ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการใช้ปุ๋ยมูลสัตว์ชนิดต่าง ๆ ต่อผลผลิต เปอร์เซ็นต์แป้งของหัวมันสำปะหลังและองค์ประกอบโภชนะของมันเส้น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการใช้ปุ๋ยมูลสัตว์ชนิดต่าง ๆ ต่อผลผลิต เปอร์เซ็นต์แป้งของหัวมันสำปะหลังและองค์ประกอบโภชนะของมันเส้น
นักวิจัย : ปฏิมา อู๋สูงเนิน
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1162546001661
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาถึง ผลของการใช้ปุ๋ยมูลสัตว์เป็นปุ๋ยอินทรีย์ต่อผลผลิตและเปอร์เซ็นต์แป้งของหัวมันสำปะหลัง รวมทั้งต่อองค์ประกอบโภชนะของมันเส้นเมื่อมันสำปะหลังมีอายุ 8, 9.5 และ 11 เดือน โดยใช้มันสำปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50ปลูกในดินทราย ชุดดินน้ำพอง ดำเนินการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนามันสำปะหลัง อ. ด่านขุนทดจ. นครราชสีมา ในปี 2545 - 2546 แปลงทดลองมันสำปะหลัง มี 24 แปลง ขนาดของแปลงย่อย10 X 10 ตารางเมตร และวางแผนการทดลองแบบ 6 X 3 Factorial in RCB ให้ปัจจัยแรกคือ ปุ๋ย ประกอบไปด้วย 1. การไม่ให้ปุ๋ย 2. การให้ปุ๋ยเคมี 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่3. การให้ปุ๋ยมูลไก่เนื้อผสมแกลบ อัตรา 1000 กก./ไร่ 4. การให้ปุ๋ยมูลสุกร อัตรา 500 กก./ไร่5. การให้ปุ๋ยมูลโค อัตรา 500 กก./ไร่ และ 6. การให้ปุ๋ยกากตะกอนจากบ่อหมักก๊าซชีวภาพอัตรา 500 กก./ไร่ โดยใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ช่วงระหว่างการเตรียมดิน และใส่ปุ๋ยเคมี 15-15-15เมื่อมันสำปะหลังมีอายุ 2 เดือน หลังปลูก ส่วนปัจจัยที่สอง คือ อายุการเก็บเกี่ยวที่ 8, 9.5 และ 11 เดือน จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึง การให้ปุ๋ยมูลสัตว์ชนิดต่าง ๆ ให้ผลผลิตหัวมันสดมากกว่าการให้ปุ๋ยเคมี 15-15-15 และการไม่ให้ปุ๋ย อย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ โดยการให้ปุ๋ยมูลโค ปุ๋ยมูลไก่เนื้อผสมแกลบ ปุ๋ยกากตะกอนของมูลสุกรจากบ่อหมักก๊าซชีวภาพปุ๋ยมูลสุกร ปุ๋ยเคมี 15-15-15 และไม่ให้ปุ๋ยมีผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 3350, 3062, 2957,2943, 2824 และ 2760 กก./ไร่ ตามลำดับ การให้ปุ๋ยมูลสัตว์ชนิดต่าง ๆ ให้ผลผลิตหัวสดสูงกว่าและยังมีแนวโน้มให้น้ำหนักหัวสดและจำนวนหัวต่อต้นมากกว่าการให้ปุ๋ยเคมี15-15-15 และไม่ให้ปุ๋ย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ การให้ปุ๋ยมูลโคและปุ๋ยมูลไก่เนื้อผสมแกลบกับมันสำปะหลังให้เปอร์เซ็นต์แป้ง (22.26 และ 21.84 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ)สูงกว่าการให้ปุ๋ย มูลสุกร ปุ๋ยกากตะกอนของมูลสุกรจากบ่อหมักก๊าซชีวภาพ ปุ๋ยเคมี15-15-15 และไม่ให้ปุ๋ย โดยให้เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยในหัวมันสด คือ 20.6, 18.95,19.7 และ 20.5 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ การให้ปุ๋ยมูลสัตว์ชนิดต่าง ๆ ยังทำให้อัตราการแปรสภาพหัวมันสดเป็นมันเส้นดีกว่าการให้ปุ๋ยเคมี 15-15-15 และไม่ให้ปุ๋ย จากผลการศึกษาชี้ให้เห็นด้วยว่า มันสำปะหลังที่ได้รับปุ๋ยมูลโค และเก็บเกี่ยวที่อายุ 11 เดือน ให้ผลผลิตหัวสดมากที่สุด หรือการเก็บเกี่ยวที่อายุ 8 เดือน ส่งผลให้มันเส้นที่ได้มีองค์ประกอบโภชนะสูงที่สุด ส่วนมันสำปะหลังที่ได้รับปุ๋ยกากตะกอนของมูลสุกรจากบ่อหมักก๊าซชีวภาพ มันเส้นที่ได้มีไขมัน โปรตีน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และสังกะสี มากกว่าการให้ปุ๋ยชนิดอื่น

บรรณานุกรม :
ปฏิมา อู๋สูงเนิน . (2546). ผลของการใช้ปุ๋ยมูลสัตว์ชนิดต่าง ๆ ต่อผลผลิต เปอร์เซ็นต์แป้งของหัวมันสำปะหลังและองค์ประกอบโภชนะของมันเส้น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปฏิมา อู๋สูงเนิน . 2546. "ผลของการใช้ปุ๋ยมูลสัตว์ชนิดต่าง ๆ ต่อผลผลิต เปอร์เซ็นต์แป้งของหัวมันสำปะหลังและองค์ประกอบโภชนะของมันเส้น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปฏิมา อู๋สูงเนิน . "ผลของการใช้ปุ๋ยมูลสัตว์ชนิดต่าง ๆ ต่อผลผลิต เปอร์เซ็นต์แป้งของหัวมันสำปะหลังและองค์ประกอบโภชนะของมันเส้น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2546. Print.
ปฏิมา อู๋สูงเนิน . ผลของการใช้ปุ๋ยมูลสัตว์ชนิดต่าง ๆ ต่อผลผลิต เปอร์เซ็นต์แป้งของหัวมันสำปะหลังและองค์ประกอบโภชนะของมันเส้น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2546.