ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อวิเคราะห์ความเค้น เนื่องจากอุณหภูมิ : รายงานผลการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อวิเคราะห์ความเค้น เนื่องจากอุณหภูมิ : รายงานผลการวิจัย
นักวิจัย : ปราโมทย์ เดชะอำไพ
คำค้น : ไฟไนต์เอลิเมนต์ , ความเครียดและความเค้น
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2187
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยนี้ แสดงการประดิษฐ์สมการไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับปัญหาของแข็งที่มีความยืดหยุ่นอย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยเริ่มจากปัญหาในหนึ่งมิติซึ่งเป็นการวิเคราะห์การเสียรูปของแผ่นวงแหวนบางที่มีการกระจายของอุณหภูมิในแนวรัศมี ปัญหาในสองมิติซึ่งเป็นการวิเคราะห์การเสียรูปและความเค้นของปัญหาของแข็งในสามมิติซึ่งมีเป้าหมายหลักคือการนำไปวิเคราะห์ใบพัดกังหันไอน้ำรูปทรงตันทั่วไป ที่ทำงานภายใต้ความดัน อุณหภูมิ และแรงเหวี่ยงรอบตัวเองสูง สมการไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับปัญหาในหนึ่งมิติ สองมิติ และสามมิติดังกล่าวนี้ ได้ประดิษฐ์ขึ้นโดยการประยุกต์ระเบียบวิธีถ่วงน้ำหนักเศษตกค้างของกัลเลอร์คินเข้ากับระบบสมการเชิงอนุพันธุ์ซึ่งแสดงความสมดุลของแต่ละปัญหา ตลอดจนได้ประดิษฐ์ไฟไนต์เอลิเมนต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สอดคล้องกันขึ้น โปรแกรมคอมพิวเตอร์เหล่านี้ได้การตรวจสอบความถูกต้องกับปัญหาที่มีรูปร่างอย่างง่ายซึ่งสามารถหาผลเฉลยแม่นตรงได้ ก่อนนำไปประยุกต์ใช้วิเคราะปัญหาที่มีรูปร่างซับซ้อนมากยิ่งขึ้นไป

บรรณานุกรม :
ปราโมทย์ เดชะอำไพ . (2541). ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อวิเคราะห์ความเค้น เนื่องจากอุณหภูมิ : รายงานผลการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปราโมทย์ เดชะอำไพ . 2541. "ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อวิเคราะห์ความเค้น เนื่องจากอุณหภูมิ : รายงานผลการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปราโมทย์ เดชะอำไพ . "ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อวิเคราะห์ความเค้น เนื่องจากอุณหภูมิ : รายงานผลการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
ปราโมทย์ เดชะอำไพ . ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อวิเคราะห์ความเค้น เนื่องจากอุณหภูมิ : รายงานผลการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.