ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจทัศนคติของสตรีผู้นำในระดับท้องถิ่น ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ : รายงานผลการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจทัศนคติของสตรีผู้นำในระดับท้องถิ่น ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ : รายงานผลการวิจัย
นักวิจัย : จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ , พัชนี เชยจรรยา
คำค้น : ผู้นำชุมชน--ไทย , สตรี--ไทย , การอนุรักษ์ป่าไม้
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาการประชาสัมพันธ์
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1772
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยเรื่อง "ทัศนคติของสตรีผู้นำระดับท้องถิ่นต่อการอนุรักษณ์ทรัพยากรป่าไม้" มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับข่าวสาร ทัศนคติ ความรู้ และการมีส่วนร่วมในการชักจูงใจประชาชนในชุมชน เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของสตรีผู้นำระดับท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อศึกษาปัญหาของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการชักจูงใจให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากสตรีผู้นำท้องถิ่นในเขตป่าไม้ภาคเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี และกำแพงเพชร จำนวน 153 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ผลการวิจัยมีโดยสรุปดังนี้ 1. ผู้นำสตรีส่วนใหญ่รับข่าวสารด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย สื่อที่รับข่าวสารมากที่สุด คือ โทรทัศน์ วิทยุ และการปะชุมอบรม ส่วนการเผยแพร่ข่าวสารด้านนี้มีค่อนข้างน้อยเช่นเดียวกัน 2. ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมของนำสตรีระดับท้องถิ่นในการชักจูงประชาชนให้อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ อยู่ในระดับปานกลาง และไม่มีความสัมพันธ์กันระหว่างความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมของผู้นำสตรีท้องถิ่นในการชักจูงใจประชาชนให้อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 3. ปัญหาที่สำคัญที่สุดของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ คือ ประชาชนขาดความร่วมมือในการอนุรักษ์ เพราะขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความจำเป็นในการอนุรักษ์ฯ เพราะยังมีปัญหาปากท้องซึ่งสำคัญกว่า ยังไม่สามารถแก้ไขได้

บรรณานุกรม :
จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ , พัชนี เชยจรรยา . (2536). การสำรวจทัศนคติของสตรีผู้นำในระดับท้องถิ่น ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ : รายงานผลการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ , พัชนี เชยจรรยา . 2536. "การสำรวจทัศนคติของสตรีผู้นำในระดับท้องถิ่น ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ : รายงานผลการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ , พัชนี เชยจรรยา . "การสำรวจทัศนคติของสตรีผู้นำในระดับท้องถิ่น ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ : รายงานผลการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536. Print.
จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ , พัชนี เชยจรรยา . การสำรวจทัศนคติของสตรีผู้นำในระดับท้องถิ่น ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ : รายงานผลการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2536.