ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาในผู้ป่วยในซึ่งเป็นโรคเบาหวานโรงพยาบาลราชวิถี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาในผู้ป่วยในซึ่งเป็นโรคเบาหวานโรงพยาบาลราชวิถี
นักวิจัย : ชุติธนา วีระวัธนชัย, 2516-
คำค้น : เบาหวาน -- ผู้ป่วย , การใช้ยา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุธาทิพย์ พิชญไพบูลย์ , ทองคำ สุนทรเทพวรากุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741711662 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2036
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ภ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาว่าปัจจัยใดมีความสัมพันธ์กับการเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาในผู้ป่วยในโรคเบาหวาน เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทำการศึกษาในผู้ป่วยในโรคเบาหวานที่เข้ารักษาตัวที่ตึกอายุรกรรมชาย หญิง โรงพยาบาลราชวิถี ในช่วงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2544 - 30 เมษายน 2545 จำนวน 100 ราย มีปัจจัยที่ศึกษา 9 ปัจจัย คือ จำนวนและประเภทโรคแทรกซ้อนเรื้อรังที่พบร่วมกับโรคเบาหวาน ระยะเวลาที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวาน ระดับน้ำตาลในเลือดแรกเข้าโรงพยาบาล การมีภาวะแทรกซ้อนชนิดเฉียบพลันของเบาหวาน ผู้ป่วยสูงอายุ ได้รับอาหารทางสายยาง ผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตผิดปกติ ระยะเวลาที่ผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล ศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา 6 ประเภทคือ ผู้ป่วยต้องการยาในการรักษาทั้งยาใหม่และยาที่เพิ่มเติม ผู้ป่วยได้รับยาที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ ผู้ป่วยได้รับยาที่ไม่สมควรได้รับ ผู้ป่วยได้รับยาในขนาดต่ำกว่าขนาดในการรักษา ผู้ป่วยเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ผู้ป่วยได้รับยาในขนาดสูงกว่าขนาดในการรักษา ผลการศึกษาพบว่า มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาทั้งหมด 93 ปัญหาในผู้ป่วย 58 ราย เป็นปัญหาผู้ป่วยเกิดอาการไม่พึงประสงค์ ร้อยละ 47.31 ผู้ป่วยได้รับยาในขนาดสูงกว่าขนาดในการรักษา ร้อยละ 37.63 ผู้ป่วยต้องการยาในการรักษาทั้งยาใหม่และยาที่เพิ่มเติม ร้อยละ 6.45 ผู้ป่วยได้รับยาที่ไม่สมควรได้รับ ร้อยละ 4.30 ผู้ป่วยได้รับยาในขนาดต่ำกว่าขนาดในการรักษา ร้อยละ 3.23 และผู้ป่วยได้รับยาที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ ร้อยละ 1.08 นอกจากนี้พบการเกิดน้ำตาลในเลือดต่ำในโรงพยาบาลจำนวน 30 ครั้งในผู้ป่วย 21 ราย และพบการเกิดน้ำตาลในเลือดสูงเฉียบพลันจำนวน 3 ครั้ง ไม่พบว่าปัจจัยใดมีความสัมพันธ์กับการเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา (p>0.05) อย่างไรก็ตามพบว่าการมีโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นโรคแทรกซ้อนที่พบร่วมมีร้อยละของผู้ป่วยที่พบปัญหาและร้อยละของจำนวนปัญหาสูงสุด คือ 79.31 และ 79.57 ตามลำดับ จึงอาจสรุปได้ว่าผู้ป่วยในเบาหวานที่มีโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นโรคแทรกซ้อนที่พบร่วม จะมีแนวโน้มที่จะพบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยามาก ควรให้การดูแลผู้ป่วยดังกล่าวเพิ่มขึ้นเพื่อลดและป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

บรรณานุกรม :
ชุติธนา วีระวัธนชัย, 2516- . (2545). ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาในผู้ป่วยในซึ่งเป็นโรคเบาหวานโรงพยาบาลราชวิถี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชุติธนา วีระวัธนชัย, 2516- . 2545. "ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาในผู้ป่วยในซึ่งเป็นโรคเบาหวานโรงพยาบาลราชวิถี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชุติธนา วีระวัธนชัย, 2516- . "ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาในผู้ป่วยในซึ่งเป็นโรคเบาหวานโรงพยาบาลราชวิถี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
ชุติธนา วีระวัธนชัย, 2516- . ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาในผู้ป่วยในซึ่งเป็นโรคเบาหวานโรงพยาบาลราชวิถี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.