ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดัชนีการวัดระดับเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ดัชนีการวัดระดับเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในประเทศไทย
นักวิจัย : นิมิตร ใคร้วานิช
คำค้น : Level of Development , Level of Participation , Self-management Capability , Self-sufficient Economy , Self-sufficient Index , ดัชนีวัดระดับความพอเพียง , ระดับการพัฒนา , ระดับการมีส่วนร่วม , ระดับขีดความสามารถในการจัดการตนเอง , เศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDF4380009 , http://research.trf.or.th/node/633
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่สามารถกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมได้ กล่าวคือ เป็นเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ก่อให้เกิดแนวคิดและทฤษฎีใหม่ ทำ ให้เป้าหมายสำคัญของการพัฒนาประเทศกลายเป็นการพัฒนาชนบท ทำให้ชุมชนหันมาสำรวจ ความต้องการที่แท้จริงของตนเองในแนวคิดของการพึ่งตนเอง ทำให้การเจริญเติบโตเป็นไปอย่าง เข้มแข็งและยั่งยืน อันจะเป็นผลให้ชุมชนสามารถเผชิญภาวะวิกฤติต่าง ๆ ได้ดีขึ้น วัตถุประสงค์ในการทำวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษา ปัจจัยหรือดัชนีชี้วัดที่สามารถกำหนด ระดับการพึ่งพิงตนเองหรือความพอเพียงของชุมชนดัชนีชี้วัด (Index) รวมทั้งตัวแบบ (Model)ของ เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนแต่ละระดับอย่างเหมาะสมโดยนิยามเศรษฐกิจพอเพียงประกอบไปด้วย โครงสร้างหลักในมิติต่างๆ สามส่วนคือ การมีส่วนร่วม (Participation) ของชุมชนระดับการพัฒนา (Development) ของชุมชน และประสิทธิภาพ ( Efficiency) ของชุมชน ในการศึกษาครั้งนี้ไม่ได้นำ เรื่องของประสิทธิภาพของชุมชน (Efficiency) ที่ได้กล่าวมาแล้ว อันเนื่องมาจากข้อจำกัดทั้งด้าน เวลาและค่าใช้จ่ายมากขึ้น ข้อมูลที่ใช้ประกอบไปด้วยข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ของ กองวิชาการ และแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (กชช 2 ค) ที่จัดเก็บในเขตชนบททั่ว ประเทศ และข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากตัวอย่างชุมชนชนบทของเฉพาะภาคเหนือ จำนวน 20 ชุมชน การศึกษาครั้งนี้พบว่าดัชนีที่สร้างขึ้นทั้งโดยวิธีไม่ถ่วงน้ำหนักจากคำแนะนำของผู้ เชี่ยวชาญ โดยหลังจากทำการสอบทาน (Validation) แล้วพบว่าชุมชนที่มีค่าสูงดัชนีสูงสุด กับชุมชน ที่มีค่าดัชนีต่ำสุดแล้วพบว่ามีความแตกต่างอย่างสอดคล้องต้องกัน กล่าวคือ ระดับของความพอเพียง ของชุมชนที่แตกต่างกันมีความต่างอย่างสอดคล้องต้องกันความเป็นจริงที่ได้จากการเก็บข้อมูลเชิง คุณภาพที่มีลักษณะของชุมชนพอเพียงโดยที่การพัฒนาไม่ใช่ตัวแปรเดียวที่ ชี้นำได้อีกต่อไป การ ทำความเข้าใจกับเศรษฐกิจในแนวทางนี้ อาจจะต้องมีการเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยเน้น การสร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชน เป็นหลัก ซึ่งอาจจะมีผลต่อไปถึงการปฏิรูประบบการบริหาร ประเทศ ให้สอดคล้องกันมากขึ้น The concept of Self-sufficient Economy can be used as a strategy for economic and social development. It generates novel perspective and theory emphasizing on rural development as the country’s policy.The focal issue is that the community must explore the real needs at all level in order to be able to produce and satisfy the community needs in the sense of the Self-sufficient concept, enhances its potential and immunity to social and economic crises. The purpose of this study is to explore factors or indices determining the level of self-reliance of the community, and also the model of self-sufficient community at each level. In this study, Self-sufficient Economy comprises three dimensions: participation, development, and efficiency. According to the limitation of time and budget, efficiency of the community will not be included in this study. This study relies on both secondary and primary data. Secondary data was supplied by the Academic and Planning Division ,the Community Development Department, Ministry of Interior, collected from every rural area of the country. Primary data was conducted in 20 communities of the North Region. This study was found that unweighted indices by experts suggestions , after the validation with qualitative data of each community was ensured by the consistency of the highest-index and lowest-index community that means the different of Self-sufficient Index can classify the level of each Self-sufficient community. This may lead to the restructuring of the Thai government bureaus in order to correspond with the strategy.

บรรณานุกรม :
นิมิตร ใคร้วานิช . (2545). ดัชนีการวัดระดับเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
นิมิตร ใคร้วานิช . 2545. "ดัชนีการวัดระดับเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
นิมิตร ใคร้วานิช . "ดัชนีการวัดระดับเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545. Print.
นิมิตร ใคร้วานิช . ดัชนีการวัดระดับเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2545.