ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการแพร่ของสารกันเสียในกลูโคแมนแนนฟิล์ม

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการแพร่ของสารกันเสียในกลูโคแมนแนนฟิล์ม
นักวิจัย : อนุวัตร แจ้งชัด
คำค้น : diffusivity , durian paste , film , Glucomannan , intermediate , sorbic acid , กรดซอร์บิก , กลูโคแมนแนน , การแพร่ , ทุเรียนกวน , ฟิล์ม , สารกันเสีย , แป้งบุก
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDF4380007 , http://research.trf.or.th/node/631
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยบางประการต่อการแพร่ของ สารกันเสียในฟิล์มจากแป้งบุก และเพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากฟิล์มในอาหารที่มีความชื้น ปานกลาง (intermediate food) การทดลองเริ่มจากการขึ้นฟิล์มจากแป้งบุกที่สภาวะการขึ้นรูป ต่างกัน ได้แก่ความเข้มข้นของแป้งบุก ชนิดและความเข้มข้นของพลาสติไซเซอร์ แล้วทดสอบ คุณสมบัติของฟิล์มทางด้านคุณสมบัติเชิงกล และคุณสมบัติการซึมผ่าน เลือกฟิล์มที่มีคุณสมบัติ เชิงกลที่ดีที่สุดมาศึกษาเกี่ยวกับการแพร่ของสารกันเสียต่อโดยศึกษาความเข้มข้นของสารกัน เสีย (กรดซอร์บิก) ในฟิล์ม ความหนาของแผ่นฟิล์มและสภาวะความชื้นสัมพัทธ์ หลังจากนั้นนำ ฟิล์มที่มีสารกันเสียผสมอยู่ไปทดสอบการใช้งานในผลิตภัณฑ์ทุเรียนกวน จากการศึกษาพบว่า ความเข้มข้นของแป้งบุก พลาสติไซเซอร์ และระดับของพลาสติไซเซอร์มีผลต่อการต้านทานแรง ดึง การยืดตัว ความสามารถในการซึมผ่านของไอน้ำและก๊าซออกซิเจน (P<0.05) แผ่นฟิล์มที่มี ความเข้มข้นของแป้งบุกร้อยละ 1.0 โดยมวลต่อปริมาตร และกลีเซอรอลร้อยละ 30 (ของนน. แป้งบุก) เป็นแผ่นฟิล์มที่ถูกคัดเลือกมาศึกษาต่อโดยฟิล์มดังกล่าวมีคุณสมบัติ คือ มีค่าการต้าน ทานแรงดึง 7.85 N/mm2 การยืดตัวร้อยละ 79.67 ความสามารถในการซึมผ่านของไอน้ำ 15.50 g.mm/m2.day.kPa และความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจน 11.40 cm3.? m/m2.day.kPa เมื่อนำไปศึกษาเรื่องการแพร่ของกรดซอร์บิกออกจากฟิล์ม พบว่าความเข้มข้น ของกรดซอร์บิกในฟิล์ม (P<0.05) ความหนาของแผ่นฟิล์มและสภาวะความชื้นสัมพัทธ์มีผลต่อ การแพร่ของกรดซอร์บิกออกจากฟิล์ม โดยที่ค่าสัมประสิทธ์การแพร่ของกรดซอร์บิกที่ต่ำที่สุด จากแผ่นฟิล์มที่ผสมกรดซอร์บิกร้อยละ 10 ของนน.แป้งบุก (ความหนา 0.04 mm) มีค่า 0.060*10-12 m2/s และ 0.3133*10-12 m2/s ที่สภาวะความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 65 และ 100 ตาม ลำดับ เมื่อนำฟิล์มชนิดนี้ไปประยุกต์ใช้กับทุเรียนกวน พบว่าสามารถยืดอายุการเก็บรักษา ทุเรียนกวนที่อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ ซึ่งนานกว่าการเก็บรักษาด้วยฟิล์มโพลีโพ รพีลีนตามปกติ จากการทดสอบการยอมรับของฟิล์มกับกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายช่วงอายุ 15-35 ปี จำนวน 200 คน พบว่าผู้บริโภคเห็นด้วยกับการนำฟิล์มจากแป้งบุกที่ผสมสารกันเสียมาใช้ ประโยชน์ในการยืดอายุการเก็บรักษาของทุเรียนกวน กล้วยกวน สับปะรดกวน และกะละแม ร้อยละ 87.0 และผู้บริโภคยอมรับต่อผลิตภัณฑ์ทุเรียนกวน กล้วยกวน สับปะรดกวน และ กะละแมที่ห่อด้วยฟิล์มจากแป้งบุกที่ผสมสารกันเสียคิดเป็นร้อยละ 88.5 The objectives of this study were to determine the effect of some factors on the glucomannan film's properties and to study the application of film incorporated with antimicrobial agent on durian paste. Films were cast at different conditions. Film's properties were then determined and selected for further study on antimicrobial diffusivity. The application of film was studied on durian paste to prolong shelflife by using film incorporated with sorbic acid. The study showed that konjac flour concentration, plasticizer type, and plasticizer concentration affected tensile strength, elongation, water vapor permeability and oxygen permeability of glucomannan film significantly (P<0.05). Film prepared from 1% (w/v) konjac flour and 30% glycerol (w/weight of konjac flour) was selected to further study. Tensile strength, elongation, water vapor permeability and oxygen permeability of this film are 7.85 N/mm2, 79.67%, 15.50 g.mm/m2.day.kPa and 11.40 cm3. (m/m2.day.kPa, respectively. The study of sorbic acid diffusivity showed that sorbic acid concentration, film thickness and relative humidity affected the sorbic acid diffusivity significantly (P<0.05). The lowest sorbic acid diffusivity of film incorporated with 10% sorbic acid (w/weight of konjac flour) was 0.060x10-12 and 0.3133x10-12 m2/s at 65 and 100 % of relative humidity, respectively. Film's application was studied on durian paste and result showed that shelflife of durian paste using glucomannan film incorporated with 10% sorbic acid (w/weight of konjac flour) and polypropylene was 10 weeks at the room temperature which was longer than that of durian paste using only polypropylene as packaging. Consumer test on using glucomannan film as wrapping package by sampling of 200 consumers between 16 to 35 years showed that 87.00% of consumer approved on its application for durian paste, banana paste, pineapple paste, and karamae (Thai dessert). 88.50% of consumer accepted durian paste, banana paste, pineapple paste, and karamae wrapped by glucomannan film incorporated with sorbic acid 10% (w/weight of konjac flour).

บรรณานุกรม :
อนุวัตร แจ้งชัด . (2552). การศึกษาการแพร่ของสารกันเสียในกลูโคแมนแนนฟิล์ม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อนุวัตร แจ้งชัด . 2552. "การศึกษาการแพร่ของสารกันเสียในกลูโคแมนแนนฟิล์ม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อนุวัตร แจ้งชัด . "การศึกษาการแพร่ของสารกันเสียในกลูโคแมนแนนฟิล์ม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552. Print.
อนุวัตร แจ้งชัด . การศึกษาการแพร่ของสารกันเสียในกลูโคแมนแนนฟิล์ม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2552.