ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเจริญและการผลิตสีเหลืองของเชื้อรา ~iMonascus~i sp. KB20M10.2 จากแป้งมันสำปะหลังโดยวิธีการหมักแบบครั้งคราว

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเจริญและการผลิตสีเหลืองของเชื้อรา ~iMonascus~i sp. KB20M10.2 จากแป้งมันสำปะหลังโดยวิธีการหมักแบบครั้งคราว
นักวิจัย : พงศ์พงา จางบัว
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1162546001606
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เชื้อรา ~iMonascus~i sp. KB20M10.2 เป็นเชื้อรากลายพันธุ์ที่เกิดจากการเหนี่ยวนำด้วยแสงอุลตราไวโอเลต 2 ครั้ง สามารถสร้างสีเหลืองที่มีค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดที่ 370 นาโนเมตร เมื่อนำเชื้อรามาศึกษาพบว่าการใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ CPMY และเติมต้นเชื้อ 30% จะทำให้การเจริญและการผลิตสีเหลืองของเชื้อรา ~iMonascus~i sp.KB20M10.2 ดีที่สุด สำหรับอาหาร CPMY นี้ประกอบด้วยเปปโตนยีสต์เอกซ์แทรค และมอลท์เอกซ์แทรค อย่างละ 20 g/l และมีแป้งมันสำปะหลัง 30 g/l เมื่อทดลองเพาะเลี้ยงเชื้อรา ~iMonascus~i sp. KB20M10.2 โดยวิธีการเพาะเลี้ยงแบบเบ็ดเสร็จด้วยอาหาร CPMY 3.5 ลิตร ในถังหมักขนาด 7.5 ลิตร ที่อุณหภูมิ 28(+,ฐ)Cอัตราการให้อากาศ 1 vvm และ อัตราการกวน 300-800 รอบต่อนาที พบว่าลักษณะการเจริญจะอยู่ในช่วงเพิ่มจำนวน (logarithmic phase) ประมาณ 42 ชั่วโมง และอัตราการผลิตสีจะเพิ่มขึ้นมาก เมื่อเหลือปริมาณสับสเตรทในน้ำหมักต่ำ ซึ่งจะอยู่ในช่วงที่การเจริญคงที่(stationary phase) โดยมีอัตราการเจริญจำเพาะ 0.168 h('-1) มีอัตราการผลิตสีจำเพาะ398.24 U/g.dry cell/h และผลิตสีได้สูงสุด 274.80 U/ml เมื่อสิ้นสุดการหมักในชั่วโมงที่ 93 และเมื่อทดลองเพาะเลี้ยงแบบครั้งคราว พบว่าการเพาะเลี้ยงแบบครั้งคราวด้วยวิธีconstantly fed-batch เป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับการผลิตสีเหลืองจากเชื้อรา~iMonascus~i sp. KB20M10.2 เนื่องจากสามารถควบคุมอัตราการเจริญจำเพาะให้ใกล้เคียงกับค่าที่ต้องการได้ง่าย โดยขั้นแรกจะเพาะเลี้ยงแบบเบ็ดเสร็จในอาหาร CPMY แล้วจึงเติมอาหารชนิดเดิมด้วยอัตราการเติมอาหารคงที่ และติดตามการเจริญระหว่างการเพาะเลี้ยงด้วยพารามิเตอร์ 2 ค่า ที่ทดลองแล้วว่ามีความสัมพันธ์กันโดยตรง คือ ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เชื้อผลิตขึ้น และน้ำหนักเซลล์แห้ง นอกจากนี้ยังได้ทดลองเพาะเลี้ยงด้วยวิธีนี้ โดยควบคุมอัตราการเจริญจำเพาะที่ค่าต่าง ๆ กัน พบว่าเชื้อที่มีอัตราการเจริญจำเพาะ 0.024 h('-1) จะมีอัตราการผลิตสีจำเพาะ 675.74 U/g. dry cell/hและผลิตสีได้สูงสุด 362.40 U/ml ซึ่งสูงกว่าค่าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงแบบเบ็ดเสร็จประมาณ 1.5 เท่า

บรรณานุกรม :
พงศ์พงา จางบัว . (2546). การเจริญและการผลิตสีเหลืองของเชื้อรา ~iMonascus~i sp. KB20M10.2 จากแป้งมันสำปะหลังโดยวิธีการหมักแบบครั้งคราว.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พงศ์พงา จางบัว . 2546. "การเจริญและการผลิตสีเหลืองของเชื้อรา ~iMonascus~i sp. KB20M10.2 จากแป้งมันสำปะหลังโดยวิธีการหมักแบบครั้งคราว".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พงศ์พงา จางบัว . "การเจริญและการผลิตสีเหลืองของเชื้อรา ~iMonascus~i sp. KB20M10.2 จากแป้งมันสำปะหลังโดยวิธีการหมักแบบครั้งคราว."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2546. Print.
พงศ์พงา จางบัว . การเจริญและการผลิตสีเหลืองของเชื้อรา ~iMonascus~i sp. KB20M10.2 จากแป้งมันสำปะหลังโดยวิธีการหมักแบบครั้งคราว. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2546.