ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบซี่กงและแอโรบิกต่อความสุขสมบูรณ์ของนักศึกษาพยาบาล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบซี่กงและแอโรบิกต่อความสุขสมบูรณ์ของนักศึกษาพยาบาล
นักวิจัย : พรรณพิไล สุทธนะ, 2517-
คำค้น : ความสุข , นักศึกษาพยาบาล , ชี่กง , แอโรบิก (กายบริหาร)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วีณา จีระแพทย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9741701853 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1812
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มวัดสองครั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสุขสมบูรณ์ของนักศึกษาพยาบาล ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการออกกำลังกายแบบชี่กงและแอโรบิก และเปรียบเทียบความสุขสมบูรณ์ของนักศึกษาพยาบาลระหว่างกลุ่มที่ใช้โปรแกรมการออกกำลังกายแบบชี่กงและแอโรบิกกับกลุ่มที่ดำเนินชีวิตตามปกติ กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2544 จำนวน 36 คน ได้รับการสุ่มแบบจับคู่คะแนนความสุขสมบูรณ์ เพื่อแบ่งเป็นกลุ่มทดลองที่ใช้โปรแกรมการออกกำลังกายแบบชี่กงและแอโรบิก 18 คน และกลุ่มควบคุมที่มีการดำเนินชีวิตแบบปกติ 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ โปรแกรมการออกกำลังกายแบบชี่กงและแอโรบิก ซึ่งผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมจากผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ใน 5 ท่าน และแบบประเมินความสุขสมบูรณ์ ซึ่งวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงของเครื่องมือได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ .95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่ามัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ และเปรียบเทียบความแตกต่างของทั้งสองกลุ่มโดยใช้วิธีการทดสอบของวิลคอกซัน ผลการวิจัยที่สำคัญสรุปได้ดังนี้ 1. นักศึกษาพยาบาลที่ใช้โปรแกรมการออกกำลังกายแบบชี่กงและแอโรบิก มีความสุขสมบูรณ์สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. นักศึกษาพยาบาลกลุ่มที่ใช้โปรแกรมการออกกำลังกายแบบชี่กงและแอโรบิก มีความสุขสมบูรณ์สูงกว่ากลุ่มที่ดำเนินชีวิตตามปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากผลการวิจัยครั้งนี้ที่พบว่า โปรแกรมการออกกำลังกายแบบชี่กงและแอโรบิก สามารถเพิ่มความสุขสมบูรณ์ ของนักศึกษาพยาบาลได้ จึงควรนำโปรแกรมการออกกำลังกายแบบชี่กงและแอโรบิกมาไว้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมหลักสูตร และควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาพยาบาลทุกชั้นปีได้เข้าร่วมโปรแกรมตามความสนใจได้ตลอดปี

บรรณานุกรม :
พรรณพิไล สุทธนะ, 2517- . (2544). ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบซี่กงและแอโรบิกต่อความสุขสมบูรณ์ของนักศึกษาพยาบาล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรรณพิไล สุทธนะ, 2517- . 2544. "ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบซี่กงและแอโรบิกต่อความสุขสมบูรณ์ของนักศึกษาพยาบาล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรรณพิไล สุทธนะ, 2517- . "ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบซี่กงและแอโรบิกต่อความสุขสมบูรณ์ของนักศึกษาพยาบาล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
พรรณพิไล สุทธนะ, 2517- . ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบซี่กงและแอโรบิกต่อความสุขสมบูรณ์ของนักศึกษาพยาบาล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.