ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาผลึกศาสตร์โดยใช้รังสีเอกซ์ของการจำได้เชิงโมเลกุลของกับสารอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลึกศาสตร์โดยใช้รังสีเอกซ์ของการจำได้เชิงโมเลกุลของกับสารอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน
นักวิจัย : ธรรมรัตน์ อารีย์
คำค้น : C60 , Crystal Structure , Polycylic Aromatic Hydrocarbons , X-ray analysis , การวิเคราะห์ด้วยรังษีเอกซ์ , โครงสร้างผลึก , โพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDF4480021 , http://research.trf.or.th/node/689
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาการจำได้เชิงโมเลกุลของ C60 ที่มีพื้นผิวโค้งกับสารโพลีไซคลิกไฮโดรคาร์บอนขนาดต่างๆ กัน ( แนพธาลีน แอนทราซีนและโคโลนีน ) ที่มีพื้นผิวแบบราบด้วยวิธีการผลึกศาสตร์โดยใช้รังษีเอกซ์ วิธีการนี้ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ การตกผลึก การเลี้ยวเบนรังษีเอกซ์และการประมวลผลข้อมูล ถึงแม้ว่าได้ใช้ความพยายามอย่างมากในการตกผลึกสารเชิงซ้อนระหว่าง C60 กับโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนด้วยตัวทำละลายต่างๆ กันแล้วก็ตาม แต่ล้มเหลวที่จะได้ผลึกที่ต้องการ ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากการที่โมเลกุล C60 และโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนมีพื้นผิวสัมผัสกันน้อยเป็นผลให้เกิดอันตรกิริยา ?-?น้อยและโมเลกุลไม่ตกผลึกรวมตัวกันเป็นสารเชิงซ้อนที่เสถียรในสถานะผลึกของแข็งตรงกันข้ามโมเลกุล C60 และโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนชอบที่จะตกผลึกแยกจากกันอย่างไรก็ตาม ในระหว่างดำเนินโครงการนี้ ได้ทำการตกผลึกสารเชิงซ้อนอินคลูขชันระหว่างเบตาไซโคลเด็กซ์ทรินกับกรดไซบอกซิลิก ( กรดเบนโซอิก กรดฟอร์มิกและกรดอะซิติก ) ซึ่งให้ผลึกที่มีคุณภาพสูงพร้อมไปกับข้อมูลการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่ดีและโครงสร้างผลึกใหม่ ทำให้สามารถทำงานวิจัยทางผลึกศาสตร์ที่สมบูรณ์ได้ นอกจากนี้โครงสร้างผลึกเหล่านี้ยังได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติด้วย โดยรายละเอียดเชิงโครงสร้างของผลึกได้อธิบายไว้เป็นเอกสารแนบในภาคผนวก The research project is aimed at studying the molecular recognition of convex C60 with planar polycyclic aromatic hydrocarbons ( PAHs ) that have different sizes ( naphthalene , anthracene , and coronene ) by means of X-ray crystallography. This method comprises three steps , i.e., crystallization, X-ray diffraction , and data processing. Although several efforts were put into crystallization of the C60 – PAHs complexes using different solvents , but it failed to obtain the desired crystals. This is probably due to the low surface contacts between C60 and PAHs , resulting in a few numbers of ?-?interactions and the molecules do not cocrystallize to be a stable complex in crystalline state. By contrast, C60 and PAKs tent to crystallize separately. However , during this project we did crystallization of the inclusion complexes between ?-cyclodextrin and carboxylic acids ( benzoic acid , formic acid , and acetic acid ) , providing high quality crystals, along with good X-ray diffraction data sets and new crystal structures. This enabled us to conduct a complete crystallographic research. In addition, these crystal structures have been accepted for publication in the international journals. The structural details are described as attachments to the appendix.

บรรณานุกรม :
ธรรมรัตน์ อารีย์ . (2548). การศึกษาผลึกศาสตร์โดยใช้รังสีเอกซ์ของการจำได้เชิงโมเลกุลของกับสารอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ธรรมรัตน์ อารีย์ . 2548. "การศึกษาผลึกศาสตร์โดยใช้รังสีเอกซ์ของการจำได้เชิงโมเลกุลของกับสารอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ธรรมรัตน์ อารีย์ . "การศึกษาผลึกศาสตร์โดยใช้รังสีเอกซ์ของการจำได้เชิงโมเลกุลของกับสารอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548. Print.
ธรรมรัตน์ อารีย์ . การศึกษาผลึกศาสตร์โดยใช้รังสีเอกซ์ของการจำได้เชิงโมเลกุลของกับสารอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2548.