ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การควบคุมปฏิกิริยาการสังเคราะห์โพลีเมอร์จากไอโซปรีน โดยผ่านกลไกแบบ Living Radical Polymerization

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การควบคุมปฏิกิริยาการสังเคราะห์โพลีเมอร์จากไอโซปรีน โดยผ่านกลไกแบบ Living Radical Polymerization
นักวิจัย : จตุพร วุฒิกนกกาญจน์
คำค้น : (Meth)acrylates , Atom Transfer Radical Polymerization , Isoprene , ไอโซปริน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDF4280004 , http://research.trf.or.th/node/591
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาปฏิกิริยา Atom Transfer Radical Polymerization ของ ไอโซปรีน เมธิล เมธาคริเลต และเอธิลอาคริเลต โดยใช้ ethyl 2-bromoproprionate เป็นตัวเริ่ม ปฏิกิริยา และใช้ สารประกอบ CuBr/multidentate amine ligand เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา โดยมีจุด ประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการทำปฏิกิริยาสังเคราะห์พอลิไอโซปรีนด้วยวิธีดังกล่าว และศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในการทำปฏิกิริยาที่มีต่อปริมาณผลิตภัณฑ์น้ำหนักโมเลกุลและ polydispersity ของผลิตภัณฑ์ที่ได้ และ เพื่อสังเคราะห์บล็อคโคพอลิเมอร์ระหว่างไอโซปรีนกับ โมโนเมอร์ที่มีขั้ว เช่นเอธิล อาคริเลต โดยตัวแปรต่างๆ ที่ศึกษาได้แก่ เวลา อุณหภูมิ ความเข้ม ข้นโมโนเมอร์ สัดส่วนโมลระหว่างโมโนเมอร์ต่อตัวเริ่มปฏิกิริยา และ ปริมาณของตัวเร่งปฏิกิริยา โดยใช้เทคนิค Gravimetry, GPC, FTIR, และ 1H-NMR ในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่ได้ จาก การสังเคราะห์พอลิเมธิลเมธาคริเลตและพอลิเอธิลอาคริเลต พบว่ามีผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นในปริมาณ มาก ทั้งปริมาณผลิตภัณฑ์และน้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมธิลเมธาคริเลตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตาม เวลา อุณหภูมิ และความเข้มข้นโมโนเมอร์ ส่วนตัวเร่งปฏิกิริยาที่เพิ่มขึ้นจะมีผลทำให้ปริมาณ ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นในช่วงแรกจากนั้นจึงลดลงตามการเพิ่มขึ้นของตัวเร่งปฏิกิริยาต่อไป ปฏิกิริยา การสังเคราะห์พอลิเอธิลอาคริเลตก็มีแนวโน้มในทำนองคล้ายกัน แต่ในการสังเคราะห์พอลิไอ โซปรีนสังเกตพบว่าตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ไม่สามารถละลายในไอโซปรีนได้ดีและในการสังเคราะห์ ไม่สามารถใช้อุณหภูมิที่สูงได้ทำให้ปริมาณผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นน้อยมากไม่ว่าจะปรับเปลี่ยนตัว แปรอื่นๆ ไปอย่างไรก็ตาม ในขณะที่เมื่อเปรียบเทียบกับปฏิกิริยาที่ใช้สาร Iniferter ในการ สังเคราะห์พอลิไอโซปรีนที่ได้เคยศึกษาก่อนหน้านี้พบว่าการใช้แสง UV สามารถกระตุ้นให้เกิด อนุมูลอิสระได้ที่อุณหภูมิห้องและทำให้ได้ปริมาณผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นมากพอสมควร ผลการ ทดลองชี้ให้เห็นว่าตัวแปรที่สำคัญที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาAtom Transfer Radical Polymerization คืออุณหภูมิ และความสามารถในการละลายของตัวเร่ง ปฏิกิริยาในสารละลายโมโนเมอร์ Atom Transfer Radical Polymerizations (ATRP) of methyl methacrylate (MMA), ethyl acrylate (EA), and isoprene through the use of CuBr/PMDETA catalyst and ethyl bromoproprionate (EBP) initiator were studied as a function of polymerization parameters. Chemical structures, percentage yields, molecular weights and polydispersities of the synthesized products were analyzed by gravimetry, GPC, FTIR and 1H-NMR techniques. A considerable high product yield was obtained from the polymerization of MMA and EA. Percentage yield and molecular weight of PMMA increased with reaction temperature, reaction time and monomer concentration. There was also an optimum catalyst content corresponding to the maximum yield and molecular weight of PMMA. Polymerization of EA also showed similar tendencies. ATRP of isoprene, however, resulted in only a trace amount of product, irrespective of reaction parameters. By comparing the reaction with that from a literature concerning polymerization of isoprene through the use of an iniferter, it was found that a considerable high product yield was obtained from the polymerization of isoprene, being performed under UV radiation. These results suggested that temperature and solubility of a catalyst in a monomer solution are key factors controlling the rate of ATRP.

บรรณานุกรม :
จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ . (2544). การควบคุมปฏิกิริยาการสังเคราะห์โพลีเมอร์จากไอโซปรีน โดยผ่านกลไกแบบ Living Radical Polymerization.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ . 2544. "การควบคุมปฏิกิริยาการสังเคราะห์โพลีเมอร์จากไอโซปรีน โดยผ่านกลไกแบบ Living Radical Polymerization".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ . "การควบคุมปฏิกิริยาการสังเคราะห์โพลีเมอร์จากไอโซปรีน โดยผ่านกลไกแบบ Living Radical Polymerization."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544. Print.
จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ . การควบคุมปฏิกิริยาการสังเคราะห์โพลีเมอร์จากไอโซปรีน โดยผ่านกลไกแบบ Living Radical Polymerization. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2544.