ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความแม่นยำในการคำนวณกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำความถี่กำลังในศีรษะมนุษย์ด้วยวิธีผลต่างสืบเนื่องโดเมนเวลา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความแม่นยำในการคำนวณกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำความถี่กำลังในศีรษะมนุษย์ด้วยวิธีผลต่างสืบเนื่องโดเมนเวลา
นักวิจัย : จิระศักดิ์ ผุยโสภา, 2521-
คำค้น : สนามไฟฟ้า , ไฟไนต์ดิฟเฟอเรนซ์ , กระแสไฟฟ้า
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุญชัย เตชะอำนาจ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745311162 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2113
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

วิทยานิพนธ์นี้นำเสนอการคำนวณกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำความถี่กำลังในศีรษะมนุษย์ด้วยวิธีผลต่างสืบเนื่องโดเมนเวลา เพื่อศึกษาลักษณะของกระแสไฟฟ้าและความแม่นยำในการคำนวณ การคำนวณทำบนแบบจำลองอย่างง่ายและแบบจำลองศีรษะมนุษย์ แบบจำลองอย่างง่ายที่ใช้ ได้แก่ ทรงกระบอกและทรงกลมทั้งแบบชั้นเดียวและสองชั้นที่มีจุดศูนย์กลางร่วมหรือต่างกันวิทยานิพนธ์นี้ได้สร้างแบบจำลองศีรษะมนุษย์จากฐานข้อมูลทางกายวิภาคศาสตร์ โดยมีความละเอียด 4 มิลลิเมตร การคำนวณได้ทำที่ความถี่สูงแล้วปรับค่าคำตอบมาที่ความถี่กำลัง เพื่อลดเวลาในการคำนวณ ความถี่ที่ใช้คำนวณจึงมีผลต่อความแม่นยำ เมื่อมากกว่า 2 MHz. นอกจากนี้สภาพนำที่ต่ำกว่า 0.5 S/m ทำให้เงื่อนไขการปรับมาตราความถี่ไม่เหมาะสม ความคลาดเคลื่อนมีค่าสูงที่บริเวณขอบของแบบจำลอง และการใช้วิธีประมาณค่านอกช่วงแบบเชิงเส้นในบริเวณนี้สามารถลดความคลาดเคลื่อนได้ดีกับแบบจำลองเนื้อเดียวเท่านั้น สำหรับกรณีที่แย่ที่สุดในแบบจำลองอย่างง่าย ความคลาดเคลื่อนมีค่าเฉลี่ยและค่าสูงสุดเท่ากับ 9% และ 90% ตามลำดับ ในศีรษะมนุษย์ที่ได้รับสนามแม่เหล็ก 1/377 A/m ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำในสมองมีขนาดสูงสุดประมาณ 6.58 nA/m[square] ณ บริเวณขอบ บริเวณที่มีความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำสูงคือ กล้ามเนื้อตรงส่วนขอบของศีรษะมนุษย์และลำคอ โดยมีขนาดประมาณ 6 ถึง 26 nA/m[square]

บรรณานุกรม :
จิระศักดิ์ ผุยโสภา, 2521- . (2547). การศึกษาความแม่นยำในการคำนวณกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำความถี่กำลังในศีรษะมนุษย์ด้วยวิธีผลต่างสืบเนื่องโดเมนเวลา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิระศักดิ์ ผุยโสภา, 2521- . 2547. "การศึกษาความแม่นยำในการคำนวณกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำความถี่กำลังในศีรษะมนุษย์ด้วยวิธีผลต่างสืบเนื่องโดเมนเวลา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิระศักดิ์ ผุยโสภา, 2521- . "การศึกษาความแม่นยำในการคำนวณกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำความถี่กำลังในศีรษะมนุษย์ด้วยวิธีผลต่างสืบเนื่องโดเมนเวลา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
จิระศักดิ์ ผุยโสภา, 2521- . การศึกษาความแม่นยำในการคำนวณกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำความถี่กำลังในศีรษะมนุษย์ด้วยวิธีผลต่างสืบเนื่องโดเมนเวลา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.