ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการใช้โปรแกรมการพยาบาลที่มุ่งเน้นการจัดการสิ่งแวดล้อมต่ออุณหภูมิกายของทารกแรกเกิดที่คลอดโดยการผ่าตัดคลอด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการใช้โปรแกรมการพยาบาลที่มุ่งเน้นการจัดการสิ่งแวดล้อมต่ออุณหภูมิกายของทารกแรกเกิดที่คลอดโดยการผ่าตัดคลอด
นักวิจัย : ไชยญาติ พรประชาธรรม, 2506-
คำค้น : อุณหภูมิร่างกาย , การผ่าท้องทำคลอด , ทารกแรกเกิด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชมพูนุช โสภาจารีย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745322695 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1989
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การวิจัยกึ่งทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบอุณหภูมิกายทารกแรกเกิดที่คลอดโดยการผ่าตัดคลอดระหว่างกลุ่มทดลองสองกลุ่มและกลุ่มควบคุม ณ นาทีที่ 5 10 และ 30 หลังคลอด กลุ่มทดลองกลุ่มที่หนึ่งได้รับโปรแกรมการพยาบาลที่มุ่งเน้นการป้องกันการสูญเสียความร้อนด้วยหมวกไหมพรม กลุ่มทดลองที่สองได้รับโปรแกรมการพยาบาลที่มุ่งเน้นการป้องกันสูญเสียความร้อนด้วยการใช้พลาสติกกันความร้อนคลุมขณะทำการเคลื่อนย้ายและกลุ่มควบคุมที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ กลุ่มตัวอย่างเป็นทารกครบกำหนดที่คลอดโดยการผ่าตัดคลอดที่โรงพยาบาลตำรวจ จำนวนกลุ่มละ 20 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ โปรแกรมการพยาบาลที่มุ่งเน้นการป้องกันการสูญเสียความร้อนด้วยการใช้พลาสติกกันความร้อนคลุมขณะทำการเคลื่อนย้าย ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยเป็นผู้ให้การพยาบาลตามโปรแกรมการพยาบาลที่พัฒนาขึ้นวิเคราะห์ความแตกต่างของอุณหภูมิกายทารกโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Anova) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิกายทากรกแรกเกิดทั้งสามกลุ่ม ณ นาทีที่ 5 และ 10 หลังคลอดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (F 0.32, P>0.5 และ F 2.05, P>.05 ตามลำดับ) 2.ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิกายทารกแรกเกิดทั้งสามกลุ่ม ณ นาทีที่ 30 หลังคลอดมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 17.77, P<.05) นอกจากนี้ผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าโปรแกรมการพยาบาลที่มุ่งเน้นการจัดการสิ่งแวดล้อมสามารถป้องกันการเกิดอุณหภูมิกายต่ำได้ในนาทีที่ 30 หลังคลอดอย่างไรก็ตามการนำผลการวิจัยไปใช้ยังคงมีข้อกำกัดเนื่องจาก กลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็ก ร่วมกับโปรแกรมการพยาบาลในการวิจัยนี้ตั้งอยู่บนข้อกำหนดของการออกแบบที่ต้องแยกส่วนการป้องกันการสูญเสียความร้อนโดยการนำ การพา การแผ่รังสี และการระเหย

บรรณานุกรม :
ไชยญาติ พรประชาธรรม, 2506- . (2547). ผลของการใช้โปรแกรมการพยาบาลที่มุ่งเน้นการจัดการสิ่งแวดล้อมต่ออุณหภูมิกายของทารกแรกเกิดที่คลอดโดยการผ่าตัดคลอด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไชยญาติ พรประชาธรรม, 2506- . 2547. "ผลของการใช้โปรแกรมการพยาบาลที่มุ่งเน้นการจัดการสิ่งแวดล้อมต่ออุณหภูมิกายของทารกแรกเกิดที่คลอดโดยการผ่าตัดคลอด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไชยญาติ พรประชาธรรม, 2506- . "ผลของการใช้โปรแกรมการพยาบาลที่มุ่งเน้นการจัดการสิ่งแวดล้อมต่ออุณหภูมิกายของทารกแรกเกิดที่คลอดโดยการผ่าตัดคลอด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ไชยญาติ พรประชาธรรม, 2506- . ผลของการใช้โปรแกรมการพยาบาลที่มุ่งเน้นการจัดการสิ่งแวดล้อมต่ออุณหภูมิกายของทารกแรกเกิดที่คลอดโดยการผ่าตัดคลอด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.