ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดองค์การพยาบาล โรงพยาบาลทั่วไปในกำกับของรัฐ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดองค์การพยาบาล โรงพยาบาลทั่วไปในกำกับของรัฐ
นักวิจัย : ภาณุมาศ ไกรสัย, 2500-
คำค้น : โรงพยาบาล -- การบริหาร , การจัดการองค์การ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พนิดา ดามาพงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741709862 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1828
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การวิจัยคุณภาพเชิงอนาคตนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาโครงสร้าง ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดโครงสร้างองค์การและองค์ประกอบในการจัดองค์การขององค์การพยาบาลโรงพยาบาลทั่วไปในกำกับของรัฐ ผู้เชี่ยวชาญที่ให้ข้อมูล เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนโยบายปฏิรูปและการบริหารสาธารณสุข นักวิชาการทางการบริหารการพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารการพยาบาล จำนวน 13 คน ได้จากการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ วิเคราะห์เนื้อหา จัดหมวดหมู่ เชื่อมโยง อธิบายและยืนยันผลสรุป การจัดองค์การพยาบาล โรงพยาบาลทั่วไปในกำกับของรัฐ ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัจจัยที่กำหนดโครงสร้างองค์การของกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลทั่วไปในกำกับของรัฐ ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์การ สภาพแวดล้อมภายนอกได้แก่ กฎหมายปฏิรูประบบสุขภาพ นโยบายทางการเมืองของรัฐบาล ระบบงบประมาณเหมาจ่าย ผู้ใช้บริการ เทคโนโลยี ขนาดของโรงพยาบาล ระบบบริหาร และระบบบริการ สภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ ทรัพยากรบุคคล และ วัฒนธรรมองค์กร 2. องค์ประกอบในการจัดองค์การพยาบาล การจัดองค์การควรจัดตามความเชี่ยวชาญเฉพาะงานเพื่อให้การบริการมีคุณภาพ การจัดแผนกงานมี 2 ลักษณะคือ จัดแผนกงานตามหน้าที่หรือลักษณะงานและจัดแผนกงานตามความต้องการของผู้ใช้บริการ สายการบังคับบัญชาสั้น เป็นแนวราบ ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ ขนาดของการควบคุมจะกว้างขึ้นโดยควบคุมทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน มีการกระจายอำนาจในการตัดสินใจ มีการตัดสินโดยทีมงานหรือ คณะกรรมการ มีการกำหนดมาตรฐานงาน กฎเกณฑ์ต่างๆ และมีวิธีการติดต่อสื่อสารขององค์การที่มีประสิทธิภาพ 3. กลุ่มการพยาบาล ควรยังคงเป็นองค์กรที่ปรากฎอยู่ในแผนภูมิโครงสร้างของ โรงพยาบาลทั่วไปในกำกับของรัฐ โดยมีพยาบาลวิชาชีพเป็นผู้บริหาร โครงสร้างขององค์การพยาบาลจะเป็นแบบแมทริกซ์เพื่อให้สามารถบริหารงานการพยาบาลทั่วไป การพยาบาลเชี่ยวชาญเฉพาะทาง การพยาบาลในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บรรณานุกรม :
ภาณุมาศ ไกรสัย, 2500- . (2545). การจัดองค์การพยาบาล โรงพยาบาลทั่วไปในกำกับของรัฐ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภาณุมาศ ไกรสัย, 2500- . 2545. "การจัดองค์การพยาบาล โรงพยาบาลทั่วไปในกำกับของรัฐ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภาณุมาศ ไกรสัย, 2500- . "การจัดองค์การพยาบาล โรงพยาบาลทั่วไปในกำกับของรัฐ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
ภาณุมาศ ไกรสัย, 2500- . การจัดองค์การพยาบาล โรงพยาบาลทั่วไปในกำกับของรัฐ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.