ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินความเสี่ยงและความเชื่อถือได้ของ เสถียรภาพของการขุดเจาะบนพื้นผิวดินและใต้ผิวดิน : รายงานผลการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินความเสี่ยงและความเชื่อถือได้ของ เสถียรภาพของการขุดเจาะบนพื้นผิวดินและใต้ผิวดิน : รายงานผลการวิจัย
นักวิจัย : สง่า ตั้งชวาล
คำค้น : การขุดเจาะ , การประเมินความเสี่ยง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2244
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานขุดเจาะแหล่งก่อสร้างมีการดำเนินงานทั้งบนพื้นผิวดินและใต้พื้นผิวดิน หลักการที่สำคัญของการประเมินเสถียรภาพงานขุดเจาะมีการทบทวน ผู้วิจัยได้เสนอแนะวิธีการที่ใช้แก้ปัญหาในภาคสนามเชิงความเชื่อถือได้ของแหล่งข้อมูลต้นทาง กับการคาดคะเนความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเพื่อให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานสูงขึ้น ควบคู่กับการใช้จ่ายในการขุดเจาะที่เหมาะสม กรณีศึกษาของงานวิจัยโครงการนี้มีหลายรูปแบบของการวิเคราะห์ผล ได้แก่ การพังทลายรูปแบบอาร์กที่ไม่ใช่ส่วนของวงกลม การพังทลายของมวลรูปลิ่ม และการเสริมเสถียรภาพของคันดินถม วิธีการเข้าสู่การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นอย่างเป็นระบบมีการเปรียบเทียบกับค่าของตัวเลขปัจจัยความปลอดภัยเชิงกำหนด เนื่องจากความไม่แน่นอนของตัวประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งค่าคุณสมบัติมวลสาร ความแปรปรวนในการสุ่มเก็บตัวอย่าง กับวิธีการเข้าสู่ปัญหาเชิงปฏิบัติการ เป้าหมายของงานวิจัยโครงการนี้ ต้องการให้ได้ค่าดัชนีความเชื่อถือได้ ที่หาจากระยะสั้นที่สุดที่วงรีวิกฤตสัมผัสกับพื้นผิวการพังทลาย ซึ่งในการหาผลเฉลยมีการนำโปรแกรมแผ่นตารางมาใช้ ความสะดวกของการประยุกต์กับความชัดเจนในการกำหนดแนวคิด ตลอดจนความหลากหลายในการนำเข้าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้กว้างขวางกว่าวิธีการหาค่าปัจจัยความปลอดภัยเชิงอนุรักษ์ จึงสมควรนำหลักการวิเคราะห์ที่อิงค่าความเชื่อถือได้ไปในงานวิเคราะห์กับออกแบบ

บรรณานุกรม :
สง่า ตั้งชวาล . (2544). การประเมินความเสี่ยงและความเชื่อถือได้ของ เสถียรภาพของการขุดเจาะบนพื้นผิวดินและใต้ผิวดิน : รายงานผลการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สง่า ตั้งชวาล . 2544. "การประเมินความเสี่ยงและความเชื่อถือได้ของ เสถียรภาพของการขุดเจาะบนพื้นผิวดินและใต้ผิวดิน : รายงานผลการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สง่า ตั้งชวาล . "การประเมินความเสี่ยงและความเชื่อถือได้ของ เสถียรภาพของการขุดเจาะบนพื้นผิวดินและใต้ผิวดิน : รายงานผลการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
สง่า ตั้งชวาล . การประเมินความเสี่ยงและความเชื่อถือได้ของ เสถียรภาพของการขุดเจาะบนพื้นผิวดินและใต้ผิวดิน : รายงานผลการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.