ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของเอนไซม์ beta-lactamase(s) ต่อความสามารถในการต้านทาน beta-lactams ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของเอนไซม์ beta-lactamase(s) ต่อความสามารถในการต้านทาน beta-lactams ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei
นักวิจัย : พรรณนิกา เนียมทรัพย์
คำค้น : Burkholderia pseudomallei , ceftazidime , class D beta -lactamase , Melioidosis , เมลิออยโดสิส
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDF4380066 , http://research.trf.or.th/node/676
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

Ceftazidime จัดเป็น antibiotic of choice สำหรับการรักษาโรคเมลิออยโดสิส แต่ในปัจจุบันพบว่ามี Burkholderia pseudomallei หลายๆสายพันธุ์ที่ดื้อต่อยา ceftazidime และกลไกในการดื้อยานี้เชื่อ ว่าเกิดจากการที่เชื้อผลิตเอนไซม์ ?-lactamase ออกมาย่อยสลายยา โครงการวิจัยนี้ได้ทำการ ศึกษาเชื้อ B. pseudomallei 40 สายพันธุ์ (สายพันธุ์ที่แยกจากผู้ป่วย 21 สายพันธุ์และสายพันธุ์ที่ แยกจากดิน 19 สายพันธุ์) ซึ่งในขั้นแรกเป็นการศึกษาถึงอัตราการเกิดการกลายพันธุ์ที่ทำให้เชื้อ สามารถผลิตเอนไซม์ ?-lactamase ได้สูงอยู่ตลอดเวลา (derepressed mutant) โดยการเพาะเลี้ยง เชื้อลงบน ceftazidime-containing media และพบว่ามีอัตราการกลายพันธุ์สูง และจากการทดสอบ ค่าความไวต่อ ceftazidime โดยวิธี agar dilution method พบว่า ceftazidime-resistant mutant มี ค่า MICs ต่อยา ceftazidime สูงกว่าสายพันธุ์ wild type 2-8 เท่า จากการศึกษา ?-lactamase activities ใน B. pseudomallei 25 สายพันธุ์ทั้ง wild type และ ceftazidime-resistant mutant พบ ว่า 12 mutants (48%) มี ceftazidimase activity สูงกว่า wild type ประมาณ 2-31 เท่า และ 10 mutants (40%) แสดง imipenemase activity สูงกว่า wild type 2-50 เท่า การศึกษา ?-Lactamase induction ในเชื้อ B. pseudomallei โดยใช้ imipenem ที่ความเข้มข้น ระดับ sub-MIC เป็น inducer พบว่า ?-lactamase expression (ต่อยา ampicillin, ceftazidime and imipenem) นั้นสูงกว่าที่ไม่ได้ induce เล็กน้อย และพบว่า single inducer สามารถทำให้เกิด การแสดงออกของเอนไซม์ ?-lactamases มากกว่าหนึ่งชนิด (ampicillinase, ceftazidimase และ imipenemase) แสดงให้เห็นว่าการแสดงออกของเอนไซม์เหล่านี้อาจถูกควบคุมโดยกลไกเดียวกัน การศึกษา class D ?-lactamase genes (blaOXA-42, blaOXA-43) จาก B. pseudomallei ในระดับพันธุ กรรมพบว่ายีนนี้มีความใกล้เคียงทางสายวิวัฒนาการกับ oxacillinases จากเชื้อ Ralstonia pickettii และ Aeromonas spp. จากการศึกษา ?-lactamase activity พบว่า OXA-42 และ OXA-43 มี oxacillinase activity ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะของ ?-lactamase class D แต่ไม่สามารถสลาย ceftazidime และ imipenem ได้ การศึกษากลไกการแสดงออกของยีนนี้โดยวิธี Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction พบว่า transcription ของ class D ?-lactamase gene นั้นสูงขึ้นใน ceftazidime-resistant mutants เมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธุ์ wild type แสดงให้ เห็นว่า ?-lactamase class D อาจมีส่วนที่ทำให้เชื้อดื้อต่อยา การศึกษา class B ?-lactamase-like genes (bpsII) จาก B. pseudomallei ในระดับพันธุกรรมพบ ว่ายีนนี้มีความใกล้เคียงทางสายวิวัฒนาการกับ glyoxalaseII จาก Arabidopsis thaliana และ metallo ?-lactamases subgroup B3 เช่น THIN-B, FEZ-1, LI และ GOB-1 โปรตีน BpsII นี้ไม่มี signal peptide ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของ periplasmic ?