบมหาศาลต่อนักศึกษาแพทย์ การเห็นคนความสำคัญและสามารถวินิจฉัยรวมถึงให้การรักษาภาวะเครียดได้อย่างรวดเร็วเหมาะสม จึงเป็นส่วนที่สำคัญยิ่งต่อการส่งเสริมสุขภาพชีวิตนักศึกษาแพทย์และคุณภาพการศึกษาวิชาแพทยศาสตร์

บรรณานุกรม :
วินิทรา นวลละออง . (2548). ความเครียดในนักศึกษาแพทย์.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
วินิทรา นวลละออง . 2548. "ความเครียดในนักศึกษาแพทย์".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
วินิทรา นวลละออง . "ความเครียดในนักศึกษาแพทย์."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2548. Print.
วินิทรา นวลละออง . ความเครียดในนักศึกษาแพทย์. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2548.