ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะโครงสร้างและคุณสมบัติของพอลิเอทธีลีนที่สังเคราะห์ ด้วยสารเร่งปฏิกิริยาซีเกลอร์-นัตตาและเมททอลโลซีน โดยผ่านกระบวนการการขึ้นรูปแบบฉีด

หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะโครงสร้างและคุณสมบัติของพอลิเอทธีลีนที่สังเคราะห์ ด้วยสารเร่งปฏิกิริยาซีเกลอร์-นัตตาและเมททอลโลซีน โดยผ่านกระบวนการการขึ้นรูปแบบฉีด , Comparagative study of microstrcture and properties of ziegler-natta and metallocenw base polyrthylenes in injection moldin
นักวิจัย : ยุพาพร, รักสกุลพิวัฒน์
คำค้น : comparagative , เปรียบเทียบลักษณะโครงสร้างและคุณสมบัติของพอลิเอทธีลีนที่สังเคราะห์
หน่วยงาน : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : The proceeding of the 59th annual technical confernce (ANTEC),society of plastics engineering (SPE),dallas,texas,USA,582-586,may 6-10,2001.,0 , http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/730
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ผลงานวิชาการคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บรรณานุกรม :
ยุพาพร, รักสกุลพิวัฒน์ . (2544). การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะโครงสร้างและคุณสมบัติของพอลิเอทธีลีนที่สังเคราะห์ ด้วยสารเร่งปฏิกิริยาซีเกลอร์-นัตตาและเมททอลโลซีน โดยผ่านกระบวนการการขึ้นรูปแบบฉีด.
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
ยุพาพร, รักสกุลพิวัฒน์ . 2544. "การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะโครงสร้างและคุณสมบัติของพอลิเอทธีลีนที่สังเคราะห์ ด้วยสารเร่งปฏิกิริยาซีเกลอร์-นัตตาและเมททอลโลซีน โดยผ่านกระบวนการการขึ้นรูปแบบฉีด".
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
ยุพาพร, รักสกุลพิวัฒน์ . "การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะโครงสร้างและคุณสมบัติของพอลิเอทธีลีนที่สังเคราะห์ ด้วยสารเร่งปฏิกิริยาซีเกลอร์-นัตตาและเมททอลโลซีน โดยผ่านกระบวนการการขึ้นรูปแบบฉีด."
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2544. Print.
ยุพาพร, รักสกุลพิวัฒน์ . การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะโครงสร้างและคุณสมบัติของพอลิเอทธีลีนที่สังเคราะห์ ด้วยสารเร่งปฏิกิริยาซีเกลอร์-นัตตาและเมททอลโลซีน โดยผ่านกระบวนการการขึ้นรูปแบบฉีด. นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2544.