ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดทำเครื่องชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ในโครงการหมู่บ้านจัดสรรขนาดกลาง : กรณีศึกษาโครงการหมู่บ้านจัดสรรระดับราคาปานกลางในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดทำเครื่องชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ในโครงการหมู่บ้านจัดสรรขนาดกลาง : กรณีศึกษาโครงการหมู่บ้านจัดสรรระดับราคาปานกลางในเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : พงษ์ศักดิ์ กังวานพณิชย์, 2523-
คำค้น : ที่อยู่อาศัย--มาตรฐาน , คุณภาพสิ่งแวดล้อม , บ้านจัดสรร--แง่สิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย , กุณฑลทิพย์ พานิชภักดิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741720947 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2313
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (คพ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

จัดทำเครื่องชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในโครงการหมู่บ้านจัดสรรขนาดกลาง โดยเลือกโครงการหมู่บ้านจัดสรรระดับราคาปานกลางในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นกรณีศึกษา และใช้วิธีวิจัยโดยการทบทวนวรรณกรรม ได้แก่ ข้อกฎหมาย มาตรฐานที่อยู่อาศัย และงานวิจัยเรื่องเครื่องชี้วัดสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง จากนั้นนำแนวคิดดังกล่าวมาจัดสร้าง เครื่องชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในโครงการ โดยพิจารณาเฉพาะภายนอกตัวอาคารพักอาศัย แล้วจึงนำเครื่องชี้วัดไปขอความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเจ้าหน้าที่ภาครัฐ จำนวน 5 ท่าน กลุ่มผู้พัฒนาโครงการ จำนวน 4 ท่าน กลุ่มนักวิชาการ จำนวน 5 ท่าน และกลุ่มนักบริหารชุมชน จำนวน 4 ท่าน รวมทั้งหมด 18 ท่าน โดยแบ่งการขอความคิดเห็นออกเป็น 2 รอบ และใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและแบบสอบถามประกอบ ผลการวิจัยพบว่า เครื่องชี้วัดดังกล่าวแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 องค์ประกอบด้านการออกแบบ และจัดวางสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในโครงการฯ ประกอบด้วยหมวดเครื่องชี้วัด 4 หมวด มีเครื่องชี้วัดจำนวน 39 ตัว กลุ่มที่ 2 องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในโครงการฯ ประกอบด้วยหมวดเครื่องชี้วัด 9 หมวด มีเครื่องชี้วัดจำนวน 130 ตัว กลุ่มที่ 3 องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการและดูแลชุมชนในโครงการฯ (เป็นเครื่องชี้วัดเสริม) ประกอบด้วยหมวดเครื่องชี้วัด 5 หมวด มีเครื่องชี้วัดจำนวน 39 ตัว และกลุ่มที่ 4 ข้อสังเกตอื่นๆ มีเครื่องชี้วัดจำนวน 4 ตัว ดังนั้นเราสามารถนำเครื่องชี้วัดดังกล่าว มาใช้พิจารณาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 4 ประการ คือ 1) ความเหมาะสมของการออกแบบ และจัดวางสิ่งแวดล้อมทางกายภาพโดยรวมในโครงการ 2) ความพอเพียงและความเหมาะสม ขององค์ประกอบสิ่งแวดล้อมทางกายภาพแต่ละอย่างในโครงการ 3) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและดูแลชุมชนในโครงการ 4) การรับรู้ถึงความเหมาะสมขององค์ประกอบสิ่งแวดล้อมทางกายภาพโดยรวมในโครงการ อย่างไรก็ตาม จากกระบวนการวิจัยที่ดำเนินการ เครื่องชี้วัดที่ได้จากการวิจัยนี้ควรมีการนำไปพัฒนาต่อเนื่อง จึงจะทำให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาเครื่องชี้วัดต่อไปมี 5 ประการ คือ 1) การขอความคิดเห็นของผู้อยู่อาศัยในโครงการ 2) การทดสอบเครื่องชี้วัด 3) การพิจารณาถึงวิธีการวัดโดยใช้เครื่องชี้วัด 4) การใช้กระบวนการอื่นๆ ในการขอความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 5) การนำเครื่องชี้วัดไปพิจารณาขยายผลกับโครงการหมู่บ้านจัดสรรกลุ่มอื่นๆ

บรรณานุกรม :
พงษ์ศักดิ์ กังวานพณิชย์, 2523- . (2545). การจัดทำเครื่องชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ในโครงการหมู่บ้านจัดสรรขนาดกลาง : กรณีศึกษาโครงการหมู่บ้านจัดสรรระดับราคาปานกลางในเขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พงษ์ศักดิ์ กังวานพณิชย์, 2523- . 2545. "การจัดทำเครื่องชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ในโครงการหมู่บ้านจัดสรรขนาดกลาง : กรณีศึกษาโครงการหมู่บ้านจัดสรรระดับราคาปานกลางในเขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พงษ์ศักดิ์ กังวานพณิชย์, 2523- . "การจัดทำเครื่องชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ในโครงการหมู่บ้านจัดสรรขนาดกลาง : กรณีศึกษาโครงการหมู่บ้านจัดสรรระดับราคาปานกลางในเขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
พงษ์ศักดิ์ กังวานพณิชย์, 2523- . การจัดทำเครื่องชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ในโครงการหมู่บ้านจัดสรรขนาดกลาง : กรณีศึกษาโครงการหมู่บ้านจัดสรรระดับราคาปานกลางในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.