ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยวัยรุ่นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยวัยรุ่นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
นักวิจัย : สุรศักดิ์ ตรีนัย, 2519-
คำค้น : มะเร็งเม็ดเลือดขาว , ความเจ็บป่วย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วราภรณ์ ชัยวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741762739 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1916
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยวัยรุ่นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพตามแนวคิดปรากฏการณ์วิทยาของ Husserl (Husserlian Phenomenology) ผู้วิจัยเก็บข้อมูลการวิจัยโดยสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผู้ป่วยวัยรุ่นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว 10 ราย ข้อมูลการสัมภาษณ์บันทึกด้วยเทปบันทึกเสียงและนำมาถอดความแบบคำต่อคำ วิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการของ Colaizzi (1978 cited in Streubert and Carpenter, 1999) ผลการศึกษาวิจัยทำให้สามารถอธิบายประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยวัยรุ่นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว สรุปเป็นประเด็นได้ 4 ประเด็น คือ 1) มะเร็งคือความตาย เป็นการเชื่อมโยงคำว่า "มะเร็ง" ที่วัยรุ่นป่วยอยู่กับความเข้าใจความรุนแรงของโรคและการเข้าใจความหมายของความตายว่าเป็นการสิ้นชีวิต 2) กลัวตายเพราะรู้สึกว่าความตายอยู่แค่เอื้อม คือความรู้สึกกลัวตายที่ติดอยู่ในใจตลอดเวลา เพราะวัยรุ่นคิดว่าความตายกำลังจะเกิดขึ้นกับตนเอง 3) จมอยู่กับความเจ็บปวด เป็นความรู้สึกทุกข์ใจที่ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดทั้งทางร่างกาย ทางจิตใจ โดยที่ไม่มีใครเข้าใจ และหลีกหนีความเจ็บปวดไม่ได้และ 4) ยอมแบบสู้ไม่ใช่ยอมแบบท้อ คือการยอมรับความเจ็บป่วยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและพยายามดำรงชีวิตอย่างเต็มศักยภาพ ผลการวิจัยครั้งนี้ ทำให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยวัยรุ่นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและสามารถนำข้อมูลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการปฏิบัติการพยาบาลและการวิจัยในอนาคตต่อไป

บรรณานุกรม :
สุรศักดิ์ ตรีนัย, 2519- . (2547). ประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยวัยรุ่นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรศักดิ์ ตรีนัย, 2519- . 2547. "ประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยวัยรุ่นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรศักดิ์ ตรีนัย, 2519- . "ประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยวัยรุ่นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
สุรศักดิ์ ตรีนัย, 2519- . ประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยวัยรุ่นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.