ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลินุกซ์โมบายเซิร์ฟเวอร์สําหรับนักพัฒนาอีเลิร์นนิ่ง

หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ลินุกซ์โมบายเซิร์ฟเวอร์สําหรับนักพัฒนาอีเลิร์นนิ่ง
นักวิจัย : สมพันธุ์, ชาญศิลป์
คำค้น : ลินุกซ์ , อีเลิร์นนิ่ง , ลินุกซ์โมบายเซิร์ฟเวอร์
หน่วยงาน : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : รวมบทคัดย่อและรายงานฉบับย่องานวิจัยด้าน e-Learning การประชุมวิชาการ The 2nd National Conference on e-Learning 2005 1-2 กันยายน 2548 มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี, หน้า 58-62 , http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/1942
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมพันธุ์, ชาญศิลป์ . (2548). ลินุกซ์โมบายเซิร์ฟเวอร์สําหรับนักพัฒนาอีเลิร์นนิ่ง.
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
สมพันธุ์, ชาญศิลป์ . 2548. "ลินุกซ์โมบายเซิร์ฟเวอร์สําหรับนักพัฒนาอีเลิร์นนิ่ง".
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
สมพันธุ์, ชาญศิลป์ . "ลินุกซ์โมบายเซิร์ฟเวอร์สําหรับนักพัฒนาอีเลิร์นนิ่ง."
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2548. Print.
สมพันธุ์, ชาญศิลป์ . ลินุกซ์โมบายเซิร์ฟเวอร์สําหรับนักพัฒนาอีเลิร์นนิ่ง. นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2548.