-lactamase แสดงว่า BpsII อาจอยู่ใน ส่วนของไซโตพลาสซึม ดังนั้นอาจจะไม่ใช่ true carbapenemase ซึ่งก็จะต้องมีการศึกษาต่อไป Ceftazidime is the antibiotic of choice for the treatment of melioidosis. Ceftazidime-resistant Burkholderia pseudomallei have been identified and ?-lactamase production implicated in resistance. In this study, 40 strains of B. pseudomallei (21 clinical and 19 environmental strains) were examined for their ability to yield mutants that over-express ?-lactamase. Ceftazidime-resistant mutants were selected readily, by plating organisms on ceftazidime- containing media, at high frequency and displayed 2-8 fold increases in the MICs of ceftazidime by the agar dilution method. ?-Lactamase activities in 25 B. pseudomallei both parent and mutant strains were examined by a spectrophotometric method. 12 mutants (48%) showed approximately 2-31 fold higher ceftazidimase activity compared with their parent strains and 10 (40%) demonstrated 2-50 fold increases in imipenemase activity. ?-Lactamase induction in B. pseudomallei was also investigated using imipenem as an inducer. Preliminary results show that moderate level ?-lactamase expression (against ampicillin, ceftazidime and imipenem) could be induced with sub-MIC levels of ceftazidime. The fact that a single inducer can cause an increase in expression of multiple ?-lactamase activities, suggests that the expression of these enzymes are linked. The class D ?-lactamase genes from B. pseudomallei were cloned and sequenced (blaOXA- 42, blaOXA-43). The encoded enzyme is an oxacillinase and is homologous to oxacillinases from Ralstonia pickettii and members of the genus Aeromonas. Eschericia coli containing either blaOXA-42 or blaOXA-43 displayed oxacillinase activities, common characteristic of all class D ?-lactamase. However, neither ceftazidimase nor carbapenemase activities could be detected. Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction showed that transcription of the class D ?-lactamase gene is increased in ceftazidime-resistant mutants. The genes encoding for class B ?-lactamase-like protein, namely bpsII, from B. pseudomallei were cloned, sequenced and characterized. Results of sequence analysis showed that BpsII is closely related to glyoxalaseII from Arabidopsis thaliana and the metallo ?-lactamases subgroup B3 i.e. THIN-B, FEZ-1, LI and GOB-1. BpsII express weak carbapenemase activity. However, the signal peptide, usually indicative of periplasmic enzyme, is absent, suggesting the cytoplasmic location of this protein. This characteristic is consistent with that of glyoxalase II, the enzymes which are believed to share a common ancestor with metallo ?-lactamases. Further investigation is needed to clarify the location and function of BpsII.

บรรณานุกรม :
พรรณนิกา เนียมทรัพย์ . (2546). ผลของเอนไซม์ beta-lactamase(s) ต่อความสามารถในการต้านทาน beta-lactams ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พรรณนิกา เนียมทรัพย์ . 2546. "ผลของเอนไซม์ beta-lactamase(s) ต่อความสามารถในการต้านทาน beta-lactams ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พรรณนิกา เนียมทรัพย์ . "ผลของเอนไซม์ beta-lactamase(s) ต่อความสามารถในการต้านทาน beta-lactams ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546. Print.
พรรณนิกา เนียมทรัพย์ . ผลของเอนไซม์ beta-lactamase(s) ต่อความสามารถในการต้านทาน beta-lactams ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2546.