ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถานภาพและความก้าวหน้าของผู้หญิงในงานประชาสัมพันธ์ : รายงานการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถานภาพและความก้าวหน้าของผู้หญิงในงานประชาสัมพันธ์ : รายงานการวิจัย
นักวิจัย : พัชนี เชยจรรยา , อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต
คำค้น : การประชาสัมพันธ์ , สตรี , สื่อมวลชนกับสตรี
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาการประชาสัมพันธ์
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1807
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเรื่อง สถานภาพและความก้าวหน้าของผู้หญิงในงานประชาสัมพันธ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสถานภาพและความรับผิดชอบของผู้หญิงในงานประชาสัมพันธ์ ศึกษามูลเหตุของความก้าวหน้าในงานอาชีพประชาสัมพันธ์ และเพื่อเปรียบเทียบสถานภาพ ความรับผิดชอบและความก้าวหน้าของผู้หญิงและผู้ชายในงานอาชีพประชาสัมพันธ์ การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยวิธีการวิจัยเชิงสำรวจ ร่วมกับการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจาะลึก เป็นการศึกษาความคิดเห็นจากผู้บริหารองค์กรที่ควบคุมดูแลฝ่ายประชาสัมพันธ์ทั้งหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชนจำนวน 60 คน และสอบถามผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ทั้งจากหน่วยงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจและเอกชน จำนวนทั้งสิ้น 240 คน ผลจากการวิจัยสรุปได้ว่า 1. ในด้านสถานภาพของงานประชาสัมพันธ์นั้น ส่วนใหญ่ยังไม่เป็นหน่วยงานอิสระที่ขึ้นตรงต่อผู้บริหาร และงานยังคงอยู่ในระดับปฏิบัติการ 2. ผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายประมาณ 3 เท่า 3. งานที่นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติส่วนใหญ่เป็นงานในระดับปฏิบัติการ 4. ผ๔หญิงและผู้ชายที่ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ไม่มีความแตกต่างกันในด้านความสามารถ ความก้าวหน้า หรือความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน และมีการยอมรับว่าผู้หญิงเหมาะสมกับอาชีพประชาสัมพันธ์มากกว่าผู้ชายโดยเฉพาะในด้านการสื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ 5. ความก้าวหน้าในอาชีพนักประชาสัมพันธ์ขึ้นอยู่กับ ความรู้ ความสามารถ และผู้บริหารของหน่วยงานนั้นว่าจะเห็นความสำคัญของงานประชาสัมพันธ์มากน้อยเพียงใด รวมทั้งนโยบายของหน่วยงานใหญ่ด้วย 6. ผู้ปฏิบัติงานในภาคเอกชนมีความพึงพอใจในความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานมากกว่าผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ในภาครัฐบาล

บรรณานุกรม :
พัชนี เชยจรรยา , อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต . (2537). สถานภาพและความก้าวหน้าของผู้หญิงในงานประชาสัมพันธ์ : รายงานการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัชนี เชยจรรยา , อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต . 2537. "สถานภาพและความก้าวหน้าของผู้หญิงในงานประชาสัมพันธ์ : รายงานการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัชนี เชยจรรยา , อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต . "สถานภาพและความก้าวหน้าของผู้หญิงในงานประชาสัมพันธ์ : รายงานการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537. Print.
พัชนี เชยจรรยา , อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต . สถานภาพและความก้าวหน้าของผู้หญิงในงานประชาสัมพันธ์ : รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2537.