ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาอัตราการหายใจ ความเขียวของใบ และการยืดตัวของต้นของพันธุ์ข้าวที่มีระดับความสามารถทนทานต่อน้ำท่วมขังแตกต่างกัน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาอัตราการหายใจ ความเขียวของใบ และการยืดตัวของต้นของพันธุ์ข้าวที่มีระดับความสามารถทนทานต่อน้ำท่วมขังแตกต่างกัน
นักวิจัย : รุ่งรวี บุญทั่ง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1162547000261
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาอัตราการหายใจในใบ ลำต้น และรากของสายพันธุ์ข้าวที่มีระดับความสามารถทนต่อน้ำท่วมขังแตกต่างกัน คือสายพันธุ์ DH206 2-68 และ 4-77 ซึ่งเป็นสายพันธุ์คู่แฝดของ KDML105 ที่มีความสามารถในการทนต่อน้ำท่วมขัง และสายพันธุ์ KDML105 2-40 และ 3-16ซึ่งเป็นสายพันธุ์คู่แฝดของ KDML105 ที่อ่อนแอต่อน้ำท่วมขัง การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตอบสนองของข้าวในสภาพน้ำท่วมขังและสภาพปกติ การทดลองใช้ข้าวอายุ 21 วันหลังปลูกโดยแบ่งข้าวออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกนำข้าวลงแช่น้ำที่ระดับความลึก 120 เซนติเมตร เป็นระยะเวลา 7 วัน อีกกลุ่มไม่นำลงแช่น้ำ (control) ผลการทดลองพบว่าข้าวในสภาพน้ำท่วมขังมีอัตราการหายใจเฉลี่ยจากทุกสายพันธุ์ต่ำกว่าในสภาพปกติ (สภาพไม่จมน้ำ) ยกเว้นในใบตำแหน่งที่สามและลำต้น สายพันธุ์ข้าวที่มีความทนทานต่อน้ำท่วมขัง มีอัตราการหายใจน้อยกว่าสายพันธุ์ข้าวในกลุ่มที่ไม่ทนทานต่อน้ำท่วมขัง ทั้งในสภาพน้ำท่วมขังและสภาพปกติ เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของอัตราการหายใจตามระยะเวลา พบว่าในสภาพน้ำท่วมขังอัตราการหายใจของข้าวส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาของการจมอยู่ใต้น้ำ สำหรับในสภาพปกติพบว่าอัตราการหายใจของข้าวส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลงตามระยะเวลาหลังข้าวมีอายุ 21 วันหลังปลูกนอกจากนี้ยังพบว่าอัตราการยืดตัวของลำต้นข้าวในสายพันธุ์ทนทานต่อน้ำท่วมขัง มีค่าน้อยกว่าสายพันธุ์ข้าวไม่ทนทานต่อน้ำท่วมขังและอัตราการยืดตัวมีแนวโน้มลดลงตามระยะเวลาที่ข้าวจมอยู่ในน้ำ สำหรับความเขียวของใบข้าวในสายพันธุ์ทนทานต่อน้ำท่วมขัง มีค่ามากกว่าสายพันธุ์ไม่ทนทานต่อน้ำท่วมขังทั้งในสภาพน้ำท่วมขังและสภาพปกติ เมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของค่าความเขียวของใบตามระยะเวลา พบว่าในสภาพน้ำท่วมขังความเขียวของใบลดลงตามระยะเวลาของการจมน้ำ ส่วนในสภาพปกติความเขียวของใบเพิ่มขึ้นตามอายุของใบข้าวตำแหน่งที่สาม

บรรณานุกรม :
รุ่งรวี บุญทั่ง . (2547). การศึกษาอัตราการหายใจ ความเขียวของใบ และการยืดตัวของต้นของพันธุ์ข้าวที่มีระดับความสามารถทนทานต่อน้ำท่วมขังแตกต่างกัน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
รุ่งรวี บุญทั่ง . 2547. "การศึกษาอัตราการหายใจ ความเขียวของใบ และการยืดตัวของต้นของพันธุ์ข้าวที่มีระดับความสามารถทนทานต่อน้ำท่วมขังแตกต่างกัน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
รุ่งรวี บุญทั่ง . "การศึกษาอัตราการหายใจ ความเขียวของใบ และการยืดตัวของต้นของพันธุ์ข้าวที่มีระดับความสามารถทนทานต่อน้ำท่วมขังแตกต่างกัน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2547. Print.
รุ่งรวี บุญทั่ง . การศึกษาอัตราการหายใจ ความเขียวของใบ และการยืดตัวของต้นของพันธุ์ข้าวที่มีระดับความสามารถทนทานต่อน้ำท่วมขังแตกต่างกัน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2547.