ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
นักวิจัย : จิรัญญา พานิชย์, 2511-
คำค้น : มะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก , ความเจ็บป่วย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วราภรณ์ ชัยวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741761686 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1914
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพตามแนวคิดปรากฏการณ์วิทยาของ Husseri ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวอายุ 9-12 ปี ที่เข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 13 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการบันทึกเทป นำข้อมูลที่ได้มาถอดความแบบคำต่อคำ วิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการของ Colaizzi (1978 Cited in Streubert and Carpenter, 2003) ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว สามารถสรุปประเด็นได้ทั้งหมด 7 ประเด็น ได้แก่ 1) มันเจ็บนะ : เป็นการเจ็บปวดที่เกิดจากอาการของโรคและจากหัตถการการรักษาที่ได้รับ 2) ไม่สบาย ไม่หายสักที : เป็นความรู้สึกไม่สุขสบายจากอาการแสดงและจากผลข้างเคียงของการรักษาที่เกิดขึ้นบ่อยๆ 3) เบื่อ : ความรู้สึกไม่พึงพอใจกับสิ่งต่างๆ ที่ต้องทำหรือได้รับซ้ำแล้วซ้ำอีกจากการเจ็บป่วยและการรักษา 4) ต้องเจอกับสิ่งที่ทำให้กลัว : การเข้าโรงพยาบาลทำให้เด็กต้องเจอกับสิ่งที่ทำให้กลัว ได้แก่ กลัวเข็ม กลัวผีและกลัวตาย 5) อายที่หัวโล้น : เป็นความรู้สึกเกี่ยวกับภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลงอันเป็นผลที่เกิดจากผลข้างเคียงของการรักษา 6) ไม่ได้ทำในสิ่งที่อยากทำ : การเจ็บป่วยและผลข้างเคียงของการรักษาทำให้เด็กไม่ได้ทำในสิ่งที่อยากทำ อย่างไรก็ตามในประสบการณ์การเจ็บป่วยที่เด็กรับรู้นั้นยังมีประสบการณ์ที่เด็กรู้สึกว่าเป็นสิ่งดีๆ ที่ได้รับ 7) ได้รับการเอาใจ : การเจ็บป่วยทำให้เด็กได้รับการเอาใจจากครอบครัวและเพื่อนมากขึ้น จากผลการศึกษาครั้งนี้ทำให้เข้าใจการรับรู้ประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวดีขึ้น และนำผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการพยาบาลแบบองค์รวมที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บรรณานุกรม :
จิรัญญา พานิชย์, 2511- . (2547). ประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิรัญญา พานิชย์, 2511- . 2547. "ประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิรัญญา พานิชย์, 2511- . "ประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
จิรัญญา พานิชย์, 2511- . ประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.