ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
นักวิจัย : จินตนา ไพบูลย์ธนานนท์, 2507-
คำค้น : พยาบาล , ตา--การพยาบาล , การพัฒนาาทรัพยากรมนุษย์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อารีย์วรรณ อ่วมตานี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741756836 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1873
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา โดยใช้เทคนิค Ethnographic Delphi Future Research (EDFR) ผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วยจักษุแพทย์ กรรมการรับรองการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลของสภาการพยาบาล อาจารย์พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา และพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา จำนวน 20 ท่านเทคนิค EDFR ประกอบด้วยการดำเนินการ 3 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดจะถูกสัมภาษณ์เกี่ยวกับสมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ขั้นตอนที่ 2 นำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เนื้อหา สร้างประเด็นข้อคำถามกลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นระดับความสำคัญของสมรรถนะแต่ละข้อ ขั้นตอนที่ 3 นำข้อมูลที่ได้มาคำนวณหาค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ และส่งแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญยืนยันคำตอบอีกครั้งหนึ่งแล้วนำข้อมูลที่ได้มาคำนวณหาค่ามัธยฐานค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ เพื่อสรุปเป็นสมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ประกอบด้วยสมรรถนะ จำนวน 86 ข้อ เป็นสมรรถนะที่มีระดับความสำคัญมากที่สุด 78 ข้อและระดับสำคัญมาก 8 ข้อ สมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาจำแนกได้เป็น 2 กลุ่ม 8 ด้าน ดังนี้ 1. สมรรถนะเฉพาะทาง ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการพยาบาลทั่วไป ประกอบด้วยสมรรถนะ จำนวน 11 ข้อ ด้านการพยาบาลทางตาขั้นสูง ประกอบด้วยสมรรถนะ จำนวน 18 ข้อ 2. สมรรถนะทั่วไป ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านเป็นที่ปรึกษา ประกอบด้วยสมรรถนะ จำนวน 9 ข้อ ด้านการวิจัย ประกอบด้วยสมรรถนะ จำนวน 6 ข้อ ด้านภาวะผู้นำ ประกอบด้วยสมรรถนะ จำนวน 11 ข้อ ด้านจริยธรรมและคุณธรรม ประกอบด้วยสมรรถนะ จำนวน 7 ข้อ ด้านบริหารจัดการ ประกอบด้วยสมรรถนะ จำนวน 15 ข้อ ด้านการใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วยสมรรถนะ จำนวน 9 ข้อ

บรรณานุกรม :
จินตนา ไพบูลย์ธนานนท์, 2507- . (2546). การศึกษาสมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จินตนา ไพบูลย์ธนานนท์, 2507- . 2546. "การศึกษาสมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จินตนา ไพบูลย์ธนานนท์, 2507- . "การศึกษาสมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
จินตนา ไพบูลย์ธนานนท์, 2507- . การศึกษาสมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.