ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การยอมรับของผู้เดินทางต่อมาตรการค่าใช้ถนนในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การยอมรับของผู้เดินทางต่อมาตรการค่าใช้ถนนในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ธิษัณย์ พฤทธิพงษ์, 2524-
คำค้น : ถนน--ไทย--กรุงเทพฯ , ถนน--ค่าธรรมเนียม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สรวิศ นฤปิติ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745313327 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1714
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

มาตรการค่าใช้ถนนในรูปแบบของมาตรการค่าใบอนุญาตเข้าพื้นที่ถูกนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในหลายประเทศและเป็นมาตรการหนึ่งในแผนหลักด้านขนส่งและจราจรสำหรับแก้ปัญหาการจราจรติดขัดของกรุงเทพมหานครในอนาคต การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจถึงการรับรู้ปัญหาจราจร ความคิดเห็นด้านต่างๆ การยอมรับและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับ รวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางเพิ่มระดับการยอมรับในมาตรการ การวิจัยกำหนดพื้นที่ศึกษาในเขตบางรักซึ่งเกิดปัญหาการจราจรติดขัดเป็นอย่างมากในปัจจุบัน โดยระบุรายละเอียดที่เหมาะสมของมาตรการเพื่อที่จะสอบถามถึงความคิดเห็นของผู้เดินทางด้วยแบบสอบถามจากข้อมูลผู้เดินทางจำนวน 909 คน นำมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติได้ผลว่า ในปัจจุบันผู้เดินทางต่างรับรู้ถึงปัญหามลภาวะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหามลพิษทางอากาศในสัดส่วนมากที่สุดทั้งในมุมมองต่อตนเองและสังคม และเป็นที่น่าแปลกใจว่าผู้เดินทางกว่าร้อยละ 53 นั้นมีทัศนคติที่เห็นด้วยต่อการจำกัดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลถึงร้อยละ 66 ก็ยังคิดว่าเป็นการยากที่จะลดการใช้รถยนต์ลง หลังจากการนำเสนอรายละเอียดของมาตรการค่าใบอนุญาตเข้าพื้นที่แล้ว ผลที่ได้พบว่าผู้เดินทางให้การยอมรับในมาตรการพอสมควร โดยกลุ่มผู้เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะจะมีการยอมรับมากกว่ากลุ่มอื่น นอกจากนั้นผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลยังตั้งใจที่จะลดการใช้รถยนต์แล้วเปลี่ยนไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะหรือใช้การจอดแล้วจรมากขึ้น นอกจากนั้นผลที่ได้จากการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นหลายตัวแปรพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับ ประกอบไปด้วย การคล้อยตามสังคม ความยุติธรรม สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ประสิทธิผลในการลดปริมาณจราจร การจัดสรรรายรับที่ได้จากมาตรการระยะที่ที่ขับขี่ใน 1 เดือน ระดับการศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาตรี และการที่ยังเป็นนักเรียน สำหรับการเพิ่มระดับการยอมรับให้สูงขึ้นควรที่จะนำเสนอมาตรการให้สาธารณชนรู้จักโดยเน้นย้ำถึงปัจจัยด้านมาตรการที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับ

บรรณานุกรม :
ธิษัณย์ พฤทธิพงษ์, 2524- . (2547). การยอมรับของผู้เดินทางต่อมาตรการค่าใช้ถนนในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธิษัณย์ พฤทธิพงษ์, 2524- . 2547. "การยอมรับของผู้เดินทางต่อมาตรการค่าใช้ถนนในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธิษัณย์ พฤทธิพงษ์, 2524- . "การยอมรับของผู้เดินทางต่อมาตรการค่าใช้ถนนในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ธิษัณย์ พฤทธิพงษ์, 2524- . การยอมรับของผู้เดินทางต่อมาตรการค่าใช้ถนนในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.