ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยทางคลินิก ระยะที่ ๑ และ ๒ ของ Malvastrum coromandelianum ในการเสริมการลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ ๒

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยทางคลินิก ระยะที่ ๑ และ ๒ ของ Malvastrum coromandelianum ในการเสริมการลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ ๒
นักวิจัย : ภัทราพร ตั้งสุขฤทัย, ทิพาพร ธาระวนิช , ชญานินี ปัตตพงษ์, จรรยา ภัทรอาชาชัย , สมบูรณ์ เกียรตินันทน์, อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์
คำค้น : เบาหวาน -- การรักษา , ดายขัด , สมุนไพรหญ้าเทวดา , พฤกษศาสตร์การแพทย์
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : ธรรมศาสตร์เวชสาร 7, 4 ( ต.ค.-ธ.ค. 2550) 346-353 , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/2146
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาทางคลินิกระยะที่ ๑ และ ๒ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษาความปลอดภัยในระยะสั้น ฤทธิ์การลดน้ำตาลในเลือดและผลข้างเคียงของสารสกัดด้วยน้ำจากหญ้าเทวดา (Malvastrum coromandelianum : MC)ระยะที่ ๑ ศึกษาในอาสาสมัครปกติ จำนวน ๑๐ ราย แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม จำนวนเท่ากัน กลุ่มที่ ๑ ได้รับ MC ขนาด ๕๐๐ มิลลิกรัม กลุ่มที่ ๒ ได้รับ ๑,๐๐๐ มิลลิกรัม รับประทาน MC ก่อนอาหารเช้า ๓๐ นาที ๑ ครั้ง สังเกตอาการ และตรวจทางห้องปฏิบัติการ เปรียบเทียบก่อนและหลังได้รับ MC ครบ ๒ สัปดาห์ พบว่า อาสาสมัครทั้ง ๒ กลุ่ม ไม่มีอาการผิดปรกติ ไม่เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการอยู่ในเกณฑ์ปรกติ ระยะที่ ๒ ศึกษาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ๒ จำนวน ๓๐ ราย ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดระหว่าง ๑๕๐-๒๕๐ มก./ดล. ฮีโมโกลบินเอวันซี ๗.๕-๙ เปอร์เซ็นต์ และไม่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง อยู่ในระหว่างการได้รับการรักษาด้วยยากลุ่ม sulfonylurea หรือ biguanide และการควบคุมอาหาร โดยในระยะนี้แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ คือ ๑) ระยะก่อนการทดลอง (run-in-phase) เพื่อประเมินความร่วมมือในการปฏิบัติตัว โดยให้รับประทานยาหลอก ก่อนอาหารเช้า ๓๐ นาที เป็นระยะเวลา ๔ สัปดาห์ และ ๒) ระยะที่ ๒ ให้ MC ขนาด ๙๐๐ มิลลิกรัม ก่อนอาหารเช้า ๓๐ นาที ติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๑๒ สัปดาห์ นัดมาตรวจเพื่อวัดระดับน้ำตาลในเลือด ฮีโมโกลบินเอวันซี ระดับอินซูลิน เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด ปัสสาวะ การทำงานของไต ตับ เกลือแร่ ไขมัน และประเมินความร่วมมือในการรับประทาน MC เปรียบเทียบ ก่อนและหลังได้รับ MC ในสัปดาห์ที่ ๒, ๔, ๘ และ ๑๒ พบว่า ผลระดับน้ำตาลในเลือดและฮีโมโกลบินเอวันซี เปรียบเทียบก่อนและหลังให้ MC ในสัปดาห์ที่ ๑๒ ไม่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนการประเมินหน้าที่ของเบต้าเซลล์และเปอร์เซ็นต์ภาวะต้านอินซูลิน จากการคำนวณค่าอินซูลิน พบว่าไม่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตามในสัปดาห์ที่ ๔ มีผู้ป่วยจำนวน ๖ คน ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงต่ำกว่า ๘๐ มก./ดล. ได้ลดขนาดยาแผนปัจจุบันลง ส่วนผลการประเมินความร่วมมือในการรับประทาน MC คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖ ตลอดการศึกษาไม่พบผู้ป่วยมีผลข้างเคียงที่สำคัญจาก MC

บรรณานุกรม :
ภัทราพร ตั้งสุขฤทัย, ทิพาพร ธาระวนิช , ชญานินี ปัตตพงษ์, จรรยา ภัทรอาชาชัย , สมบูรณ์ เกียรตินันทน์, อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์ . (2550). การวิจัยทางคลินิก ระยะที่ ๑ และ ๒ ของ Malvastrum coromandelianum ในการเสริมการลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ ๒.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ภัทราพร ตั้งสุขฤทัย, ทิพาพร ธาระวนิช , ชญานินี ปัตตพงษ์, จรรยา ภัทรอาชาชัย , สมบูรณ์ เกียรตินันทน์, อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์ . 2550. "การวิจัยทางคลินิก ระยะที่ ๑ และ ๒ ของ Malvastrum coromandelianum ในการเสริมการลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ ๒".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ภัทราพร ตั้งสุขฤทัย, ทิพาพร ธาระวนิช , ชญานินี ปัตตพงษ์, จรรยา ภัทรอาชาชัย , สมบูรณ์ เกียรตินันทน์, อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์ . "การวิจัยทางคลินิก ระยะที่ ๑ และ ๒ ของ Malvastrum coromandelianum ในการเสริมการลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ ๒."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2550. Print.
ภัทราพร ตั้งสุขฤทัย, ทิพาพร ธาระวนิช , ชญานินี ปัตตพงษ์, จรรยา ภัทรอาชาชัย , สมบูรณ์ เกียรตินันทน์, อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์ . การวิจัยทางคลินิก ระยะที่ ๑ และ ๒ ของ Malvastrum coromandelianum ในการเสริมการลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2550.